PROCES – VERBAL încheiat azi 25.02.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINARE online a Consiliului Localal municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 25.02.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINARE online a Consiliului Localal municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.
Consilierul Nap Adrian, Kolozsi Atilla si Sârbu Paul Marius sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 182 / 18.02.2021si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 25.02.2021, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu sunt supun la vot ordinea de zi.

In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

ORDINE DE ZI

Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii referitoare la cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

3.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivului de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și dotarea gradiniței „Dr. Ion Rațiu”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64841 Turda, nr. cadastral 64841 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Axente Sever nr. 17, județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor FN, cu nr. cadastral 64679.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu nr. cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 19 bucăți construcții modulare detașabile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru perioada februarie-martie 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Propuneri, întrebări, interpelări.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28.01.2021.
Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii referitoare la cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Art 7 din Procedura prezentata la anexa 1, la cap 3, art.12 si 13. Sunt articole referitoare la contestatia privind decizia comisiei si nu este prevazut niciun termen clar, dupa care procedura se fac contestatiile?
Se fac dupa Legea achizitiilor sau dupa L 544/2004?

Dna Gabriela Salagean– director Impozite si taxe locale:” Buna ziua, fiind vorba de creante fiscale, contestatia se poate depune in termen de 45 de zile, conform Codului de procedura fiscala.
Dl. Andrei Suciu:” Ar fi trebuit trecut in procedura care este termenul legal de contestatie si termenul pana la care comisia este obligata sa dea un raspuns. Este vorba de contestatia la desemnarea castigatorului procedurii

Dl. Presedinte de sedinta:” Este un amendament, o propunere sau o intrebare?

Dl. Andrei Suciu:” Eu consider ca ar trebui trecut in cadrul anexei 1. Nu pot propune un amendament la anexa, initiatorul stie.

Dna Gabriela Salagean– director Impozite si taxe locale:” Sunt prevazute articolele din codul de procedura fiscala in baza caruia se poate face contestatia.

Dl. Koloszi Atilla si dl Sarbu Paul intra pe platforma online, sunt prezenti
20 consilieri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru, 2 abtineri(Ciortea, Koloszi).

Se adopta HOTARAREA nr. 35 / 18.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobarepunctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivului de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996.

Dl. Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” As vrea sa intreb daca se respecta Ordinul 119 al Ministerului sanatatii?
Citez: ART. 4 La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare: a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;
Il intreb pe dl consilier Sarbu care a facut proiectarea, sunt prevazute spatii de joaca si platforme pentru gunoiul menajer cu apa asi canalizare?
Propun ca sa fie discutat in comisiile reunite ale CL, de exemplu, putem prelungi Planul de Mobilitate Urbana pana acolo?
Vom vota acest proiect, nu-l vom lasa fara centrale termice si astept raspunsul de la dl consilier Sarbu.

Dl. Ginel Calugar– director Directia de Strategie si Dezvoltare Locala:” Asa cum am spus in comisie, orice lucrare de investitii finantata pe diferite programe are in spate o gramada documentatii tehnice, inclusiv autorizatii de construire.
Autorizatia se emite cu avize, acorduri date de catre ISU, DSP, cu partea de amenajari, parc de joaca, parcari.
Se modifica un articol care sa sustina finantarea unor cheltuieli pe care nu le finanteaza Guvernul prin programul de locuinte. Partea de analiza a proiectelor, aveti la dispozitie Directia de dezvoltare locala care va poate prezenta toate proiectele in detaliu cu toate avizele.
Intrebarea dvs nu avea legatura cu proiectul de hotarare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 36 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobarepunctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și dotarea gradiniței „Dr. Ion Rațiu”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului.

Dl. Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu– presedinte Comisia 3 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Atilla Koloszi :” Asv dori sa intreb ce sume s-au consumat pana acum? De la ce capitol s-au luat banii?

Dl. Presedinte de sedinta:” La sfarsitul proiectului sunt mentionate toate sumele detaliate.

