PROCES – VERBAL încheiat azi 26.03.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 26.03.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti online 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

La sedinta online participa dl. primar – Cristian Octavian Matei, dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Mihaela Vrabete– arhitect-sef; dl. Marin Fantana- sef SUAT
Se intoneaza Imnul de stat al Romaniei.

D-na secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime arata ca sedinta online a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 253 / 20.03.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei online, d-na secretar general delegat arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis .

Dl. primar Cristian Matei:” Buna ziua domnilor si doamnelor consilieri, suntem al doilea municipiu din judetul Cluj care face prima sedinta de Consiliu, online. Eu zic ca este destul de bine, ca sa punem la punct acest sistem, o sa va rog sa scuzati eventualele sincope sau ce o sa mai apara , sa avem rabdare ca se vor regla toate.
Vreau sa-i spunem „La multi ani” domnului Lucian Cordis, pentru implinirea varstei de … 28 de ani si doamnei Iulia Samartinean pentru cei … 18 ani, impliniti, „La multi ani”.
Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara online de azi, 26.03.2020, este o sedinta inedita, dar care se desfasoara dupa toate prerogativele legale si dupa legislatia in vigoare.
Va anunt ca mai sunt unele completari la ordinea de zi:
La punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
Daca ne poate spune dl. Salagean Adrian de la Comisia 1, daca are avizul comisiei de buget?

Dl. consilier Adriana Salagean:” Am discutat doua proiecte la Comisie, dar cred ca are si acesta aviz.

Dl. presedinte de sedinta:” Intrucat trebuie sa votam introducerea pe ordinea de zi, aveti 3 variante de vot, pentru, impotriva, abtinere. Va rog sa votati.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. consilier Adriana Salagean:” Din partea comisiei 1 are aviz favorabil.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. consilier Adriana Salagean:” Din partea comisiei 1 are aviz favorabil.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. consilier Adriana Salagean:” Din partea comisiei 1 are aviz favorabil.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. consilier Adriana Salagean:” Din partea comisiei 1 are aviz favorabil.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

La punctul 3.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ / RLU infiintare Parc Industrial / logistic NERVIA, amenajare acces cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte si introducerea in teritoriul intravilan in tarlaleel 85-86, municipiul Turda cu acces din str. Campiei

Dl. consilier Ovidiu Micu:” Din partea comisiei 3 are aviz favorabil.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot ordinea de zi cu modificarile aduse.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a indicatorilor tehnico-economici.

2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a cheltuielilor legate de proiect

3. Probleme ale Arhitectului Şef:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ / RLU infiintare Parc Industrial / logistic NERVIA, amenajare acces cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte si introducerea in teritoriul intravilan in tarlaleel 85-86, municipiul Turda cu acces din str. Campiei

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 27.02.2020.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat, online cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare

Dl. Doru anca:” Excedentul se poate aproba in situatii de urgenta.

Dna Daniela Adace– director economic:” Buna ziua, o sa va prezint pe scurt continutul proiectului.
Conform art 58 din Legea finantelor, excedentul anual poate fi utilizat in timpul anului si are 3 destinatii; ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa si pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite.
Noi folosim a doua destinatie, pentru acoperirea temporara unor goluri de casa, cei 400.000 lei ii alocam din excedentul bugetar ramas de 627.009 lei, in sectiunea de functionare pentru alocarea de transferuri spitalului, care va achizitiona echipamente de protectie. Si celelalte 300.000 pentru asigurarea serviciilor publice, iluminat public, salubritate si transport local.

Dl. consilier Anca Doru:” Care sunt modalitatile de recuperare ?

Dna Daniela Adace– director economic:” Din sumele care urmeaza a fi incasate din impozitele si taxele locale si din sumele care vor veni de la bugetul de stat.
Din cauza situatiei existente nu au mai putut veni persoanele fizice si juridice sa achite impozitele.
Aceasta situatie este in toata tara, iar singura modalitate de a face ca lucrurile sa mearga este sa apelam la acest fond de rulment, cum se numea inainte.

Dl. Adrian Moldovan:” Se stie cat s-a platit din taxe si impozite in aceste 3 luni?

Dna Daniela Adace– director economic:” Asta o sa stim doar luna viitoare cand vom aproba executia pe trim.I.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 68 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020

Dl. Doru Anca:” Sunt 400.000 din excedent si 700.000 din investitii, intreb acum facturile catre Domeniul public sunt platite la zi? Ca daca le luam acuma banii, societatea intra in insolventa.

Dna Daniela Adace– director economic:”Proiectul de hotarare are 2 surse de finantare: 400.000 lei din excedentul bugetar, iar restul se constituie prin diminuarea creditelor bugetare la cateva capitole si suplimentarea altora.
Acest lucru este permis conform Ordonantei 29/18.03.2020 in care se pot face modificari de la un capitol la altul, din cauza starii de urgenta care exista.
Am diminuat 200.000 de la cheltuieli capital- achizitii imobil Mircea cel Batran, am mai diminuat creditele bugetare cu 400.000 lei , la capitolul 67 Cultura , actiunile culturale din primul semestru si sumele de la Zilele Municipiului Turda, le redistribuim.
Creditele pentru Legea 350 au ramas.

