SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

AURELIA OANA VENŢEL

ȘEF SERVICIU


CONTACT

EVIDENȚA POPULAȚIEI
TELEFON - 0264 315 490 ; 0264 315 491
FAX - 0264 315 490

STAREA CIVILĂ
TELEFON - 0264 315 140
FAX - 0264 315 140

EMAIL - evidentapopulatiei@primariaturda.ro
SITE - http://evp-turda.ro/
ADRESĂ- Mun.Turda, str.Republicii, nr.24, jud.Cluj.
PROGRAM AUDIENȚE - Joi 10.00 – 13.00

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turda s-a înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr.18/2005, fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu completările şi modificările ulterioare.

PROGRAM CU PUBLICUL :
1 . DEPUNERI ACTE :
luni și miercuri : 11.00 - 15.00
marți și joi : 8.30 - 12.30
marți : 15.30 - 18.30

2. ELIBERĂRI ACTE :
luni și miercuri : 8.30 - 10.30
marți și joi : 13.00 - 15.00
marti : 15.30 - 18.30
vineri : 8.30 - 12.30

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TURDA (denumit în continuare S.P.C.L.E.P.) este structura de specialitate a administraţiei publice locale din municipiul Turda care eliberează, în condiţiile legii, acte de stare civilă şi identitate, prin cele două componente:
- EVIDENŢA PERSOANELOR
- STARE CIVILĂ
S.P.C.L.E.P. Turda deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor populaţia municipiului Turda şi a celor 10 comune arondate: Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Iara, Valea Ierii, Băişoara, Tureni, Sănduleşti, Ciurila, Petreştii de Jos, Aiton.

Atribuţiile principale ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Turda, sunt următoarele:
Întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează, certificatele de stare civilă şi cărţi de identitate;
Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
La solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
Primeşte cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/ sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
Primeşte cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeşte documentaţia şi referatul cu propuneri de aprobare sau respingere şi le înaintează D.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/ respingere de rectificare de către primarul unităţii administrative-teritoriale;
Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;
Înscrie sau transcrie actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autorităţile străine în Registrele de stare civilă române în condiţiile legii;
Furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţa a persoanelor;
Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici şi a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială;
Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
Primeşte cererile si documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate şi a vizelor de reşedinţă;
Ține registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
Îndeplineşte şi alte atribuţii specifice activităţii de evidenţă a persoanelor, stabilite prin reglementările legale în materie.

BAZA LEGALĂ
O.G. nr. 84/2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr. 82/2012 – pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;
H.G. nr. 1375/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Legea nr. 677/2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 119/1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
O.G. nr. 41/2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 1.723/2004 – privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005.
O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
Legea nr. 16/1996 – a Arhivelor Naţionale, republicată;
Legea nr. 182/2002 – privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 781/2002 – privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
H.G. nr. 585/2002 – pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1349/2002 – privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

EVIDENȚA POPULAȚIEI - DOCUMENTE

1Cerere pentru eliberarea actului de identitate
2Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
3Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședință în România
4Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
5Declarație de primire în spațiu
6Declarație prin mandatar
7Declarație pentru reședință

STARE CIVILĂ - DOCUMENTE

1Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă
2Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine
3Declarație privind renunțarea la cererea mea privind desfacerea căsătoriei
4Cerere eliberare deces - duplicat
5Declarație stăruință divorț
6Cerere dovada stării civile
7Cerere transcriere deces
8Înregistrare tardivă a nașterii
9Cerere eliberare certificat NAȘTERE/CĂSĂTORIE duplicat
10Cerere divorț
X