Dl. Ginel Calugar– director Directia de Strategie si Dezvoltare Locala:”Sumele platite in valoare totala de 57.047 lei, la pag 3 din raportul de specialitate sunt defalcate pe 15.160 lei reprezentand contractul de servicii, cel de finantare. Partea de studii audit energetic, partea de servicii de studiu geotehnic si de management.
Toate aceste costuri au fost asigurate conform procedurilor de finantare cu plata din buget si o parte au fost rambursate de Agentia de dezvoltare. Aceste costuri raman si pentru o viitoare inscriere a acestui proiect intr-un nou program de finantare; Studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, nu se perimeaza in timp.
La capitolu 51 sau capitolul 65 Invatamant sunt incadrate cheltuieli pentru unitati invatamant.

Dl. Andrei Suciu:” Va rog sa ma lamuriti cum poate fi o diferenta de 80% intre DALI si proiectul executat? Desi DALI prevede ca erau 120 elevi prescolari cu 7700 euro per participant, totusi in DALI stiam suprafata cladirii care urma sa fie construita, nu a verificat nimeni?
Cum s-a ajuns la aceasta diferenta enorma?

Dl. Ginel Calugar- director Directia de Strategie si Dezvoltare Locala:” Am dat detalii si la comisie, partea de Studiu de fezabilitate cu toate chestiunile aferente au fost facute in anul 2018. In decembrie 2018 s-a emis Ordonanta 114 prin care s-a reglementat salarul minim pe ramura de economie in constructii la o anumita suma.
Estimarile au fost facute sa se poata inscrie intr-un Ghid de finantare care a precizat in mod clar ca suma eligibila decontata este de 7.700 euro+TVA pentru fiecare copil.
In functie de numarul de copii, s-au estimat costuri, diferenta data de OUG 114 pe manopera si partea fizica, a fost lansata licitatie publica deschisa de doua ori si nu a fost niciun ofertant, a condus la faptul ca este subevaluata partea din DALI cu costurile aferente.
Sens in care am solicitat proiectantului general o reevaluare a costurilor, adusa la zi. Valoarea proiectului a fost de 7.985.000 din care socotim partea de cofinantare a noastra se va ridica la suma de 3.701.000 lei, adica o valoare de 46% din valoarea totala a proiectului.
Eroarea materiala se refera la acest calcul.
Analiza executivului sa platim jumi-juma o invstitie, nu este fezabila.
Cladirea reabilitata are 200mp. la care costurile nu sunt doar de reabilitare, deoarece se face un acoperis nou, cladirea este si monument istoric si cealalta cladire noua are 1460 mp.

Dl. Presedinte de sedinta:” Aceleasi explicatii le-ati dat in comisie tot dlui Suciu, acuma ne jucam de-a ecoul aici?

Dl. Andrei Suciu:” Nu se joaca nimeni, dar nu puteti sa-mi explicati ca din cauza modificarii salariilor a crescut valoarea investititei cu 80%. Cine raspunde pentru valoarea estimata gresit la inceput, cu 80%? Care costa municipiul Turda 55.000 lei.

Dl. Presedinte de sedinta:” Poate o sa gasiti dvs un constructor care este dispus sa faca lucrarea la valoarea initiala.

Dl. Ginel Calugar– director Directia de Strategie si Dezvoltare Locala:” Cei 55.000 lei sunt costuri facute si acest proiect cand se va merge la o alta finantare isi vor gasi rostul.
Raportat la cate proiecte am implementat eu sunt 100% sigur ca se va gasi loc pe o alta axa de finantare pentru acest proiect sau altele similare.

