PROCES – VERBAL încheiat azi 26.11.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE a Consiliului Local municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 26.11.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE a Consiliului Local municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Gabriela Salagean- director Directia Taxe si impozite locale, dl. Alin Popescu – director Transport Urban Public Turda, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala, dna Codruta Bungardean- sef serviciu Finantari Externe si Relatii internationale .

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1118 / 20.11.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei online, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara online de azi, 26.12.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
As avea cateva propuneri pentru proiectul ordinii de zi.
1. Propun introducerea la punctul 3.14. pe ordinea de zi, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
2 impotriva (Vancea, Ciortea), 1 abtinere(Teban).

2. Propun introducerea la punctul 3.15. pe ordinea de zi, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda, convocată pentru data de 30.11.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
3 impotriva (Kolozsi, Vancea, Nap), 3 abtineri (Moldovan, Ciortea,Teban).

3.Propun introducerea la punctul 3.16. pe ordinea de zi, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, a terenului înscris în CF nr. 62740, nr. cadastral 62740, situat în Turda, Aleea Salcâmilor nr. 8, județul Cluj și a construcției edificate asupra acestuia, precum și aprobarea dării în administrare Direcției de Asistență Socială Turda a întregului imobil în vederea înființării unei locuințe protejate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,
1 impotriva(Suciu), 1 abtinere(Vancea).

4. Propun introducerea la punctul 3.17. pe ordinea de zi, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
4 abtineri(Vancea, Moldovan, Teban, Nap).

5. Propun introducerea la punctul 7. pe ordinea de zi, a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului Consolidarea grădinițelor din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020 cod SMIS 147372, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Dl Adrian Nap:” Buna ziua, vreau sa va anunt ca o sa ma abtin de la deliberari si vot la punctul 3.4.

Dl. Adrian Teban:” Buna ziua, vreau sa va anunt ca o sa ma abtin de la deliberari si vot la punctul 3.11, 3.12, 3.13. …incompatibilitate, proiecte legate de Transport Urban Public.

Dl. Presedinte de sedinta:” Daca nu mai sunt, supun la vot ordinea de zi. In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei la HCL nr. 203 din 03.11.2020 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociatilor societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, precum si aprobarea cotizatiei lunare către Asociaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, convocată pentru data de 08.12.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societătii Domeniul Public Turda SA, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea contribuției financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociația Club Sport Volei Cristina Pîrv.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Programului de investiții al societății Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport urban Public SRL, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de funcții al societății Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.14. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.15. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda, convocată pentru data de 30.11.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.16. PROIECT DE HOTARARE privind introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, a terenului înscris în CF nr. 62740, nr. cadastral 62740, situat în Turda, Aleea Salcâmilor nr. 8, județul Cluj și a construcției edificate asupra acestuia, precum și aprobarea dării în administrare Direcției de Asistență Socială Turda a întregului imobil în vederea înființării unei locuințe protejate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrarea Fondului Locativ:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Teatrului Național Aureliu Manea Turda:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de Organizare și funcționare al teatrului pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Consolidarea grădinițelor din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020 cod SMIS 147372, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului local 2020-2024 din data de 28.10.2020.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021.

Dl. Adrian Salagean-presedintele Comisiei nr. 1:” Comisia nr 1 a dat aviz favorabil.

Dl. Adrian Nap:” Buna ziua domnule primar, dna viceprimar, stimati colegi, in 20.10.2020 Partidul Miscarea Populara a depus niste propuneri la Secretariatul CL, propuneri care se refereau la micsorarea taxelor si impozitelor locale.
Aici as vrea sa facem cateva amendamente, dar inainte as ruga sa se consemneze in procesul verbal cum s-a exercitat votul, fiecare consilier in parte.
La punctul 1, de pe propunerile PMP se refera la indexarea taxelor locale care trebuia facuta pana in 30.04.2020. E vorba de inflatia de 3,8%.
Rog pe dna secretar sa ne spuna daca este legal, daca facem acum? Da sau Nu?

Dna Mihaela Marginean-secretar general al municipiului Turda:” Raportat la legalitate si tinand cont de pandemie exista o lege prin care ni s-a permis prelungirea acestui termen. Ne poate lamuri dna Gabriela Salagean – director Taxe si Impozite.

Dl. Adrian Nap:” Si sa inteleg ca dna Salagean poate face prelungirea…

Dna Mihaela Marginean-secretar general al municipiului Turda:” Legea face prelungirea, nu dna director. Da, este legal. Dna director este in sala si daca doriti va poate da informatii.

