PROCES – VERBAL încheiat azi 14.12.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI extraordinare cu convocare de INDATA online a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 14.12.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI extraordinare cu convocare de INDATA online a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – director Directia strategie si dezvoltare locala, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Marin Fantana- sef Serviciul Urbanism Construire si cadastru,.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1191/ 11.12.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 14.12.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi? Daca nu, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. « Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finantari Externe și Relații Internationale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Domeniul Public Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.
– iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Salina Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.
– iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

4. Probleme ale Arhitectului Șef:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCLMT nr. 160/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavia
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.
Dl. consilier Andrei Suciu intreaba ce sume au intrat de la Compania de Apa Aries si ce sume au fost cuprinse la cheltuieli, pentru a se putea aloca.

Dna Daniela Adace- director executiv Directia economica: Exista doar sumele din impozitul pe profit, partial trimestrul II si integral trimestrul III.
Aceste sume sunt cuprinse si la venituri si la cheltuieli si se intorc la Compania de Apa Aries pentru a constitui fondul I.I.D. ( intretinere, inlocuire si dezvoltare).

Dl. Adrian Teban : » Care sunt pasii pentru reducerea deficitului bugetar ?

Dna Daniela Adace- director executiv Directia economica: Deficitul este utilizarea sumelor din excedentul bugetar din ani anteriori. Acum sunt 400.000 lei din luna mai, cand bugetul a fost diminuat pana in luna iunie.

Dl. Adrian Teban:” Strazile din zona Bailor sunt pe proiecte europene, este cofinantare si de la noi?

Dna Daniela Adace- director executiv Directia economica: Banii au fost alocati in ianuarie prin HCL si avem timp sa acoperim excedentul bugetar din disponibilul aflat in cont la sfarsitul anului .

Dl. Igor Cojocaru:” Daca vrem sa intervenim si pe buget, ar fi bine sa mergem la Primarie sa ne informam la serviciile de specialitate, nu sa stam aici si sa tot discutam.

Dl. Andrei Suciu: Dle consilier, suntem alesi de catre cetateni sa ii reprezentam, cred ca avem timp sa discutam si aici .

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru
4 impotriva (Vancea, Ciortea, Aruncutean, Teban)
4 abtineri (Blanita, Moldovan, Nap, Suciu)

Se adopta HOTARAREA nr. 236 / 14.12.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Acest proiect mi se pare tras de par, nu gasesc atasata o schita, un certificat de urbanism, mi se pare incomplet proiectul de hotarare!

Dl. Adrian Teban:” Am primit unele interpelari de la cetatenii care locuiesc acolo, sunt nemultumiti si se simt deranjati, acolo va fi amplasata o scena, va fi zgomot, se vor darama garajele.

Dl. Razvan Ciortea:” Si eu subscriu la cele spuse de dl Teban, se incalca Ordinul ministrului nr 2701 din 2010. Propun sa amanam votul si sa mai discutam.
Trebuia sa fie anuntati si informati despre ceea ce urmeaza sa fie facut acolo, fiecare cetatean care locuieste acolo trebuia sa fie consultat. Garajele sunt construite cu autorizatie de construire, au fundatie si intreb daca este un ordin de demolare dat prin hotarare judecatoreasca?
Intreb daca este un extras de Carte funciara? Ce apare pe acel spatiu? Sunt 22 de cetateni care sunt nemultumiti.

Dna Codruta Bungardean : Fac mentiunea ca destinatia inscrisa in CF nr 63525, este drum intravilan.
Datele din referatul de specialitate sunt extrase din documentatia tehnica, respectiv in Proiectul de Hotarare figureaza doar indicatorii tehnico economici si o scurta descriere a investitiei, dar toata documentatia tehnica poate fi consultata la serviciul FERI.
Pentru a ne asigura ca imobilul sectie etnografice nu va umbri apartamentele din blocul limitrof, ne-am asigurat ca sunt respectate conditiile de insorire prevazute de Ordinul 119/2014 si s-a realizat studiul de insorire care a fost transmis in anexa scrisorii de raspuns la sesizarea formulata de catre 22 de petenti domiciliati in zona.
Deasemenea, cladirea propusa pentru sectie etnografica respecta prevederile codului civil privind distanta minima obligatorie intre constructii, cladirea neavand ferestre spre blocul limitrof .
Asa cum am mentionat in cadrul sedintei de comisie pot pune la dispozitie spre informarea dvs, planul de situatie aferent investitiei, CF-urile pe care se amplaseaza investitia, documente pe care as fi dorit sa le pot transmite inainte de inceperea sedintei de CL, insa avaria produsa la nivel de municipiu privind reteaua de internet a facut imposibil acest lucru.
Documentatia tehnica intocmita la nivel SF/ DALI nu solicita, prin Certificat de urbanism, intocmirea PUZ/PUD, ca urmare investitia respecta prescriptiile specifice UTR.
Fac mentiunea ca, cetatenii, posesori ai garajelor, au fost instiintati inca din luna aprilie 2020 cu privire la obligativitatea eliberarii amplasamentului, ca urmare a realizarii pe amplasament a unui viitor proiect de interes public cu finantare europeana, iar la acest moment cererea de finantare, fiind in etapa de precontractare este obligatorie prezentarea catre finantator a probelor care certifica eliberarea amplasamentului pana la 25.12.2020.
Cu privire la prezenta unei scene pe amplasament, fac precizarea ca ea va fi utilizata pentru orele de pedagogie muzeala in aer liber, care se organizeaza cu precadere in perioada „scoala altfel” sau pentru ateliere demonstrative sustinute de artizani si mesteri populari, iar conditiile de functionare vor respecta prevederile Ordinului ministrului 119/2014 si normativul privind acustica in constructii si zone urbane.

