PROCES – VERBAL încheiat azi 12.11.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 12.11.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti online 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.
Consilierul Cojocaru Igor este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia strategie si dezvoltare locala, dl. Dan Cismas – sef Evidenta Patrimoniu.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1096 / 11.11.2020 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 12.11.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta :19 voturi pentru, dl consilier Suciu Andrei nu a mai fost conectat online.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcției Strategie si Dezvoltare Locala:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament in completarea celui predat anterior şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Sală de sport competițională de nivel internațional, Baza sportivă Turda situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, județul Cluj”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finantari externe si relatii internationale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145457, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Turda in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind darea in administrare in favoarea CNAIR SA prin D.R.D.P. Cluj a unei suprafete de teren de 10.640 mp, parte din urmatoarele imobile in vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de reparatie a obiectivului POD DN1 km 444+840 peste raul ARIES la Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2,70mp, situat in Turda, str.Macilor, nr11 catre Gherman Alexandru si Gherman Ana
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament in completarea celui predat anterior şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Sală de sport competițională de nivel internațional, Baza sportivă Turda situat in municipiul Turda, strada Stadionului nr.14, județul Cluj”

Dl. consilier Razvan Ciortea : As dori sa ne explicati si noua daca este un termen de incepere a acestui proiect si termenul de finalizare a lucrarilor ? Pe ce perioada se concesioneaza acest teren ? Ca nu e specificat.

Dl. Ginel Calugar – sef DSDL :« Contractul a fost incheiat de catre Compania Nationala CNI SA cu societatea care a castigat licitatia, in urma licitatiei publice deschise ; contractul de proiectare si executie, a fost elaborat contractul tehnic in varianta finala a CNI ; partea de completare a terenului este din cauza noilor norme ISU de evacuare in caz de incendiu, ceea ce a implicat sa dam un teren in imediata apropiere celui predat anterior.
Contractul este incheiat de CNI, durata de executie este de 24 de luni, atat proiectare cat si executie.

Dl. Razvan Ciortea : « Va referiti la Sala de sport, nu ?

Dl.Ginel Calugar : Da, sala de sport de nivel international.

Dl. Razvan Ciortea : « Eu va intrebam de Podul de peste Aries.

Dl. presedinte de sedinta : » Dar acum suntem la alt proiect, la punctul 1.1
Dl. consilier Adrian Teban : »As avea eu o sugestie dle presedinte daca imi permiteti….

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 204 / 12.11.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) și orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Adrian Salagean- presedintele comisie nr 1 : « Acest proiect are avizul favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 205 / 12.11.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145457, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisie nr 1 : « Acest proiect are avizul favorabil.

Dna. Mara Sur– presedintele comisie nr 5 : « Acest proiect are avizul favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 206 / 12.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 145429, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisie nr 1 : « Acest proiect are avizul favorabil.

Dna. Mara Sur– presedintele comisie nr 5 : « Acest proiect are avizul favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 207 / 12.11.2020.

***

Intra pe platforma online, dl consilier Igor Cojocaru,
sunt prezenti 21 consilieri.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Turda in Consiliul de administratie al Spitalului municipal Turda

Dna Ioana Orbean- presedinteel Comisie nr 2 ;A primit avizul favorabil al comisie, dar dl consilier Koloszi a formulat un amendament care, in urma votului, nu a trecut de comisie.

Dna. Mara Sur– presedintele comisie nr 5 : « Acest proiect are avizul favorabil.

Dl. Razvan Ciortea : « De obicei, consilierii locali nu sunt consultati in vederea nominalizarii membrilor comisiilor din Consiliile de administratie ?

Dl. presedinte de sedinta : » Numirea se face la initiativa Primarului.

Dl. Razvan Ciortea : « As dori si eu, daca se pot face propuneri ?

Dl. presedinte de sedinta : »Nu, nu se pot.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 6 impotriva.

Se adopta HOTARAREA nr. 208 / 12.11.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea in administrare in favoarea CNAIR SA prin D.R.D.P. Cluj a unei suprafete de teren de 10.640 mp, parte din urmatoarele imobile in vederea obtinerii Autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de reparatie a obiectivului POD DN1 km 444+840 peste raul ARIES la Turda.

Dna Ioana Orbean-presedintele Comisie nr 2 :« Proiectul a obtinut aviz favorabil.

Dl Paul Sarbu – presedintele Comisie nr 3 :Aviz favorabil.

Dl. Razvan Ciortea : » Aici aveam intrebari despre perioada lucrarilor.

Dl. Ginel Calugar : » Pe 12 luni se concesioneaza. Reabilitarea podului se gestioneaza de CNAIR prin DRDP Cluj, contractul este incheiat, s-a incheiat si partea de proiectare, sunt in curs de obtinere a autorizatiei de construire de la Ministerul Transporturilor. Din discutiile noastre vor incepe lucrarile din primavara si se vor finaliza in cursul anului viitor.

Dl. Adrian Teban :’ Va rog, din executiv, cand cineva mai intervine, sunt cu masca, eu sunt nou in Consiliu local si nu-i cunosc, ii rog frumos si respectuos, sa se prezinte inainte de a lua cuvantul.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Joldes nu mai este logat

Se adopta HOTARAREA nr. 209 / 12.11.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 2,70mp, situat in Turda, str.Macilor, nr11 catre Gherman Alexandru si Gherman Ana.
Dl Paul Sarbu – presedintele Comisie nr 3 :Aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Joldes nu mai este logat.

Se adopta HOTARAREA nr. 210 / 12.11.2020.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Năstase Paul

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X