Dl. Adrian Nap:” Atunci la punctul 1 as face un amendament, cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale si cladiri anexa in loc de 0,089% cat s-a propus, sa fie 0,08%.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul 1 al dlui Nap.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
11 impotriva ( PNL, UDMR)
1 abtinere (Nastase)

Dl. Adrian Nap:” Atunci la punctul 4 as face un amendament, cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale pentru persoane juridice in loc de 0,3% cat s-a propus, sa fie 0,08%.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
11 impotriva ( PNL, UDMR)
1 abtinere (Nastase)

Dl. Adrian Nap:” Atunci la punctul 4 as face un amendament, cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale pentru persoane juridice in loc de 0,3% cat s-a propus, sa fie 0,08%.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Presedinte de sedinta:” Dle Nap, referitor la propunerile dvs, aveti vreun studiu facut sau pe baza la ce faceti aceste propuneri?

Dl. Adrian Nap:” Avem un studiu facut, referitor cu taxele si impozitele la Campia Turzii, un municipiu la cativa km de Turda si sunt mult mai mici taxele.

Dl. Presedinte de sedinta:” Pe noi ne intereseaza ceva legat de municipiul nostru, care este cu particularitatile sale, Campia Turzii are alt numar de locuitori. Daca ati facut vreun studiu va rog sa ni-l prezentati.

Dl Adrian Nap:” Trebuie sa imbunatatim putin… taxele. Sa micsoram taxele pentru a imbunatati…

Dl primar Cristian Matei:” Cred ca inca nu ati aflat ce vreti sa imbunatatiti! Dvs deja aveti un mandat in Consiliu, dle Nap, cred ca stiti circuitul documentelor, dvs ati avut la dispozitie 45 de zile, cat a stat proiectul in dezbatere publica, iar dvs ati facut niste comentarii la Directia taxe si impozite, in scris.
Vi s-a dat, din punct de vedere al legalitatii si al oportunitatii, raspunsuri. In continuare, nu ati tinut cont de aceste raspunsuri si e dreptul dvs de a face propuneri, dar consilierii aveau dreptul sa stie studiul in baza caruia, dvs ati stabilit acesti coeficienti.
Sa afirmi ca de la 0,3 sa ajungi la 0,08 presupune o justificare clara pe care dvs trebuie s-a faceti, nu faceti comparatie cu Campia Turzii si comuna Ploscos. Trebuie sa aveti un studiu vis-a-vis de Turda.
Inca nu ati reusit, de cand va intreaba dl presedinte de sedinta, sa ne spuneti cum i-ati stabilit acesti coeficienti.
Poate reusiti sa ne informati in sedintele care urmeaza. Inca este campanie nationala, haideti sa nu facem teme de campanie electorala in Consiliu, sa fiti obiectiv si sa prezentati consilierilor motivele reale pentru care faceti dvs aceste completari.

Dl. Adrian Nap:” In calitate de consilier local, am dreptul sa fac amendamente. Sunt unele taxe dublu fata de Turda, ceea ce in alte localitati totul merge mai ok, modul privat se mai imbunatateste, firmele se inmultesc, in schimb la Turda nu e chiar asa.
Iar acest proiect, eu vreau sa fac amendament si va rog sa-l supuneti la vot.
La punctul 5, cota pentru cladiri nerezidentiale pentru persoane juridice in loc de 1,5 sa fie 0,3.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” La punctul 6 bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului in cadrul persoanelor juridice o propunem la valoarea similara acordata persoanelor fizice, adica 10% fata de 5% cat s-a propus.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:’ La punctul 9 face referire la punctul 8, toti consilierii il au in fata, bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului mentionat la punctul 1, trebuie sa fie simular in cadrul persoanelor fizice, cat si juridice. 10% pentru ambele.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:’ La punctul 11, stabilire a unor taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilorr de constructie si altor avize.
-taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in loc de 6 lei, sa fie 5 lei

Dna Ioana Orbean:” As avea o intrebare, cu cat afecteaza bugetul local aceasta diminuare? Cam cat este in procente?

