Proces verbal incheiat azi 21.12.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cojocaru Igor, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: Dl. Apahidean Dorin – Administrator public, dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale, dl. Dardai Emil – director tehnic, dl. Calin Petrideanu – sef SAPL, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, Dra Salagean Gentiana Ligia – Sef Serviciu Evidenta Patrimoniu si GIS, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 2299 / 15.12.2017 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Micu Ovidiu Dorel.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 21.12.2017, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Doru Anca :” V-as ruga sa introducem pe ordinea de zi la punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind acordul Consiliului locala al municipiului Turda pentru rambursarea partiala anticipata a creditului contractat la Exim Bank in baza HCL nr.6/2017

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca la punctul 2.1
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. Doru Anca :” V-as ruga sa introducem pe ordinea de zi la punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017, iar punctul 2.1 de pe ordinea de zi( executia bugetului ) sa devina punctul 2.3

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Anca introducerea la punctul 2.2 ( rectificarea bugetului), iar la punctul 2.3 proiectul privind executia bugetului pe trim IV.
In urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta :” Mai am si eu o propunere la punctul 5.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 61101

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi la punctul 5.6.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu modificarile aduse.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1 1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1 2.Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului locala al municipiului Turda pentru rambursarea partiala anticipata a creditului contractat la Exim Bank in baza HCL nr.6/2017
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la data de 14.12.2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 3.Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 139/2017 referitoare la impozitele şi taxele locale, precum şi la taxele speciale pe anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Silaghi Lucreţia).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Kovacs Iuliu).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 4.Probleme ale Direcţiei Tehnice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 referitoare la venitul munim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 5.Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi reprezentare a intereselor Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului adiţional nr. 4 al convenţiei privind Finanţarea şi implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, a subprogramului extindere şi reamenajare parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Arieşul Turda.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Micu Ovidiu Dorel şi Nap Adrian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea destinatiei spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 38, ap. 6.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 61101

1 6.Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului GIS:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor taxe şi tarife pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1 7.Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare precedente.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 PROIECT DE HOTARARE privind acordul Consiliului local al municipiului Turda pentru rambursarea partiala anticipata a creditului contractat la Exim Bank in baza HCL nr.6/2017.

Dl. Doru Anca:” Am semnat in 2017 un acord cu Exim Bank de prelungire a creditului si azi, avand anumite sume, este bine sa le folosim si sa ne rambursam rata la credit si propun sa sustinem acest proioect asa cum a fost constituit de catre Directia economica.

Dl. Marius Riter:” Puteti sa-mi spuneti, ce suma avem la rambursare?

Dl. Doru Anca:” 2.500.000 . S-au adunat toate sumele disponibile la aceasta data, si sa nu ne prinda anul nou, aceasta suma fiind disponibila, facem o plata a creditului, oricum trebuia platita rata.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 404 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017

Dl Doru Anca:” S-au verificat toate capitolele de venituri, s-a facut o balanta si s-a luat decizia de a rambursa o rata la credit. Aceste sume, in concret, daca nu le foloseam pana la 31 decembrie, le pierdeam.
Si toata aceasta rectificare este in jurul acestei sume pe care ne-am dat acord ca sa platim creditul respectiv.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 405 / 21.12.2017.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017 la data de 14.12.2017.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 406 / 21.12.2017.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4, PROIECT DE HOTARARE privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Turda.
Dl. presedinte de sedinta:” Am inteles de la Secretariat ca este vot secret . Daca mai sunt alte propuneri?
Se impart 21 buletine vot
Se trece la votul secret privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Municipiul Turda, dna Onet Voichita

Comisia de validare compusa din dna Samartinean Iuliana, dl. Sarmasan Adrian, dl. Cristian Felezeu, dl. Ros Nicolae si dl. Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 21
voturi NU= –
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 407 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 139/2017 referitoare la impozitele şi taxele locale, precum şi la taxele speciale pe anul 2018.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru, 1 abtinere( dl. Zoltan)

