DIRECȚIA ECONOMICĂ

ILEA DOINA

DIRECTOR EXECUTIV


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int. 141

Adresa email: directiaeconomica@primariaturda.ro

Camera: 54

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE


Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi prin virament;
Întocmirea situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal lunar şi trimestrial;
Evidenţa operativă a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi depunerea lui la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, Consiliul Judetean Cluj şi Trezoreria Municipiului Turda;
Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli în urma modificărilor intervenite în execuţia veniturilor şi cheltuielilor;
Întocmirea proiecţiei de buget pe o perioadă de 5 ani;
Deschiderea creditelor bugetare pe fiecare capitol şi tip de cheltuială în funcţie de bugetul aprobat;
Acordarea avansurilor pentru cheltuieli, decontarea, justificarea şi urmărirea operativă a acestora;
Întocmirea referatelor, a rapoartelor pentru emiterea Dispoziţiilor primarului şi a Hotărârilor de Consiliu Local;
Înregistrarea contabilă cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor de patrimoniu în baza documentelor justificative;
Evidenţa salariilor personalului;
Evidenţa sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, furnizorilor;
Evidența sintetică şi analitică a activelor fixe, obiectelor de inventar, amortizarea activelor fixe;
Întocmirea balanţelor de verificare analitice şi sintetice;
Centralizarea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale ale unităţilor subordonate: Teatrul, Serviciul Public de Asistenţă Socială , Poliția Locală, Spitalul Municipal, Parcul Zoologic de Agrement şi unităţile de învăţământ;
Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a anexelor acestora;
Întocmirea situaţiei financiare contabile lunare;
Întocmirea situaţiei plăţilor restante lunare și a bilanțului lunar;
Întocmirea fişelor de cont, a registrului jurnal, registrului inventor;
Evidenţa contabilă a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană prin programele postaderare;
Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a serviciilor din cadrul Primăriei;
Aprovizionarea cu mijloace fixe, rechizite de birou, obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată, materiale de curăţenie si întreţinere, carburanţi , aparatură electrică şi electronică pentru personalul din Primărie. Aceasta se realizează pe baza unui program de achiziţii publice în funcţie de necesităţi şi ţinându-se seama de bugetul alocat pentru fiecare în parte;
Administrarea în bune condiţii a mijloacelor fixe precum şi a obiectelor de inventar aflate în gestiune;
Gestionarea valorilor materiale din magazia instituţiei;
Prezentarea de rapoarte şi informări privind activitatea desfăşurată, la cererea Primarului şi a Consiliului Local;
Organizarea activităţii de dispecerat a şoferilor , precum și evidenţa autoturismelor care deservesc Consiliul Local şi Primăria Municipiului Turda. Organizarea activităţii personalului de întreţinere precum şi urmărirea modului de efectuare a curăţeniei în birouri si în celelalte spaţii din Primărie Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi igienizare a birourilor, înlocuirea mobilierului deteriorat şi uzat din birourile existente în Primărie;
Propuneri pentru contractarea cu agenţi economici a lucrărilor ce depăşesc posibilităţile tehnice ale biroului;
Evidenţa documentelor cu regim special.
X