PROCES – VERBAL încheiat azi 05.02.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 05.02.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Consilierii Sărmăşan Marius-Adrian, Nap Adrian si Moldovan Emil sunt absenti

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Popescu Alin – director societatea Transport Urban Public, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 113 / 05.02.2020 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 05.02.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 23 / 05.02.2020.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
Dl. presedinte de sedinta : « Ei au primit atunci avizul imediat dupa infiintarea societatii care este pe Legea 31 nu pe Ordonanta 109 si pot veni cu un proiect de buget pe baza caruia sa functioneze.
S-a discutat si in comisie.
Dl. consilier Valer Muresan : In propunerile din lista de investitii este prevazut un microbuz de transport persoane, as vrea sa intreb de cate persoane , daca este nou ?
Valoare care este acolo este foarte mica… 5000 euro.
Dl. Popescu Alin – director TUP  Turda : » Este un microbus second-hand de 16 locuri pentru a reusi sa aducem personalul la serviciu, la fel si seara dupa ce se incheie activitatea sa-i putem duce acasa.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 24 / 05.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 25 / 05.02.2020.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X