Dl. Doru Anca:” Pai spune dna director, sau vreti sa ma fac eu adjunct ?!

Dl. primar Cristian Matei:” Imi cer scuze ca intervin, cred ca nu am venit aici sa ne luptam politic, dle Anca Doru. Nu stiu ce presupuneri faceti dvs, in conditiile de azi, cand cetatenii nu au voie sa fie mai mult de 3 persoane, la distanta de 1,5 m, in conditiile in care nu avem voie sa circulam pe strazi, din cauza Virusului COVID 19, nu punem problema de activitati culturale.
Nici nu ar putea avea loc aceste manifestare si nici nu are rost sa tinem blocati banii pe alte capitole, ci sa ii folosim acolo unde trebuie, in sanatate si alte situatii de urgenta.
O parte din bani, vor ramane pentru alte situatii, la Directia de asistenta sociala, nu stim nici cat dureaza aceasta perioada si nu are rost sa avem alte discutii.
Asa putem sa ne laudam, oamenii au nevoie de sanatate si sa luptam toti sa ramanem sanatosi, fara sedinte publice.
Haideti sa lasam glumele la o parte, pana trece pandemia asta si sa rezolvam problemele asa cum trebuie rezolvate, de catre un Consiliu serios, al unui municipiu serios.

Dna Daniela Adace– director economic:” A treia suma care se retrage este 100.000 lei de la cap 70 locuinte servici, programul Turda Decide. In acest fel, am retras de la capitolele 51, 67, 70 = 700.000 lei si cu cei 400.000 lei din excedent avem 1.100.000 de credite bugetare : 600.000 la cap 66, sanatate transfer la Spital pentru echipamente protectie raspandire coronavirus.
200.000 majoram fondul de rezerva, care se poate constitui pentru situatii urgente si care va fi utilizat daca avem o urgenta de finantare.
300.000 se vor suplimenta capitolele de servicii publice, iluminat, protectia mediului, salubritate si trasport local.
Spitalul a mai primit de la Consiliul judetean 500.000 lei pentru achizitie de aparatura medicala. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 69 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 70 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 71 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei Poiana cu Castani” si a cheltuielilor legate de proiect

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 72 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.

Dl. Cristian Felezeu:” Intreb daca exista Planul de politici publice pentru dezvoltare economica sau daca va intra separat in Consiliu?

Dna Mihaela Vrabete– arhitect sef:” A fost abordat un prim pachet de 5 politici publice si ne asteptam ca in perioada urmatoare sa identificam fonduri pentru continuarea acestui prim pachet.
In consultarea primara au fost enuntate ca prioritare aceste 5 domenii, si s-a aplicat in proiectul ADEPT detalierea strategiei aprobate prin HCL. Oportunitatile de finantare pot suferi modificari. „

Dl Cristian Felezeu:” Politica publica pentru dezvoltare economica va fi separat?

Dna Mihaela Vrabete– arhitect sef:”Da, categoric. Daca vorbim despre dezvoltare economica, stiti ca UAT are un set de instrumente limitat, poate actiona doar prin deschidere de zone pentru dezvoltare, doar in anumite conditii poate intra partener, pe anumite proiecte de dezvoltare.
Normal ca va fi subiectul unui pachet separat. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 73 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 74 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 75 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 76 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 77 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 78 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 79 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ / RLU infiintare Parc Industrial / logistic NERVIA, amenajare acces cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte si introducerea in teritoriul intravilan in tarlaleel 85-86, municipiul Turda cu acces din str. Campiei

Dl. Doru Anca:” Eu nu am vazut adresa catre Ministerul Agriculturii pentru scoaterea din circuitul agricol al acestei suprafete. Poate este la Consiliul judetean?!

Dna Mihaela Vrabete- arhitect sef: Avizul comisiei de urbanism are niste conditii de respectat in urmatoarea perioada de catre proiectant. Acest PUZ este un moment din evolutia unor tranzactii a terenurilor cu destinatie pentru functiuni industriale si au suferit diverse transformari de concept de-a lungul acestor tranzactii. In documentul atasat la comisia de urbanism sunt specificate toate solicitarile suplimentare legate de documentatia pe care proiectantul este in curs sa le obtina.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 80 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. Doru Anca:” Dam avizul in conditiile ordonantei de urgenta, sa nu o trimitem pe dna Samartinean, se poate si prin video-conferinta.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 81 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 82 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 83 / 26.03.2020.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 84 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 85 / 26.03.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.

Dl. Cristian Felezeu:” As dori niste explicatii, nu am inteles mare lucru din proiect.