Dl. Primar Cristian Matei:” Cred ca batem apa-n piua, la cate proiecte ati lucrat daca nu intelegeti ce inseamna o faza de pornire cu DALI, cu modificari pe parcurs la tarife si finalul.
Dvs asa vorbiti de aceasta licitatie de parca ar fi singura licitatie in Turda. Eu pot sa va spun, in cunostinta de cauza, ca eu sunt cel care am umblat dupa aceste fonduri la comunitatea europeana, eu sunt cel care am initiat aceste proiecte care contin absolut toate cele 5 gradinite pe care le avem.
Se lucreaza proiecte europene pe toate cele 5 gradinite, aceasta este singura cu probleme, restul au primit bani suficienti incat sa beneficieze si de ofertanti. Gradinita Sf Maria si cresa ; gradinita Prichindelul istet si cresa 4; Poiana cu castani, avem ofertanti pentu a se incadra in pret.
Aici am ajuns aproape la jumatate din pretul corect la care se lucreaza o cladire. Nu este vina noastra, nu stim daca aprecierea de 7700 euro/copil.., cladirea se va introduce pe alta axa, ar adaposti 120 de copii.
Daca tariful era altul…, poate trebuia sa fie 12.700, poate ca era un pret corect si am fi avut ofertanti, dar eu sa continui sa tot fac ofertari dupa doua licitatii nereusite cand nu a venit nimeni, n-o sa fac chestia asta.
De cand sunt primarul Turzii nu am facut nicio investitie eronata si nici nu voi face pentru ca eu sunt primarul care a venit din privat. N-o sa fac investitii aiurea din banii turdenilor, imprumutandu-ma la banca.
Cand noi beneficiem de fonduri europene, de un nou exercitiu financiar mult mai bine statuat din punct de vedere financiar. De ce sa ma grabesc? 4 ani a batut apa-n piua opozitia cu acest pod, podul a fost folosit si acum este renovat si nu puteam sa cheltui 4.600.000, cat era initial investitia.
Acum se merge la o reparatie capitala aproape de suma la care se construieste un pod nou, nimeni nu mai are rabdare, dar Turda este praf, Turda fost praf si este mult de lucru.
Drumurile care s-au facut in Turda, in afara de str A Iancu si de str Stefan cel Mare care le-am renovat, fiindca nu se mai putea circula pe ele; toate cele 93 edificate au fost pe pamant, nu a fost niciunul asfaltat, insemnand intarirea tramei stradale, am ajuns pe Macilor sa bagam un 1,5 m adancime de piatra.
Sunt realitati pe care le stiti, nu mai insistati pur si simplu electoral pe astfel de chestii, ca nu o sa fiu de acord in loc de 2%, sa platesc 80%, doar de dragul discutiilor.
Si nu o sa organizez licitatii, daca la doua nu am avut ofertanti. Dl. Koloszi a intrebat cati bani s-au cheltuit si de unde? Cu toate ca erau scrisi in Raportul de specialitate.
Asta e o alta meteahna a Consiliului local ca nu se citesc proiectele de hotarare.
Niciodata nu am cheltuit bani inutili din banii turdenilor.
Dl. Andrei Suciu:” Este o eroare de proiectare si asteptam ca cineva sa-si asume eroarea respectiva. Nu mai sunt alegeri numai peste 4 ani, domnul primar nu stiu ce viseaza aici despre alegeri, nu ii ia nimeni din merite aducand la Turda bani, dar ar trebui cand este o greseala, sa se recunoasca.
De asta l-am intrebat pe dl Ginel, 1660 mp daca se impartea suma, iesea un cost de 551 euro/mp. Oricine lucreaza in constructii stie ca e ireal, mai ales cand faci o constructie noua. La pretul nou, este la 1119 euro/mp.

Dl. Primar Cristian Matei:” Dvs vreti sa-si asume cineva, pentru ce sa-si asume pentru o strategie pe care o are autoritatea de management? Nu putem influenta deciziile autoritatii de management fiindca reprezinta partea care ne da banii.
Putem primi corectii pentru sesizarile facute, exista Ordonanta 114 de care putem face uz pentru recuperarea pretul necomform, dar nu este o situatie unicat, am patit la mormantul lui Mihai Viteazul, in momentul in care s-a venit cu proiectarea ni s-a spus ca nu au fost bine calculate cantitatile de beton care trebuia saa intre in acel obelisc pe 3 nivele.
A fost un singur ofertant, ne-a cerut sa inchidem amiabil acel contract, s-a supus din nou finantarii acel contract, a venit alta suma mai mare care reprezinta probabil, pretul corect si se merge mai departe.
Sa intram in proces cu autoritatea de management, care ne da banii? Nu ai cum! Nu isi asuma cineva gandirea partii adverse care ne ajuta, s-a gresit si domnii isi fac mea culpa, dupa care noi introducem pe alta axa si o sa facem aceasta gradinita.
Facem din tantar armasar, pentru nimic!

