PROCES – VERBAL încheiat azi 13.03.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 13.03.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de INDATA a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Nap Adrian, Ploscar Minerva Aurelia, Sărmăşan Marius-Adrian sunt absenti.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Adriana Chintovan – contabil sef societatea Transport Urban Public SRL; – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 229 / 12.03.2020 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general delegat arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 13.03.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Administratiei Publice Locale ;

1.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Turda

Dl. Doru Anca : » Stimati colegi am discutat inainte de inceperea sedintei cu directoru tehnic, dl Gaina. Dansul este direct responsabil de executarea acestui contract, sa nu facem niciun fel de receptie pana cand nu masuram fiecare metru patrat maturat manual.
Dl director are doua utilaje care actioneaza si mecanic. Noi fiind singurul beneficiar din municipiul Turda, aceste servicii sa fie aprobate, daca sunteti de acord.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 67/ 13.03.220.

***

Dl. presedinte de sedinta : » Referitor la acest virus, vreau sa-l felicit pe dl primar pentru masurile care s-au luat in municipiul Turda, avand in vedere aceasta epidemie.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Lucian Cordis

Secretar general delegat
al municipiului Turda,
Jr. Ioana Ursula Iftime

Intocmit,Insp spec Mariana Marginean

X