PROCES – VERBAL încheiat azi 23.12.2019 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 23.12.2019 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 17 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 14 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.

Consilierii Cordiş Lucian, Felezeu Cristian George si Nap Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr 1312 / 23.12.2019 in conformitate cu prevederile art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si este legal constituita fiind prezenti 14 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta de indata de azi, 23.12.2019 daca sunt probleme la ordinea de zi?
Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1,PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Dna Daniela Adace- director economic:” Prin Hotararea de Guvern 271 au fost alocate sume de bani pentru UAT in vederea acoperirii cheltuielilor de functionare pentru sfarsitul lui 2019.
Municipiul Turda a primit suma de 1.313.000 lei, o vom cuprinde la sume din TVA alaturi de 13.000 care reprezinta sponsorizari pentru Targul de Craciun.
Suma va fi impartita la capitolul de cheltuieli la;
• 254.000 lei autoritati publice si actiuni externe
• 251.000 lei alte servicii publice generale
• 350.000 lei Invatamant
• 250.000 lei sanatate
• 13.000 lei cultura, recreere
• 195.000 lei asigurari si asistenta sociala
In urma rectificarii bugetul la cheltuieli va fi 280.578.666 lei

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 300 /23.12.2019.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl Doru Anca

SECRETARUL
municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit, insp spec Mariana Marginean

X