Se adopta HOTARAREA nr. 408 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Silaghi Lucreţia).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 409 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice (Kovacs Iuliu).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 410 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 referitoare la venitul munim garantat şi calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceştia.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 411 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi reprezentare a intereselor Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 5 abtineri( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 412 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, pentru semnarea actului adiţional nr. 4 al convenţiei privind Finanţarea şi implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, a subprogramului extindere şi reamenajare parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj.
Dl. Doru Anca:” Aici trebuie sa tratam foarte serios treaba, il mandatam pe Primar, dar rog executivul sa facem o receptie la aceasta data, asupra lucrarilor efectuate la obiectivul pentru care il mandatam pe Primar. Sa facem receptia acum la lucrarile efectuate…
Dl. presedinte de sedinta:” Pot fi lucrari decontate care intre timp au intrat intr-un stadiu de degradare, care trebuie refacute.
Dl. Doru Anca:” Da, aici nu sunt de acord, deoarece lucrarile decontate fac obiectul unor reclamatii in instanta. Instanta va clarifica problema respectiva. Eu solicit sa se faca receptie chiar pe 80% lucrari executate sa vedem cine se face vinovat pentru plata lucrarilor in avans!

Dl. primar Cristian Matei:” Proiectul de hotarare se refera la mandatarea mea pentru fazarea la Ministerul Mediului.
De cateva zile a avut loc ultima infatisare a partilor in instanta si s-a ajuns la concluzia ca niciun expert, nici cel din instanta, nici cel numit de Primaria Turda nu si-a facut datoria, ba mai mult, cel numit de instanta nu s-a prezentat niciodata la fata locului.
Nu stiu motivatia, se pare ca din cauza varstei inaintate.
In acest moment, instanta si-a numit un expert mai tanar, urmeaza si noi sa contractam un expert care va inventaria Gradina Zoo. Toata lumea s-a ferit sa se implice acolo si in urma expertizei care se va face foarte curand, aceasta fazare se face pe un an si sper ca in 2018 sa finalizam .
Am facut o solicitare la Ministerul Mediului pentru suplimentarea sumelor care se vor faza, e vorba de 652.000 lei, am cerut 3 milioane de lei, suma cu care putem finaliza Gradina Zoologica.
Sunt multe de discutat la acest capitol, am incercat si ne-am intalnit cu ultimul executant care trebuia sa continue lucrarile, doar ca expertii nu s-au prezentat aici si atunci nu am putut continua…, exista niste inventare facute in anii trecuti, exista si o parte deteriorata a cladirii ,dar nu voi mai lasa sa se intample aceste lucruri. “

Dl. Nicolae Ros:” Art.29, alin 1 din Regulamentul cadru confera posibilitatea Consiliului local, Primarului de a propune ca dintr-o comisie care nu conditioneaza ca sa faca parte si consilieri locali, dar daca vreti, trebuie sa fie facut un proiect de hotarare.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 413 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării contribuţiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Arieşul Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 414 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea destinatiei spaţiului situat administrativ în municipiul Turda, Piaţa Republicii, nr. 38, ap. 6.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 5 impotriva ( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 415 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5, PROIECT DE HOTARARE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale Societăţii Domeniul Public Turda SA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 416 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operatiunii de dezmembrare a imobilului inscris in CF nr. 61101

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 417 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi aprobarea diferitelor taxe şi tarife pentru anul 2018.
Dl.Cristian Felezeu:”Am o intrebare pentru Directia taxe si impozite; daca exista vreo modificare fata de nivelul din 2017?
Dna Elena Farcasan- director Directia de Taxe si impozite:” La directia de impozite si taxe se lucreaza cu taxe, nu cu tarife. Acolo unde se lucreaza cu tarife, cu siguranta este serviciul de Administrare a Patrimoniului Imobiliar. Tot ceea ce este pe baza de contract, este pe baza de tarif. Nu poate fi pe baza de taxe, este un titlu impropriu. “
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru
Se adopta HOTARAREA nr. 418 / 21.12.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2, PROIECT DE HOTARARE privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Turda, însuşit de către Consiliul Local al Municipiului Turda în baza HCL nr. 145/1999.
Dl. Cristian Felezeu:” Sa ne spuna dna sef serviciu ce reprezinta cele doua adrese cu iesirile bunurilor din domeniul public? Ca nu sunt aici anexate adresele.
Dl. Calin Petrideanu – consilier juridic:” Prin adresele respective s-au adus la cunostinta celor 4 proprietari ai Cimitirului Eroilor si a Cimitirului central, obligatia acestora conform prevederilor legale, s-a reiterat faptul ca, in baza unei sentinte de la Curtea de apel Cluj in 2000, sunt proprietari in cota de ¼ asupra Cimitirului Eroilor si a capelei din cimitir .
Dna Leylla Csep:” Eu nu sunt convinsa ca Legea 397 care prevede statutul si pozitia Primariei fata de mormintele ostasilor din Cimitirul Eroilor …., sunt tratate internationale care prevad acest lucru si consider ca, trebuie legea mai bine citita, fiindca, de mormintele eroilor nu o persoana fizica sau o Biserica trebuie sa se ocupe ci Primaria si statul.
Eu asa am interpretat-o, nu sunt jurista, dar consider ca vor aparea semnalmente vis-a-vis de aceasta opinie a dlui Petrideanu. “

