PROCES – VERBAL încheiat azi 15.01.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 15.01.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.
Consilierul Cojocaru Igor este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Codruta Bungardean- sef serviciu Finantari externe.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 25/ 13.01.2021 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 15.01.2021, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. « «Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedintele Comisia 1 « Comisia 1 a dat aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu -Presedintele Comisiei 3 : Comisia 3 a dat aviz favorabil cu 4 voturi pentru si o abtinere.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
6 abtineri( Aruncutean, Vancea, Ciortea, Teban, Suciu, Blanita) .

Se adopta HOTARAREA nr. 1 / 15.01.2021.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.

Dna Ioana Orbean -Presedintele Comisiei 2 : Comisia 2 a dat aviz favorabil cu 3 voturi pentru si 2 abtineri.

Dl. Atilla Kolozsi : « Dna reprezentanta din partea municipiului Turda sa solicite din partea Consiliului de Administratie un raport detaliat cu faptele ce s-au intamplat acolo, cine este vinovat, daca banii s-au recuperat sau nu se vor mai recupera ?
In 30 de zile sa ne prezinte aceste nelamuriri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru, 7 abtineri ( Aruncutean, Vancea, Ciortea, Teban, Suciu, Blanita, Koloszi) .

Se adopta HOTARAREA nr. 2 / 15.01.2021.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Năstase Paul

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X