MARIN FÂNTÂNĂ

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264313160 int. 162

Adresa email:urbanism@primariaturda.ro

Camera: 25

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și elaborarea studiilor de fundamentare a strategiilor, politicilor și documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Constituirea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea bazei de date urbane și teritoriale standardizate și compatibile, inclusiv în conformitate cu directiva INSPIRE transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România republicata in 2014;
Elaborarea strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare urbană și teritorială;
Elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului;
Elaborarea documentațiilor de urbanism;
Gestionarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
Elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu;
Monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor și operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Activitatiile specifice privind Legea 50/1991 completată și modificată prin OUG 41/2015
Eliberează autorizații de construire-reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restaurare, conservare, alte lucrări indiferent de valoarea lor, căi de comunicații, dotări tehnico-edilitare, aeriene, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe, pasaje, excavări, construcții provizorii de șantier și a altor lucrări prevăzute de lege.
Eliberează autorizații de desființare pentru toate lucrările menționate anterior.
Asigură consultarea de către public a Registrului de autorizații de construire și certificate de urbanism.
Eliberează avizul Consiliului Local Turda în vederea eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire pentru construcții situate în extravilanul municipiului Turda, la cererea Consiliului Județean.
Propune măsurile de intrare în legalitate a construcțiilor executate fără autorizații sau prin nerespectarea autorizațiilor.
Împreună cu Compartimentul Disciplină în Construcții stabilește măsurile ce se impun în cazul abaterilor de la documentația autorizată.
Organizează și întocmește banca de date a serviciului, în vederea întocmirii băncii de date computerizate.
Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Turda după caz și completează avizele comisiilor cu date ce privesc domeniul de activitate al serviciului.
Ține evidența tuturor actelor pe care le instrumentează și urmărește arhivarea acestora, pentru care răspunde.
Urmărește rezolvarea corespondenței în conformitate cu legislația în vigoare.
Întocmește informări sau raportări la solicitarea Consiliului Local și a primarului, în termenul și forma solicitată.
Întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate, în vederea promovării în Consiliul Local.

DEPARTAMENTELE SERVICIULUI

1Dezvoltare rezidențială
Urmărește derularea programului de proiectare a locuințelor – studii și proiecte pentru construcția locuințelor prin:
Stabilirea obiectivelor de investiții ce necesită documentație tehnico-economică.;
Stabilirea studiilor necesare dezvoltării în perspectivă a municipiului din punct de vedere urbanistic și plan cadastral.;
Întocmirea planului de studii și proiecte.;
Întocmirea documentației necesare pentru prezentarea spre aprobare de către Consiliul Local a planului de studii și proiecte.;
Stabilirea priorităților în cadrul planului de studii și proiecte aprobat de Consiliul Local.;
Lansarea comenzilor către proiectanți pentru întocmirea studiilor și proiectelor cuprinse în planul de proiectare aprobat, în funcție de alocațiile bugetare.;
Primirea contractelor de proiectare, avizarea și semnarea lor.; Restituirea contractelor de proiectare.;
Deschiderea finanțării pentru contractele încheiate.;
Verificarea și avizarea temelor de proiectare pentru anumite studii și planuri de urbanism de importanță deosebită întocmite de proiectanți conform contractelor.;
Urmărirea realizării documentațiilor contractate în vederea predării lor la termenele prevăzute în contract.;
Prezentarea spre aprobare a studiilor în ședințele de lucru ale Primăriei Turda.;
Întocmirea și depunerea documentațiilor pentru deschiderea de finanțare, pe baza documentațiilor tehnice avizate.;

Urmărește lucrările de construcții la locuințele construite prin Agenția Națională de Locuințe:
Respectarea prevederilor din documentația tehnică;
Utilizarea materialelor prevăzute în proiect;
Respectarea termenelor intermediare stabilite prin graficele de execuție Respectarea clauzelor din contractul de execuție;
Încadrarea în termenul final de contract;;
Stabilirea lunară a lucrărilor fizice executate;
Participarea la efectuarea recepției preliminare pentru lucrările de construcții montaj terminate.

Întocmește raport de specialitate pentru Comisia tehnică de avizare a documentațiilor tehnico-economice și a hotărârilor de consiliu.
Consultarea documentației ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local;
Întocmirea avizelor pentru Comisia tehnică de avizare a documentațiilor; anunțarea membrilor comisiei tehnice;
Prezentarea documentației membrilor comisiei;
Întocmirea referatului de specialitate și a hotărârilor de consiliu;
Supunerea spre aprobare a hotărârilor Consiliului Local;
Asigură etapele de promovare a investițiilor conform legislației în vigoare, ținând legătura cu ministerele de resort.