Dl. primar Cristian Matei:” Referitor la aceasta problema, trebuia sa fie o Hotarare de Consiliu local pentru ca, Cimitirul eroilor sa intre in patrimoniul public. A fost atacat proiectul de hotarare de cele 4 Biserici, s-au intabulat pe intreaga suprafata.
Noi putem face demersuri in continuare, cu sprijinul dvs, pentru o retrocedare in domeniul public din partea Bisericii si atunci putem intra sa amenajam acolo.
Altfel, pe proprietatea tabulara, fara acordul proprietarului nu putem face nimic. “

Dl. Lucian Cordis:” Si eu vroiam sa-l rog pe dl. primar sa faca demersuri pe langa cele 4 Biserici. Daca nu este spatiul nostru, nu putem sa facem investitii, sa faca o asociere cu noi, ca dupa cum ii stiu, nu cred ca vor sa ni-l cesioneze !

Dna Leylla Csep:’ Legea prevede si sunt reglementari internationale, care obliga statul roman sa se ocupe de mormintele ostasilor romani. Acest teren face parte din statul roman, bine ca.., este proprietate privata, dar mai presus face parte din statul roman.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 419 / 21.12.2017.
***

Se propune spre discutie punctul 7 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Nicolae Ros:” Din partea grupului de consilieri PSD, urez cetatenilor municipiului Turda “La multi ani”.

Dl. Adrian Sarmasan:” As vrea sa subliniez ca, la inceputul saptamanii, Compania de Apa Aries a semnat la Bucuresti un contract insemnat de 151,3 milioane de euro, pasul II de implementare a Proiectului de dezvoltare regionala. Este o recunoastere a modului cum a fost implementat pasul I in perioada 2007-2013, a 4 ani de munca continua a CAA si a activitatii sustinute a dlui Primar.
Cand dl. primar a depus juramantul in 2016, unul din obiective a fost acela de a aduce bani nerambursabili. Nu am vrut sa treaca aceasta sedinta, fara sa mentionez acest lucru si “sa dam cezarului ce este al cezarului”.
Proiectul se adreseaza direct la 13 Unitati Administrativ Teritoriale. E vorba de 131 km aductiune noua, 2 surse subterane reabilitate, 13 puturi reabilitate, 5 rezervoare noi de inmagazinare, 31 de statii de pompare, 3 statii epurare noi, etc.
Programul de implementare va aduce o serie de inconveniente, se vor face lucrari, sa avem rabdare, sa ne dorim succes in ceea ce vom realiza. Va doresc Sarbatori fericite si Un An nou fericit si mai bun. “

Dl. Doru Anca:”Noi ne transformam in agentii comerciali ai Privalului! Aia nu lucreaza nimic! Prin HCL ei sunt obligati sa intocmeasca dosarele, si ar trebui sa vina lunar sa vedem situatia cu contractele.
Sa solicitam si sa invitam reprezentantii Prival, sa vedem care este situatia la zi a contractelor efectuate si baza HCL aprobate de noi. “

Dna Leylla Csep:” Si din partea organizatiei UDMR va urez “La multi ani!”

Dl. Emil Moldovan:” Zilele trecute aici au rasunat colindele traditionale si va urez sa aveti parte de un Craciun fericit! “

Dl. Igor Cojocaru:” In nume personal, vreau sa va multumesc pentru colaborarea avuta in perioada mandatului meu si vreau sa va anunt ca din data de 3 ianuarie 2018 imi depun demisia din calitatea de consilier local.
Va urez succes si va doresc multa sanatate. “

Dl. Ciprian Rigman:” In numele grupului PNL va urez „La multi ani”.

Dl. presedinte de sedinta: Vreau sa urez, in numele Consiliului local, tuturor cetatenilor municipiului Turda Sarbatori fericite. „

Dl. primar Cristian Matei: Apreciez si eu cuvintele frumoase, e un moment festiv si va invit sa inchinam un pahar de sampanie.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel
SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC
Intocmit,
Mariana Marginean

X