Proces verbal incheiat azi 19.04.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

Proces verbal incheiat azi 19.04.2018 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Felezeu Cristian George, Giurgiu Nicolaie, Rigman Ciprian-Doru si Riter Marius sunt absenti.

Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administrare Publica Locala; dna Monia Koti – director Serviciul Public de Asistenta Sociala; dl. Marin Fantana – sef serviciu Urbanism si Amenajarea Teritoriului, dl. Calin Petrideanu – consilier juridic; – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 700/ 18.04.2018 in conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din L 215/2001 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dna. Pirlea Daniela .

Dna. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 19.04.2018 daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Viceprimar Lucian Nemes:” Buna ziua, am respectuoasa rugaminte sa introducem la punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Asociatiilor la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj in vederea exercitarii drepturilor de asociat

Dna presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 1.3. in urma votului rezulta 16 voturi pentru.“

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Serviciului Public Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Stadionului f.n. în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor necesare întabulării dreptului de proprietate al beneficiarului.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Asociatiilor la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj in vederea exercitarii drepturilor de asociat
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în Municipiul Turda, str. Stadionului f.n. în teren şi la cartea funciară şi elaborarea operaţiunilor necesare întabulării dreptului de proprietate al beneficiarului.

Dl. Doru Anca:” Stimati colegi, in 1996 eu inca lucram la fosta exploatare Poiana si impreuna cu un grup de cetateni posesori ai terenurilor cu destinatie pasune am constituit composesoratul din Poiana.
De atunci problemele au evoluat, sunt probleme cu operarea in Cartea funciara si fosta comuna Poiana figura ca subdiviziune a municipiului Turda de sine statatoare. Intreaga suprafata afectata subdiviziunii cartierului Poiana trebuia trecuta in patrimoniul Turzii.
Ne aflam azi in fata unui proiect deosebit de important si… iar trebuie sa fac interventia mea …, colegii nostri de la liberali nu vor sa inteleaga ca e foarte stringenta aceasta problema. Nu este doar aceasta hotarare de Consiliu, ea trebuie sa fie urmata de o sentinta judecatoreasca care sa ateste faptul ca, din punct de vedere juridic, noi o sa intram in posesia acestei suprafete, dar este necesar sa rezolvam problemele cu planul de mobilitate.
La nivelul municipiului Turda trebuia sa elaboram inca din 2009, un Plan Urbanistic General( PUG) , sa speram ca pana in 2019 vom rezolva si evidentierea suprafetelor respective.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 89 / 19.0.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Doru Anca:” Solicit ca, reprezentantii nostri sa ne prezinte in Consiliu local problemele discutate in sedinta AGA.

Dl. Paul Nastase:” Dupa fiecare sedinta, in momentul cand am primit Procesul verbal din cadrul sedintelor AGA , il punem la dispozitia colegilor.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 90 / 19.0.2018.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Asociatiilor la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj in vederea exercitarii drepturilor de asociat

Dl. Ovidiu Micu:” Dupa fiecare sedinta AGA am depus copii dupa Procesele verbale la Secretariatul Consiliului local, in dulapioarele fiecarui consilier.”

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 91 / 19.0.2018.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dna. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dna. Daniela Pîrlea

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letiţia Mic

Intocmit,
Mariana Marginean

X