PROCES – VERBAL încheiat azi 20.12.2019 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 20.12.2019 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINARE a Consiliului Local municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 18 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica; dna Monia Koti- director Directia Asisitenta sociala; dna Mihaela Vrabete- arhitect sef interimar, dnaIoana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dnaBianca Vascan- sef serviciu Evidenta patrimoniu si GIS; dl.Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr.1287/ 13.12.2019 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 2019, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua stimati colegi v-ar ruga sa tinem un moment de reculegere in memoria eroilor Revolutiei romane din decembrie 1989.

Se pastreaza un moment de reculegere.
***

Dl. presedinte de sedinta:” Daca nu mai sunt alte modificari as dori sa introduc eu cateva proiecte pe ordinea de zi:

La punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Normelor de acordare şi utilizare a fondurilor alocate din Bugetul Local, Asociaţiei “ Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV” 282
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

La punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractării de către Societatea Transport Urban Public S.R.L. a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 4.000.000 lei 283
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

La punctul 2.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de către Societatea Transport Urban Public S.R.L de servicii de consultanţă financiara necesare in vederea contractarii de catre aceasta a unei finantari rambursabile interne 284
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

La punctul 5.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020 294
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru

La punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999 296
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru

La punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism 297
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru

La punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a  municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect 298
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru

La punctul 8.2, PROIECT DE HOTARARE   privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda” 299
Supun la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi, in urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Normelor de acordare şi utilizare a fondurilor alocate din Bugetul Local, Asociaţiei “ Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”

2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractării de către Societatea Transport Urban Public S.R.L. a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 4.000.000 lei

2.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de către Societatea Transport Urban Public S.R.L de servicii de consultanţă financiara necesare in vederea contractarii de catre aceasta a unei finantari rambursabile interne

3. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii Protocolului de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Turda şi Asociaţia Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici Cluj-Napoca, în vederea continuării activităţii Locuinţei protejate pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală din cadrul D.A.S. Turda, pe o perioadă de 5 ani.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Riter Marius şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Făgădar Corina şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan şi Nap Adrian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.1, PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999

7.2, PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

8.1, PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a  municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

8.2, PROIECT DE HOTARARE   privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”

9. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.11.2019.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu 17 voturi pentru si 1 abtinere (dl Felezeu), nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019.

Dl. presedinte de sedinta:” Am discutat proiectul in comisie, are avizul comisie, am avut o interpelare din partea unui ziarist, care intreba de ce e mai mic gradul de realizare a proiectului fata de 2016? Noroc ca m-am consultat cu directorul economic si am lamurit problema.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 281 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Normelor de acordare şi utilizare a fondurilor alocate din Bugetul Local, Asociaţiei “ Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 282 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractării de către Societatea Transport Urban Public S.R.L. a unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 4.000.000 lei

Dl. presedinte de sedinta:” In urma solicitarii conducerii societatii, am avizat proiectul intrucat sumele respective sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii.

Dl. Cristian Felezeu:” Se spune ca suma de 2 milioane sunt pentru investitii. In anexa 1 sunt precizate 3 tipuri de investitii , la punctul 2, autobuze de capacitate mare, 6 bucati…., ce fel de autobuze sunt?

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor, am avut o discutie in perioada de trecere a transportului public de la STP Alba la TUP Turda cu conducerea actualei societati si cu conducerea sindicatului, dispeceri, personal, a fost o dezbatere colectiva in care am aflat si eu ca este nevoie de aceste 6 autobuze articulate pentru perioadele de varf din transportul zilnic, dimineata si la amiaza cand se merge la scoala.
Ei au cerut si STP-ului, nu s-a realizat niciodata si este pacat, tinand cont ca acuma, transportul fiind electric, este pacat sa mearga 3 autobuze la capacitatea care exista, in loc sa mearga un singur autobuz pentru un numar mai mare de elevi si se refera in special la cursele de conventie.
Noi tinem cont de doleanta lor, cred ca cel mai bine dispecerii cunosc acest lucru, e firesc sa punem in practica.
Discutia cu ei a fost constructiva, de bun augur si eu spun ca merita sa ne aplecam asupra acestor probleme, sa avem un transport modern si eficient.
Dl.Cristian Felezeu:” Ce fel de autobuze vor fi? Noi, second-hand, electrice, hibrid?

Dl. primar Cristian Matei:” Nu stim inca de la cine le cumparam, dar cred ca in acest moment, in transportul modern, pe langa cele 20 pe care le avem si care fac parte din acest proiect european pe care l-am implementat cu succes, putem aduce autobuze cu norma de poluare Euro6, ele vor face fata cu succes la ceea ce ne propunem.
Vor fi acceptate si de Consiliul concurentei, nu exista niciun impediment ca pe langa cele 20, care respecta regulile cuprinse in procedura de evaluare la proiectul european , putem aduce si alte autobuze care sa se comformeze regulilor.
Va fi licitatie si vom vedea atunci.