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
7 abtineri(Aruncutean, Blăniță, Ciortea, Koloszi, Suciu, Teban, Vancea)

Se adopta HOTARAREA nr. 37 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte Comisia 2 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl Andrei Suciu:” In 13.03.2020 s-a cerut prelungirea contractului de concesionare pe un an si s-a spus ca, daca este cazul, se va organiza o procedura de atribuire noua, acum nu mai faceti o procedura noua de atribuire si cereti prelungirea contractului cu inca 3 ani.
In Hotararea din 2020 spune ca perioada de valabilitate a contractului mai poate fi prelungita, in baza unui nou act aditional. Care sunt clauzele contractului, nu este atasat la proiect.
Dvs stiti dle presedinte de sedinta cate clauze are acest contract? Care este programul de maturat stradal? Care sunt tarifele actualizate? Toate acestea sunt anexa la contract si sa nu-mi spuneti ca trebuia sa merg la Consiliul local sa ma informez!
Cei care raspund de partea juridica trebuia sa-l puna aici. Nu este corect sa aprobam un contract fara sa stim clauzele.

Dl. Presedinte de sedinta:’ In comisie nu ati cerut acest contract cu toate ca a fost prezent din partea executivului. De fiecare data in sedinta de Consiliu ne jucam de-a ecoul, problemele care vi se lamuresc in comisie, le mai repuneti in sedinta de Consiliu. Nu stiu de ce mai participati la comisie, daca aceeasi problema o ridicati in Consiliu si raspunsul este acelasi dat?
Daca raspunsul va este dat in sedinta, treceti mai departe, dar daca v-a fost oferit acelasi raspuns in comisie, nu a fost bun.
Acelasi lucru il faceti in fiecare sedinta, povestim povesti in sedinta de Consiliu fara sa faceti o referire concreta, un amendament concret pe care sa-l supuneti la vot.
Aveti vreo intrebare pentru executiv?

Dl. Andrei Suciu:” La acest proiect trebuia atasat contractul, eu nu povestesc povesti. Sa fie atasat contractul sau daca nu vreti sa-l atasati, sa-l cititi.

Dna Ioana Iftime sef SAPL:” Art 8 prevede ca orice contract de concesiune poate fi prelungit cu jumatate din perioada initiala. Durata concesiunii a fost de 8 ani, din 13.02.2012 – 12.02.2020, s-a prelungit un an in ideea ca vom initia o alta procedura, daca va fi nevoie.
Fiind un an cu pandemie si au fost dezinfectiile pe care le stiti, nu s-a putut incheia un nou Contract, ne incadram in durata contractului de 8+4, am mai prelungit cu inca 3 ani.
La orice contract exista aceasta posibilitate de prelungire cu inca o jumatate din perioada lui .

Dl. Ovidiu Gaina- director tehnic:” Tarifele de care mentiona dl Suciu sunt aprobate prin CL, oricand doreste ii pot fi puse la dispozitie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
6 abtineri(Blăniță, Suciu, Teban, Moldovan, Koloszi, Aruncutean) .

Se adopta HOTARAREA nr. 38 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, județul Cluj.

Dl. Paul Sarbu– presedinte Comisia 3 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,
1 impotriva (Koloszi) .

Se adopta HOTARAREA nr. 39 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64841 Turda, nr. cadastral 64841 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Axente Sever nr. 17, județul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 40 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor FN, cu nr. cadastral 64679.

Dna Ioana Orbean– presedinte Comisia 2 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl Paul Sarbu– presedinte Comisia 3 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 41 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu nr. cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu.

Dl Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl Paul Sarbu– presedinte Comisia 3 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 42 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.5. PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 19 bucăți construcții modulare detașabile.

Dl Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl Paul Sarbu– presedinte Comisia 3 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 43 / 25.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru perioada februarie-martie 2021.