Dl. Emil Moldovan: De vineri de cand am primit aceste materiale, nu am putut sa ne interesam la serviciul de specialitate si va intreb cati dintre dvs ati fost acolo, la fata locului? Eu zic ca spatiul este inadecvat pentru ceea ce se doreste.
Solicit sa se gaseasca alt spatiu mai mare si sa nu deranjeze pe nimeni.

Dna Codruta Bungardean:Noul spatiul expozitional este dimensionat pentru expunerea colectiilor si patrimoniului etnografic pe care-l detine Muzeul de istorie Turda si este gandit ca o extensie a spatiului ce va fi organizat in cele 2 camere ale Casei rurale (monument clasat)
Pentru a sublinia interesul public al investitiei fac mentiunea ca prin eliminarea garajelor existente, se face loc pentru 10 locuri de parcare, care ulterior programului de functionare a sectie etnografice sunt libere pentru a putea fi ocupate de riverani .

Dl Sarbu: Garajele pot fi desfiintate pentru proiecte de utilitate publica, proiecte europene. Partea de urbanism nu este acum, studiul de inscriere este favorabil.

Dna Codruta Bungardean: Potrivit dispozitiilor normei de aplicare a Legii 50/1991, pe terenurile apartinand domeniului public se pot edifica doar constructii cu caracter provizoriu.

Dna Orbean :” Dupa cate vad este o zona abandonata acolo, e plin de gunoaie, iar garajele sunt ruginite si sunt transformate in depozite, nu pentru parcarea masinilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru
6 impotriva (Blanita,Vancea, Ciortea, Aruncutean, Suciu Teban)
3 abtineri (Koloszi, Moldovan, Nap,)
Dl Joldes a iesit de pe platforma.

Se adopta HOTARAREA nr. 237 / 14.12.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda”.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu- presedinte comisia 3: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 3 cu 4 voturi pentru si o abtinere.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru
7 impotriva (Blanita,Vancea, Ciortea, Aruncutean, Moldovan, Suciu, Teban)
2 abtineri (Koloszi, Nap,)

Se adopta HOTARAREA nr. 238 / 14.12.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean- presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Andrei Suciu:” Aceasta procedura a inceput in 25 februarie, mai sunt cateva etape, inventarierea tuturor obiectivelor ce apartin iluminatului public. Firma trebuia sa finalizeze acest inventar pana in 14.08.2020, credeti ca in urmatoarele 90 de zile vor reusi sa finalizeze?

Dl. Ovidiu Gaina – director Directia tehnica:” Documentele din etapa I au fost elaborate si predate pentru analiza si confirmare, conform procesului verbal de predare-primire proiect, anexat , incheiat la data de 26.11.2020.
Documentele sunt pregatite sa fie supuse dezbaterii si aprobarii prin HCL in urmatoarea sedinta de Consiliu local, urmand trecerea in etapa II: elaborarea documentatie privind organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si incheierea contractului de delegare in cazul in care Consiliul local al municipiului Turda va opta pentru gestiunea delegata.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 239 / 14.12.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Domeniul Public Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.

Dna Ioana Orbean- presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2 cu 3 voturi pentru si 2 abtineri.

Dna Gabriela Blanita:” Am citit scrisoarea, dar as vrea sa ne asiguram ca vor performa membrii din CA. Aici sunt expresii vagi, nu citesc nimic despre ritmul de crestere.

Dl. Adrian Teban:” Cum se cuantifica gradul de satisfactie al clientilor?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
6 impotriva (Blanita,Vancea, Ciortea, Aruncutean, Suciu, Teban)
3 abtineri (Koloszi, Moldovan, Nap,)

Se adopta HOTARAREA nr. 240 / 14.12.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Salina Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 impotriva (Blanita,Vancea, Ciortea, Aruncutean, Suciu, Teban)
2 abtineri (Koloszi, Moldovan, Nap,)

Se adopta HOTARAREA nr. 241 / 14.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCLMT nr. 160/1999.

Dl Adrian Teban:” As avea o completare la art 1 sa fie trecuta data pana la care se aproba prelungirea termenului de valabilitate, respectiv 31.12.2023, nu doar sa fie scris pana la data aprobarii.

Dl Paul Sarbu:”Dupa cum este specificat in preambulul proiectului de hotarare, conform art 3 din Ordonanta de urgenta nr 51/2018”termenul de valabilitate a P.U.G. este prorogat pana la data de 31.12.2023.

Dl. Adrian Teban:” In ce stadiu sunt lucrarile?

Dl. Marin Fantana:Sef Urbanism : In prezent se lucreaza la RLU si la intocmirea unou PUZ-uri pe anumite zone care completeaza viitoru PUG.
Totodata, in proportie de 60-65% lucrarile pentru actualizarea PUG-ului sunt realizate.
Fiind o lucrare foarte complexa nu se poate preciza cu exactitate o data precisa de finalizare a acestuia. Evident, pana la data de 31.12.2023 trebuie finalizat.

Dl. presedinte de sedinta : » In urma acestor clarificari, va mai mentineti amendamentul dle Teban ?

Dl Adrian Teban : » Nu, mul.tumesc

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,
2 impotriva (Vancea, Suciu)
1 abtineri (Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 242 / 14.12.2020.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Năstase Paul

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X