Dl. Marin Fantana– sef serviciu SUAT:” Buna ziua, in urma solicitarilor dnei Banyai Andreea si d-lui Banyai Gheorghe pentru o suprafata de concesiune s-a intocmit aceasta documentatie tehnica de catre Deac Andrei, avand ca proprietar statul roman.
S-a propus aceasta dezmembrare si trecerea de pe statul roman pe municipiul Turda, domeniul privat. In urma solicitarii se poate verifica terenul se afla in prelungirea strazii Gh Baritiu FN, nu se poate ajunge acolo decat pe proprietatea solicitantilor. Terenul nu este folosit, si este inscris in categoria – altele. S-a intocmit documentatia pentru a se delimita suprafata solicitata.

Dl. Cristian Felezeu:” Va intreb pentru ca stiu ca zona a fost afectata de alunecari de teren. Se afla in aceea zona?

Dl. Marin Fantana– sef serviciu SUAT:” Nu afecteaza zona respectiva.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot online, proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 86 / 26.03.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 7 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca”Am primit o instiintare de la Primaria Turda cu multumiri din partea Primarului pentru plata impozitului, eu am beneficiat si de bonus, nu mai trebuiau trimise aceste hartii, pentru ca mi-am platit impozitul si nu trebuiau trimise sa nu mai infectam cu coronavirus.
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta am primit solicitari telefonice din partea medicilor de la Policlinica din Turda care sunt someri, dar au de plata o chirie la imobilele Consiliului local. Propun sa le fie anulata plata acestor chirii pe o perioada de 3 luni.
Acelasi lucru il propun si referitor la situatia din fata Salinei, unde sunt mai multi proprietari care au inchis si sunt someri.

Dl. presedinte de sedinta:” Subscriu si eu la cele spuse de dvs, dle Anca, le vom supune atentie celor in cauza.

Dl. Cristian Felezeu:” Apreciez efortul pe care-l depune administratia in vederea dezinfectarii suprafetelor trotuarelor, dar sa impuna si constructorilor sa-si spele camioanele, escavatoarele si sa nu mai iasa din santier pe drumuri, pentru ca murdaresc ceea ce curata administratia.
Acum o luna am solicitat o informare de la Spital, am inteles ca sunt vremuri grele, dar aveam dreptul, in calitate de consilier local, sa primesc aceasta informare de la conducerea spitalului.
As dori un raspuns in scris legat de cererile depuse de catre persoanele care au spatii in Piata din centru, legate de prelungirea contractelor de concesionare a spatiilor. E o problem ape care am mai ridicat-o de 4 ori pana acum si la care nu am primit raspuns.

Dl. Ovidiu Micu:” Solicit ca administratia sa sprijine persoanele de varsta a III-a, la tonetele de bilete sa aiba in dotare si o declaratii pe proprie raspundere. Sunt persoane care nu au acasa o imprimanta.
Pe aceasta perioada sa nu mai solicitam taxa de tonaj pentru transportul greu pe str 22 Decembrie 1989 .

Dl. Adrian Nap:” Consilierii PMP saluta decizia de anulare a Zilelor municipiului Turda.
Referitor la Taxe si impozite; anul trecut, in prima jumatate a lunii martie se afisa consultarea publica privind taxele si impozitele pentru anul urmator. Asa cum prevedea Legea , anul asta nu a aparut un astfel de proiect si intreb de ce? Va reamintesc ca PMP a solicitat din 2016 reducerea taxelor si impozitelor locale la minimum impus de lege, la impozitele pe locuinte inca se mai pot reduce.
Referitor la Programul Turda Decide s-a anuntat amanarea lui, nu este o situatie clara pe anul 2019, intreb cate proiecte au fost incluse, cate au fost finalizate, ce sume s-au cheltuit, care este stadiul de realizare a celorlalte proiecte, procentual si cati bani mai trebuie?
Intreb daca este ok sa se suprapuna cele doua programe? Nu se termina unul si incepe altul…
Mai am o cerere a unui cetatean, dl. Samoca din Turda nr.6834/26.03.2019, nu i s-a dat un raspuns nici pana azi. Cine trebuia sa dea acest raspuns?

Dl. primar Cristian Matei:” In final am putea trage o concluzie destul de pozitiva, a decurs destul de bine sedinta online, s-a rezolvat si problema votului, toata lumea a putut vota, dar sper sa ne revedem cat mai repede.
Ii doresc multa sanatate dlui consilier Sarmasan, a avut o operatie grea pe inima, multa sanatate. Va multumesc tuturor, la revedere.

Dl. Adrian Sarmasan:” Va multumesc dle Primar si multumesc si colegilor pentru urari .

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta online ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local, 
Lucian Cordis

SECRETAR general delegat
al municipiului Turda,
jr. Ioana Ursula Iftime

Intocmit,Insp spec Mariana Marginean

X