Dl Adrian Salagean– presedinte Comisia 1 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dna Mara Sur– presedinte Comisia 5 :” Proiectul a fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Asa cum am intrebat si in comisia de buget finante as dori sa mi se spuna din ce sursa de finantare sunt banii? Cu capitol si subcapitol. Nu doar bugetul local.
Daca inca nu avem buget aprobat as dori sa intreb daca ne incadram in reglementarile legale, daca mai este in vigoare aceea prevedere de limitare a cheltuielilor bugetare la 1/12 din prevederile bugetului pe anul trecut?

Dna Ana Sevan – director Casa de Cultura:” Pot sa-i raspund dlui Suciu la intrebarea a doua, da se poate, in baza Legii finantelor publice nr.273; art. 40: daca bugetul de stat nu a fost adoptat se aplica in continuare bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputand depasi 1/12 din prevederile bugetul anului precedent .
Bugetul alocat Culturii pe anul 2020 a fost de 408.900 lei, iar 1/12 din aceasta suma este 34.075 lei / luna.
Prin acest proiect se solicita 29.700 lei pentru activitatile de pe cele 2 luni. Suntem sunt acel procent de 1/12, sumele se incadreaza la capitolul 67.02, subcapitol 03.30, alte actiuni culturale.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 44 / 25.02.2021.
***

Se propune spre discutie punctul 8 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Presedinte de sedinta:” Doresc sa-i urez „La multi ani” dlui primar care isi serbeaza azi ziua de nastere. Multa sanatate, fericire si putere sa puteti duce la capat aceste proiecte frumoase pe care le-ati inceput si bineinteles sa incepem si altele pe care sa le derulam pe parcursul mandatului.

Dl. Primar Cristian Matei:” Va multumesc tuturor pentru frumoasele urari si va promit ca voi munci la fel, poate mai abitir, fiindca avem niste proiecte foarte frumoase, din punct de vedere strategic, mai puternice decat cele de pana acum.
Primele proiecte au fost cele legate de solicitarile populatiei, in general, si am acoperit toate domeniile importante.
Acum trecem la partea strategica, doresc ca Turda sa devina statiune balneo climatica la nivel national, si de ce nu, si european.
Era doar o parte din Bai declarata ca statiune, va apare un parc in toata partea de zona rezervata a Turzii, in ceea ce priveste Baile sarate si va pune in evidenta siturile rezervate din Turda si care vor fi imprejmuite si nu vor putea fi atinse de nimeni.
Partea construibila a zonei rezervate; de 4 ani lucram pe Statutul de padure-parc a zonelor impadurite din municipiu care erau in patrimoniul Ocolului silvic, deci erau fond forestier.
Asa s-a intamplat la nationalizare si parcurile regale au trecut ca fond forestier si acum toate au fost reprelucrate, reiterate toate padurile din intravilanul mun Turda care au trebuit sa le obtinem statutul de padure-parc pentru a putea construi, a decontamina, a continua lucrarile la gradina Zoo.
Aceste constructii permit ca noi sa aprobam zone de teren construibil pentru a dezvolta o retea de hoteluri, o retea de pensiuni pentru ca Turda cu ceea ce are: cu Salina, cu viitorul Aqua Parc, cu Castrul roman care este deja in lucru, cu Teatrul, viitorul Palat cultural, viitorul Centru, cu solutia pe care o vom gasi la Casa de cultura.
Ma opresc aici cu solutiile, pentru ca vor fi mai multe solutii, inclusiv demolarea, fiindca vor fi multi bani de la PNDL care presupun si regenerare urbana iar cladirea poate intra in politica de regenerare urbana.
Noi ne ocupam de prepararea a acestor preiecte, ca ele sa ajunga fezabile si utile municipiului, sa rezolve problemele cetatenilor si vom merge pe proiecte care cresc calitatea vietii si care duc la depoluare, in paralel lucram si la digitalizarea mun Turda, va avea loc si o monitorizare completa pe municipiu care este utila si transportului public si pentru a urmari ca viata publica sa se desfasoare in siguranta.
Va rog sa fiti alaturi de executiv sa edificam proiectele care nu vor fi putine si cu valori mari, mina Iosif de 27 milioane de euro, Strandul Aqua Parc 22 milioane euro, avem si Sala Polivalenta 18 milioane de euro, decontaminarea parcului 18 milioane de euro.
Sunt sume pe care, daca le utilizam corect vom putea edifica chestiuni importante care duc la dezvoltarea municipiului, lumea cere locatii pentru edificarea unei case, suntem pe pasajul in care vrem sa introducem in intravilan terenuri, cartiere rezidentiale.
Intentionam ca al doilea proiecte dupa Aquaparc sa fie Promenada municipiului Turda, reamenajarea raului Aries, crearea de alei pietonale care sa poata permite plimbarea pe langa Aries si se va pleca de la zona centrala- Big si va ajunge pana la Aquaparc.
Mai sunt si alte proiecte, o sa le anuntam in momentul in care ele vor fi discutate cu ADR sau cu autoritatile de management din Ministerul Fondurilor Europene. Va multumesc.