Dl. Cristian Felezeu”Pe lista de investitii a societatii de transport exista si amenajarea statiilor de autobuze? Sau vor fi facute in cadrul altor proiecte?

Dl. primar Cristian Matei:”Statiile vor fi cuprinse la finantare in reamenajarea infrastructurii rutiere, atat alveolele cat si statiile.
Se face confuzie, este multa informatie cu ocazia acestor noi proiecte, am fost pionieri in Romania, am implementat un program cu data exacta, certa.
S-a spus ca se incepe in 16 decembrie, in 16 s-a inceput. Cu toate oprelistele, am deschis in 16, dar nu putem comunica fiecare element, este pe internet absolut tot, fiecare proiect, este site-ul firmei de transport, site-ul Comunitatii europene, site-ul Primariei.
Statiile de incarcare au venit sigilate la fiecare autobuz, ca ele devin statice…, statiile de incarcare lente nu puteau fi prinse in norma de achizitie initiala, ele fiind statice apartin de autobaza, care acum se construieste, nu este functionala, abia acum s-a atribuit la licitatie, castigatorul si la primavara se va incepe constructia ei.
Statiile vor fi construite cand se incep…, toate coridoarele de mobilitate urbana sunt atribuite, stim cine este castigatorul, urmeaza sa vina vremea buna sa ne apucam de treaba, incepand de la Kaufland, toate arterele pe care circula autobuzele vor fi facute complet, din stanga in dreapta. Totul este prevazut din bani europeni.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 283 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de către Societatea Transport Urban Public S.R.L de servicii de consultanţă financiara necesare in vederea contractarii de catre aceasta a unei finantari rambursabile interne

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
1 abtinere ( dl Felezeu)
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 284 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii Protocolului de parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Turda şi Asociaţia Transilvania pentru Promovarea Bolnavilor Psihici Cluj-Napoca, în vederea continuării activităţii Locuinţei protejate pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală din cadrul D.A.S. Turda, pe o perioadă de 5 ani.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 285 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416 / 2001, privind venitul minim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 286 / 20.12.2019.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dării în administrare a bunului imobil patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri patraţi şi stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2021.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 287 / 20.12.2019.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1.PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Riter Marius şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
1 abtinere ( dl Felezeu)
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 288 / 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2.PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
1 abtinere ( dl Felezeu)
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 289 / 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3.PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Făgădar Corina şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.
1 abtinere ( dl Felezeu)
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 290 / 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2020.

Dl. Cristian Felezeu anunta ca nu participa la vot.

Dna Iuliana Samartinean anunta ca nu participa la vot.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala.
Dl. viceprimar Lucian Nemes nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 291/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Arieşul Turda pe o perioadă cuprinsă între 01.01.2020-31.12.2020.

Dl. Cristian Felezeu:” Am un amendament aici; propun ca suma cu care se finanteaza clubul sa fie de 50.000 lei pe luna, avand in vedere anumite lucruri care se intampla acolo, la club si este o suma care ar asigura suficient activitatea.

Dl. Adrian Salagean:” In calitatea mea de reprezentant al Consiliului local in cadrul asociatiei il rog pe dl Felezeu sa ne spuna cum a dedus de a ajuns la suma asta de 50.000 lei/ luna?
Si daca stie de anumite probleme, sa le spuna aici, public!

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul propus de dl Felezeu.
In urma votului rezulta:” 2 voturi pentru ( Felezeu, Cordis)
10 voturi impotriva( Salagean, Samartinean, Pirlea, Crisan, Nastase, Moldovan A, Sarmasan, Anca, viceprimar Nemes, Bogdanffy,
5 abtineri( Csep, Moldovan E, Zoltan, Nap, Micu)
Dl. Ros este iesit din sala.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru
1 impotriva (dl Felezeu)
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 292/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021.

Dl. primar Cristian Matei:” Aici as dori sa va propun…, de regula domnii de la Inspectoratul scolar sunt zgarciti si nu se ajung cu banii, si ne propun tot felul de chestii care pe noi nu ne prea intereseaza.
Practic, nu se intereseaza intai de la noi ce doleante avem? La punctul 17, Gradinita cu program normal Josika Miklos, sa devina Gradinita cu program prelungit Josika Miklos.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot amendamentul propus de dl primar.
In urma votului rezulta:” 17 voturi pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru
Dl. Ros Nicolae este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 293/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda catre Club Sportiv Volei CRISTINA PIRV pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2020 – 31.12.2020

Intra in sala dl Ros , sunt prezenti 18 consilieri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 294/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea chiriei pentru spaţiile şi terenurile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020.

