CENTRU DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

DANIELA OPREA

RESPONSABIL


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160 Interior:129

Adresa email : cic@primariaturda.ro

Camera: 16

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Activitatea de relaţii cu publicul în Primăria Municipiului Turda (fara virgule) se desfăşoară în cadrul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, parte integrantă a Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane. Baza legală a funcţionării acestui compartiment este Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (CIC) este un cadru organizat pentru facilitarea accesului cetăţeanului la informaţie şi pentru rezolvarea promptă şi profesionistă a problemelor acestuia, asigurând interfaţa cetăţean-autorităţi locale printr-un proces de comunicare agreabil, decent și profesional.
În contextul importanţei asigurării transparenţei în relaţiile Primăriei cu cetăţenii, centrul desfăşoară o serie întreagă de activităţi menite să vină în întâmpinarea cetăţeanului, pentru sprijinul şi în ajutorul acestuia.
Principalele activități ale centrului:
Asigură cetăţenilor accesul gratuit la informaţii cu privire la întreaga activitate a instituției;
Verifică, înregistrează şi predă direcţiilor şi serviciilor de specialitate cererile şi documentele depuse de cetăţeni;
Verifică documentele care atestă achitarea taxelor specifice pentru eliberarea de certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize, etc;
Asigură transmiterea către instituţiile abilitate şi persoanele interesate a actelor administrative adoptate privind impozitele şi taxele locale;
Eliberează cetăţenilor sub semnătură toate documentaţiile, actele, autorizaţiile care au fost rezolvate de serviciile de specialitate;
Oferă informaţii cetăţenilor cu privire la activitatea altor instituţii publice de pe raza municipiului Turda, în măsura în care aceste informaţii figurează în baza de date a Centrului;
Asigură şi oferă cetăţenilor formularele tipizate, prevăzute de lege;
Organizează şi conduce întreaga activitate privind audienţele;
Solicită din partea direcţiilor şi serviciilor Primăriei orice informaţie cu privire la rezolvarea cererii cetăţenilor, care se prezintă pentru înscrierea în audienţă şi comunică acestora răspunsul primit;
Atribuie fiecarui petent număr de înregistrare a cererii, sesizării sau documentaţiei prezentate pentru baza de date a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;
Asigură primirea, evidenţierea şi urmărește rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate Primăriei Municipiului Turda în termenul legal;
Întocmeşte lunar un raport cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor;
Înregistrează cererile şi răspunsurile privind accesul la informaţii de interes public;
Răspunde de difuzarea informaţiilor de interes public;
Ține evidenţa solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe pentru tineri destinate închirierii, locuinţe sociale;
Organizează punctul de informare-documentare;
Verifică şi ridică solicitările depuse în Cutia Cetăţeanului;
Asigură consilierea cetăţenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general;
Răspunde de buna funcţionare a Telefonului cetăţeanului, prin preluarea mesajelor şi transmiterea acestora serviciilor de specialitate.
X