Dl. Paul Sarbu:” Va urez „La multi ani”, dle primar. Consider ca aici suntem intr-un corp de elita al orasului si nu cred ca aici trebuie sa ne dam replici unul altuia. Ba mai mult, suntem colegi si cred ca lucrurile se pot desfasura in conditii de colegialitate.
Daca dl consilier Suciu avea curiozitatea sa afle ceva din partea mea, cred ca avea posibilitatea inca de vinerea trecuta de cand a primit materialele sa ma intrebe, telefonic .
Am rugamintea pe viitor dle consilier, sa nu mai imi solicitati punctul de vedere, suntem colegi in Consiliul local. Si nu astept niciun raspuns din partea dvs. Nu ne intalnim in Consiliul local sa facem show sau circ, inteleg de la dl Nastase ca ati primit raspunsurile si in comisie .
Dar va rog sa nu mai solicitati din partea mea tot felul de raspunsuri, aveti posibilitatea inaintea sedintelor, eu sunt un om foarte deschis si sprijin pe oricine.

Dl. Adrian Teban:” Ii urez dlui primar multa sanatate si fericire, atat din partea mea cat si a colegilor de alianta, ne bucuram mult sa auzim de la dvs ca veti fi foarte implicat si ca Turda are proiecte deosebite.
Asa cum ati vazut si azi am votat cu DA peste 80%, dintre proiecte si la 2 ne-am abtinut. Nu batem apa-n piua, noi studiem fiecare proiect si cand avem o nelamurire, punem o intrebare, constructiv si vom vota fara ezitare.
Nu avem meteahna Consiliului trecut, ca opozitia, PNL nu citea proiectele de hotarare. Noi le citim.
Ridic o problema a cetatenilor de pe str Baritiu, unde este un șanț care traverseaza strada. Va rugam sa se indrepte soseaua un pic.
Intreb executivul care e stadiul dezinfectarilor din scoli, am votat un buget pentru asa ceva, parinti isi fac griji daca copii lor sunt protejati.
Dle Nastase sa nu va indepartati de entitatea dvs de presedinte de sedinta, noi nu ne jucam de-a ecoul. Avem un numar de votanti in spate, mai mic intr-adevar, dar trebuie sa le dam un raspuns. Dorim sa fim bine informati si sa participam activ la aceasta viata a municipiului Turda.
Vreau sa urgentam actualizarea Regulamentului CL, sa intram in legalitate, suntem in a cincea luna de Consiliu noi inca nu avem legitimatii, insemnul orasului.

Dl. Andrei Suciu:” Potrivit legii, dezbaterea proiectelor se face in plenul CL, iar comisiile au doar rol de avizare.
Presa locala a publicat un articol referitor la datoriile pe care bugetul local le are catre STP si de incuviintarea executarii silite. As dori ca executivul sa ne prezinte o situatie la zi, cat de repede se poate.
Cred ca se impune o sedinta de CL separata pentru acest subiect si rog reprezentantii PNL si UDMR sa-si asume o decizie politica,
Dl. Primar preciza intr-un interviu ca lucrarile de asfaltare pe str 22 Decembrie o sa fie gata pana in 18 martie. Am fost pe strada, sunt faiantari aparute pe zone mari in calea de rulare. Aceste defecte apar probabil din proiectare gresita sau materialele nu sunt conforme. Lucrarile trebuiesc oprite pana la remedierea in totalitate a defectelor aparute in calea de rulare.
In urma sesizarilor primite de la cetateni, atrag atentia asupra starii precare a intersectiei dintre strazile Bucovinei si str. Clujului. Semaforul ar trebui ajustat in intersectie, pentru ca se fac ambuteiaje.
Cetatenii dee pe str Traian si str Romana intreaba ce s-a intamplat cu memoriul depus de cetateni la data de 14.12.2020 ?