Dl. Cristian Felezeu:”Am o intrebare, pentru terasele care se afla in zona lucrarilor, li se percepe chiria?

Dna Mihaela Vrabete- arhitect sef: Suntem in proces de elaborare a unui calendar in care sa stabilim exact care sunt perioadele de incepere a executiei, de blocare a functionarii teraselor, a masurilor luate si lumea va fi anuntata din timp de inchidere.
Se vor face actualizari periodice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 295/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin H.C.L.M.T. nr.160/1999
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 296/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Se impart 18 buletine vot

Se trece la votul secret privind modificarea Hotărârii nr. 240/26.07.2018 referitoare la aprobarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism la nivelul municipiului Turda, precum si a Regulamentului de funcţionare a comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Comisia de validare compusa din Ros Nicolae, Samartinean Iuliana, Sarmasan Marius si Zoltan Radu Cosmin a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 297/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1,PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a  municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 298/ 20.12.2019
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2,PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Est a municipiului Turda”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 299/ 20.12.2019
***

Se propune spre discutie punctul 9, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Radu Zoltan:” Este ultima mea sedinta, imi depun demisia zilele urmatoare la secretariatul CL, va multumesc pentru tot, va doresc succes in continuare si ‚Sarbatori fericite’.

Dl. Emil Moldovan:” Vreau sa-i multumesc pentru contributia adusa in PMP, de aceea imi pare rau ca pleaca, dar sunt convins ca va fi alaturi de echipa noastra.”

Dl. Nicolae Ros:” Din partea grupului consilierilor locali PSD-PRM vreau sa urez cetatenilor mun. Turda Sarbatori fericite si La multi ani.
Ii urez succes colegului nostru, ii multumim pentru colaborare, ati dat dovada de decenta si de respect fata de Consiliul local.

Dl. Ovidiu Micu:” Din partea grupului consilierilor locali ALDE vreau sa urez cetatenilor mun. Turda, Secretariatului, executivului Sarbatori fericite si La multi ani.

Dl. Lucian Cordis:” Vreau sa urez cetatenilor mun. Turda Sarbatori fericite si La multi ani si sa asigur cetatenii ca PNL, cu toate frecusurile, isi urmeaza cursul si va iesi intarit din aceasta lupta. Ii asigur si pe cei care au plecat de la noi, ca pe ei ii poarta gandul mai tare, de ceea ce face PNL.

Dl. Cristian Felezeu:” Vreau sa spun ca nu toti oamenii sunt de vanzare, in perioada asta in care se schimba culorile, se ‚vopsesc’ … mare atentie ca, la prima spalare revine vopseaua veche.
Vreau sa urez cetatenilor mun. Turda Sarbatori fericite si La multi ani, succes in activitate si bunul Dumnezeu sa va lumineze sufletul si mintea.
Dna Leylla Csep:” Vreau sa va urez Sarbatori fericite si La multi ani, un an cat de bun, macar ca si acest an sa fie.

Dl. Adrian Sarmasan:” Multumesc in mod deosebit executivului si colegilor din sala pentru ceea ce am realizat. Trecem pe langa un eveniment fantastic, am demonstrat ca suntem capabili si am pornit o activitate unica la nivel de municipalitate in Romania.
Ceea ce a realizat Primaria Turda cu toti factorii implicati in pornirea transportului electric urban, sesisat si in strainatate. De ce sa nu felicitam pe toti cei care au muncit? Ii felicit si doresc succes acestei activitati. Felicitari acestui colectiv!

Dl. primar Cristian Matei:” Avem in derulare o sumedenie de proiecte, va multumesc pentru faptul ca ati incurajat initiativa de bugetare participativa, care a avut un final fericit si s-au realizat toate proiectele din acest an.
Chiar daca am mai avut discutii, nu ne plangem, politica este asa cum o stim cu totii, nu ne-a rugat nimeni sa intram in politica, ne plangem ca sun t tot felul de infruntari, cu plecari, sa intelegem ca daca am venit sa slujim interesele cetatenilor.
Daca nu ne place politica, cel mai bine ne retragem. Il felicit pe Zoltan pentru perseverenta, tenacitate si ma bucur pentru tine.
Va multumesc pentru tot, sa avem la anul si mai multe proiecte, La multi ani.

Dl. Doru Anca:” Vreau sa urez cetatenilor mun. Turda Sarbatori fericite si La multi ani.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Anca Doru Paul Ioan

SECRETARUL
municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X