Pentru îndeplinirea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20 / 1994,privind măsuri pentru reducerea riscului seimic al construcțiilor existente republicată, asigură:
Primirea și întocmirea cererilor de expertizare tehnică a locuințelor; centralizarea cererilor;
Întocmirea listei cu clădirile propuse pentru expertizare;
Întocmirea situației privind suma necesară pentru expertizare în anul în curs;
Înaintarea listei Consiliului Județean Cluj și participarea la selecția de oferte pentru desemnarea proiectantului care va întocmi expertize;
Centralizarea cererilor pentru expertizarea clădirilor.
Întocmirea listei pentru clădirile care se află în riscul I seismic în vederea proiectării și consolidării lor.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe asigură:
Primirea și întocmirea cererilor de reabilitare termică a clădirilor;
Centralizarea cererilor;
Întocmirea listei cu clădirile de locuit ce vor fi cuprinse în proiectele pilot de reabilitare termică;
Menținerea legăturii cu ministerele de resort.

În domeniul investițiilor asigură:
Întocmirea propunerilor pentru planul de investiții anual.
Definirea planului de investiții anual la nivelul valorii aprobate prin buget.
Urmărirea planului anual de investiții în funcție de contractele de executare a lucrărilor.
Întocmirea propunerilor de reactualizare a planului de investiții pe an și trimestre, păstrând neschimbate trimestrele expirate.
Ține evidența datelor necesare pentru fiecare investiție publică.
Deschiderea finanțării obiectivelor de investiții cuprinse în lista de investiții aprobate.
Întocmește, în format electronic, lista cuprinzând alte cheltuieli de investiții și transmiterea acesteia la D.G.F.P. și la Trezorerie.
Întocmește deschiderile de finanțare pentru obiectivele de investiții urmărite.
Urmărește și decontează situațiile prezentate de regiile aflate în subordinea primăriei.
Întocmirea, în format electronic, a situațiilor solicitate de conducerea primăriei, Consiliul Local, Consiliului Județean, Prefectură etc;
Raportarea trimestrială Direcției Județene de Statistică a realizărilor.

2Compartimentul cadastru și topografie
Legea 7/1996 republicata 2013 - Legea cadastrului si a publicității imobiliare
Gestionează datele tehnice privind cadastru imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Turda;
Asigură controlul centralizat al datelor.
Participă la constituirea băncii de date prin înregistrarea și inventarierea datelor cadastrale.
Întreține baza de date privind cadastrul imobiliar-edilitar la nivelul municipiului Turda.
Furnizează date prin generarea de hărți tematice.
Gestionează, organizează și pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Turda.
Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico-imobiliară și a planurilor cu rețelele subterane de pe teritoriul municipiului Turda.
Analizează și propune puncte de vedere referitoare la patrimoniul societății comerciale cu capital de stat conform H.G.R. nr. 834/1991,privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, precum cu modificările și completările ulterioare.
Colaborează cu serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria Municipiului Turda, efectuează analize referitoare la expertizele topo.
Avizează documentații privind schimbul de terenuri și retrocedările imobilelor conform legislației în vigoare.
Colaborează cu Serviciul Planificare Spațială pentru eliberarea avizelor privind amplasamentul bunurilor imobile în extravilan.
Asigură întocmirea documentațiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi.
Eliberează certificate de nomenclatură stradală și adresă.
Urmărește aplicarea HGR nr.521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar și de constituire a băncii de date urbane.
Organizează și întocmește banca de date computerizată privind cadastrul general la nivelul teritorial-administrativ al municipiului Turda.
Asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea.
Rezolvă corespondența privind activitatea biroului și răspunde de trimiterea răspunsurilor petenților.
Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate.
Constată contravențiile la actele normative în domeniul de activitate al serviciului și aplică sancțiunile corespunzătoare.Întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul Local

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1CERERE - adeverință categorie folosință
2CERERE - adeverință intravilan - extravilan
3CERERE - adeverinta Legea 18
4CERERE - adresă vânzări imobile extravilan
5CERERE - anunț de încheiere a execuției lucrărilor PMT
6Cerere de prelungire a autorizației de construire
7CERERE - Certificat atestare a edificării extinderii construcției cu AC
8CERERE - Certificat atestare a edificării extinderii construcției
9CERERE - certificat atestare a stadiului constructiei cu AC
10CERERE - Certificat de urbansim
11CERERE - Comunicare de începere a execuției lucrărilor PMT
12CERERE - aviz-OPOTUNITATE.PUZ
13CERERE - aviz-PUZsauPUD
14CERERE - Emitere autorizație de construire
15CERERE - Emiterea Ordinului Prefectului
16CERERE - Nomenclatură stradală
17CERERE - Notă de constatare
18CERERE - Prelungire certificat de urbansim
19Cerere recepție
20Cerere reparații
21Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate
22Documente necesare C.U.
23Imputernicire
24Nota de informare GDPR - comp. Urbanism - PM Turda
25Panou de identificare a investiției