Dna Mihaela Marginean– secretarul general al mun Turda:” Dati-mi voie sa va raspund la ultimul punct, acesti cetateni au primit punctul de vedere transmis de catre Primarie, sunt confirmari de primire.
Dl. Bogdan Aruncutean:” Am o solicitare de la fam Sarb, de pe Calea Victoriei 136 care solicita un stalp de iluminat in parcarea dintre blocuri.
Catre dna secretar; La sfarsitul sedintei CL. din 28.01.2021 am trimis o solicitare de la fam Teodorescu care are o casa pe str. Bercului. Daca este un raspuns in acest sens.

Dl. Calugar Ginel:” Referitor la str 22 decembrie, data comunicata de dl primar 19.03.2021 este data de finalizare a sensului giratoriu cu str Armatei, nu de finalizare a proiectului care este pana la sfarsitul anului.
Ca orice alte lucrari se va interveni pe partea de casete, in functie de ce este. Lucrarea nu a fost bugetata pentru a sapa integral str 22 decembrie.
Semafor din Turda Noua, partea de reglare a timpilor o face Politia. De obicei duminica sunt probleme cand pleaca inspre Cluj si vinerea cand vin din Cluj.

Dl. Atilla Koloszi:” La intersectia str Gh Baritiu nr 39 cu str Puntii este o trecere de pietoni pe care se circula foarte mult datorita centrelor de recuperare din zona si cetatenii solicita montarea de limitatoare de viteza.
In Turda Noua este un punct de colectare a taxelor si impozitelor, cetatenii solicita redeschiderea acelui punct acuma este si pandemia.
Str Hotarului si str Randunicii, cetatenii solicita daca se mai poate asfalta asa cum a fost pentru ca s-a inlocuit canalizarea si s-a spart asfaltul.

Dl. Primar Cristian Matei: Vis a vis de punctul de colectare taxe si impozite am primit sesizarea dnei consilier Sur Mara si am discutat cu dna director de la Directia taxe si impozite. Avem o deficienta de personal pentru colectari, avem 2 puncte de colectare, de la biroul unic unde se merge foarte repede, dar la punctul de colecatre din Turda noua este o persoana bolnava de doua luni, se pare ca de luni va veni la munca.
Nu cred ca este o problema deosebita, multa lume are abonamente gratuite si pot sa vina cu autobuzul pana un centru, au statie exact langa birou unic. Sa speram ca de luni se va reglementa situatia.

