DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

GABRIELA FLOAREA SĂLĂGEAN

DIRECTOR EXECUTIV


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313 160 int. 150

Adresa email: impozite.taxe@primariaturda.ro

Camera : 64

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Direcția impozite şi taxe locale urmăreşte ansamblul operațiilor de impunere, control şi încasare a veniturilor fiscale, aplicarea procedurilor legale de executare silită pentru recuperarea debitelor restante din impozite, taxe şi amenzi, emiterea de facturi în baza contractelor de închiriere transmise de Serviciul Administrarea Patrimoniul și GIS și încasarea contravalorii acestora.
Participă la fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local cu privire la impozitele şi taxele locale, fundamentează nivelul veniturilor din impozite şi taxe locale pe care le propune pentru cuprinderea în bugetul local anual sau multianual.
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA - în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, având Cod Unic de Înregistrare 4378930, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate şi manuale, în următoarele condiții:
A. Scopurile prelucrării:
Conform obligațiilor legale ale unității administrativ teritoriale precum și în funcție de solicitarea dumneavoastră, scopurile prelucrării datelor de către reprezentanții Direcției de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda sunt reprezentate de:
-administrarea impozitelor și taxelor locale (stabilirea, colectarea, controlul impozitelor și taxelor locale);
-acordarea de înlesniri la plată (scutiri, eșalonări, amânări);
-vizarea cererilor pentru subvenții din agricultură;
-eliberarea de adeverințe/certificate fiscale;
-stabilirea și încasarea taxelor speciale;
-urmărirea bunurilor/veniturilor;
-îndeplinirea altor activități date prin lege în competența unității administrativ teritoriale.
Temeiul prelucrării datelor:
Temeiul prelucrării datelor furnizate de către dumneavoastră este reprezentat de prev. art. 6 alin. 1 lit e din Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
Activitatea Direcției de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Turda și implicit activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfășoară cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Ordinului nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite și taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, a Ordinului nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, Hotărâri ale Consiliului Local privind impozitele și taxele locale, Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și a oricăror acte normative în vigoare.
B. Tipul de date prelucrate:
Urmare a scopului prelucrării identificat vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal nume și prenume, domiciliu, CNP, seria și numărul CI, seria și numărul pașaportului, locul nașterii, data nașterii, cetățenie, stare civilă, loc de muncă, număr de telefon, adresa de email, date bancare, date despre membri familiei, date despre proprietate – bunuri mobile/imobile, semnătura.
În cazul solicitărilor de scutire/eșalonări/amânări de impozit, suplimentar față de datele menționate, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: cazier, adeverință de sănătate, situație economică.
C.Obligativitatea furnizării datelor solicitate
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus indicate respectiv furnizarea acestora de către dumneavoastră unității administrativ teritoriale reprezintă o obligație legală, iar nerespectarea acestei obligații are ca și consecință sancționarea în conformitate cu prevederile legale. D.Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate:
Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Instituție și împuterniciții acesteia (ex. furnizori de servicii IT) și sunt transmise numai în vederea executării obligațiilor legale ale unității administrativ teritoriale către autoritățile publice abilitate sau în baza protocoalelor încheiate cu acestea, după cum urmează: D.R.P.C.I.V., D.E.P.A.B.D., A.N.A.F., executori judecătorești, Consiliul Județean, Poliția Locală Turda, precum și la solicitarea organelor judiciare/instanțelor judecătorești, dacă este cazul.
E.Durata prelucrării conform scopului identificat:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pe toată durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale, până la expirarea termenelor legale de arhivare, după care vor fi șterse/distruse din baza noastră de date, cu exceptia datelor care conform legii trebuie păstrate permanent.
F.Drepturile dumneavoastră:
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de drepturile prevăzute în regulamentul mentionat:-dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la opoziție; dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat; dreptul la restricționare.
G.Exercitarea drepturilor dumneavoastră
Pentru exercitarea drepturilor mai sus indicate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date, prin:
- registratură, la sediul Instituției;
- poștă la adresa din municipiul Turda, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj;
- email la: contact@primariaturda.ro;
De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@primariaturda.ro sau telefonic la numărul de telefon 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal
H.Angajamentul nostru
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA
X