Intersectia din Turda Noua, API s-a acreditat pentru a opera asupra semafoarelor existente, acum sunt in stare de functiune, dar aceste zone inca nu sunt atinse de Planul de Mobilitate Urbana. Acolo se va veni cu o reefacere completa a tramei stardale, cu alte semafoare, vor fi niste sensuri giratorii, sa nu mai aglomeram intersectia, vom dirija si pe P-ta Basarabiei, va mai fi un sens giratoriu langa Spital, pe str Al. I Cuza. Vom face si un studiu de trafic pentru evitarea blocarii intersectiei.
Pe str Clujului pana la iesire vor fi 4 semaforizari pentru fluidizarea traficului, odata cu finalizarea PMU si incercam sa depunem un proiect pentru suplimentarea zonei de mobilitate urbana care va contine si strazile Dragalina si str.Ratiu, str.Traian si toata legatura care va duce la iesirea pe str.Ratiu, din str.Traian.
Va fi un nou coridor care va avea autobuzele lui, vor fi asfaltari si aici raspund dlui Koloszi (str Randunicii) nu este sapat tot drumul, sunt lucrarile CAA care au sapat ca sa-si poata inlocui conducta.
In 2016, str Randunicii era la un rand de piatra si daca mai statea o iarna se distrugea tot ecartamentul. Am aplicat pe un km un strat de binder si de aceea nu am asfaltat fiindca stiam ca sunt lucrari ale CAA.
Acum au terminat si acum avem sarcina sa facem tot cartierul acela, s-a terminat str Cucului cu lucrarile Companiei de apa. Vom lua masuri si vom incerca sa aducem acele fonduri, str Clujului este cuprinsa pe coridorul de vest in PMU.
Se taie de peste tot, dar noi mergem in constinuare cu santierele, avem proiecte, sunt finantate, nu avem alte probleme.
Turda trebuie facuta toata, as putea chiar sa spun ca Turda nu a fost asfaltata. Uitati-va pe Str Al I Cuza se sapa acum la 60 cm, sa vedeti ce asfalt a fost pus, 2 cm de asfalt, iar acuma fiecare drum se sapa la 60 cm. Pe str Barbu Lautaru ce lucrari au necesitat, era praf, era nevoie de zid de sustinere, gazul era la 20 cm in pamant, curentul a cerut sa-si inlocuiasca cablul, CAA a facut canalul si apa, Primaria face asfaltul, lucrau 5 companii, dar azi este o strada moderna si vom moderniza si stradutele care sunt adiacente.

Dna Gabriela Blanita:” ii transmit urari de La multi ani, domnului Primar.
Sectia de copii a Bibliotecii municipale Turda de pe str G Cosbuc care a fost inchisa in februarie 2020, cand se va deschide?
In Turda nu exista o farmacie care sa asigure permanenta si pe timpul noptii suntem un oras cu 58.700 de locuitori in Turda. Ce facem in acest caz? Prima farmacie este in Cluj Napoca.
Accesul in Parc din Pta 1 Decembrie 1918 nu se poate face decat pe carosabil, pe langa masini, cu copii, cu carucioare. Ce se poate face, este zona din centru unde te poti relaxa?
Traficul este extrem de greu pe Calea Victoriei nr 32-34, e vorba intre Kaufland spre centru pana la Biserica. Se poate face ceva sa fluidizeze traficul?

Dl. Primar Cristian Matei:” Ne trebuie o strada colectoare de la Kaufland pana la Biserica Adormirea Maicii Domnului. Nu este normal ca din DN sa intre in spalatorii, si supermarket.
Eu sunt mirat cum a fost liniata aceasta strada, marcata ca sa gresesti, ca sa creeze aglomeratie. S-ar putea intra dinspre Campia Turzii, sa intram pe strada dinainte de Kaufland pe dreapta, e o strada colectoare doar ca va trebui sa cerem aprobarea unor firme de acolo. O sa degrevam partea de drum national, cei care au treaba la spalatorie, la Lidl, la Kaufland sa intre dintr-un drum secundar.
Drrumurile nationale era normal sa faca aceasta lucrare, inca nu am ajuns la o concluzie, dar cand vom ajunge cu PMU pe partea de est, la aceasta zona finala, vom rezolva aceasta problema cu siguranta.

Dna Mara Sur: Daca-mi permiteti, dna Blanita farmaciile sunt spatii private, nu cred ca Primaria poate influenta orarul.

Dl. Emil Moldovan: Imi pare rau ca azi nu suntem acolo, la Primarie sa ciocnim un pahar cu dl Primar si sa-i spunem La multi ani! Va doresc sanatate si sa dea Dumnezeu sa se realizeze toate cele spuse.

Dl. Primar Cristian Matei:” Nu o sa raman dator, o sa tin cont de acest lucru, suntem in curs de reamenajare a Salii festive si sper sa ne intalnim sanatosi si sa va placa.

Dl. Razvan Ciortea:” La multi ani, dle Primar.
Proprietarii de baruri care functioneaza pe cod CAEN 5630 spun ca barurile nu au fost deschise din martie 2020 pana acum si noi le incasam bani pe acel acord de functionare. Restaurantele lucreaza pe un alt cod CAEN, functioneaza la 30% din capacitate. Se poate face ceva pentru dansii?

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local,
Năstase Paul

SECRETAR GENERAL 
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X