Dl. Adrian Nap:’ Aici s-ar stabili…, dar nu aici sunt.. sunt de exemplu taxe pentru avizarea certificatului de urbanism creste de la 10 lei la 17 lei, deci creste enorm de mult. Taxe exagerat de mari, cu 70%. Nu putem sa fim chiar asa…

Dna Ioana Orbean:” Bugetul local cat reprezinta, procentual? Ne puneti acum in situatia de a lua o decizie in 5 secunde fara sa o discutam inainte, fara nicio dezbatere.
Pe un buget pe care nici nu stiu cat reprezinta din bugetul Primariei. Eu inteleg politica, dar am venit aici cu un scop, sa dezbatem. Afecteaza bugetul Primariei?

Dl. Adrian Nap:’ Da, sunt convins ca afecteaza, dar eu sunt convins ca noi ne putem descurca si pe fonduri europene si pe alte fonduri. Trebuie si cetateanul turdean sa simta o micsorare a taxelor.

Dna Ioana Orbean:” Am inteles, deci nu se stie efectele la acest amendament.

Dl. Adrian Nap:’ Difera, cresterile sunt de la 30-40% pana la 1000%.

Dl presedinte de sedinta:” As dori un exemplu din fondurile europene aduse de dvs ca sa inlocuiasca aceasta diminuare. La ce linie de finantare v-ati gandit?

Dl. Paul Sarbu:” Dle coleg Nap, spuneati despre o crestere a taxelor la certificatul de urbanism de la 10 la 17 lei. Sunt in fata cu proiectul de hotarare propus de executiv si va asigur ca cei care au intocmit aceasta documentatie sunt oameni care lucreaza in domeniu de multi ani si nu au facut calcule pe genunchi.
Ii dau dreptate colegei mele, Ioana Orbean si nu cred ca este elegant sa ne puteti in situatia de a scadea cate un leu. Dar va rog sa-mi spuneti unde ati vazut cresterea de la 10 la 17 lei, eu nu o vad.
Taxele de urbanism care au fost de 6 lei in 2020, au ramas tot 6 lei si pentru 2021.
E o diferenta foarte mare intre Campia Turzii si Turda din punct de vedere administrativ, taxele se colecteaza la buget cu un scop precis, de a sprijini municipiul in dezvoltare.

Dl. Emil Moldovan:” Colegii mai noi, vad ca stiu foarte bine cum functioneaza Consiliul local si Taxele si impozitele si probabil si efectul acesta al maririi taxelor va influenta substantial, bugetul local.
Ati facut calcule, ce impact economic vor avea aceste mariri? Aveti dvs studiu sa spuneti ca impactul economic asupra bugetului este atat de mare incat nu putem ramane la cea din 2020. Atat de multi bani vin la buget incat trebuie sa marim toate taxele pentru cetateni? Pentru ca toate taxele au fost marite, impozit pe locuinte, orice taxa si impozit a crescut. Nu putem ramane la taxele vechi?

Dl. Primar Cristian Matei:” Dl Moldovan v-as ruga sa nu faceti afirmatii gratuite, fiindca sunt initiator al proiectului. Eu nu tin minte sa fi marit vreo taxa sau impozit in aceasta perioada.
Si pentru asta dati-mi voie sa cred ca am dreptate, ca nu am marit nimic, decat taxele care presupuneau inflatia si care este legal sa aplice inflatia. O rog pe dna director de la taxe sa va lamuresca.

Dna Gabriela Salagean– director Impozite si taxe locale:” In ceea ce privesc impozitele si taxele locale pentru anul 2021 tin sa precizez ca nu au fost majorari de impozite si taxe. Conform legii suntem obligati sa facem actualizarea cu rata de inflatie, ceea ce interpretati dvs ca si majorare este actualizarea cu rata inflatiei impusa de lege.
Cotele de impozitare sunt comparativ cu cele din 2020.

Dl. Primar Cristian Matei:” Aveati vreme in 45 de zile sa faceti niste studii cu care sa veniti sa demonstrati ca aceste calcule sunt fezabile. Dna Orbean a spus corect, daca nu ati intervenit sa aduceti explicatii , vi s-a raspuns la niste intrebari pe care lee-ati pus doar executivului, nu ati adus la cunostinta celor din legistativ, gandirea dvs in acest sens, nu are cum sa decida aici, care este impactul.
Nu puteti s-o acuzati ca nu poate sa faca aceste calcule intr-un timp atat de scurt, dvs nu v-ati facut datoria si nu ati adus la cunostinta colegilor in 45 de zile !

Dl. Igor Cojocaru:” Daca continuam asa, degeaba mai avem comisii de specialitate. Vom avea multe proiecte si daca ajungem sa le dezbatem punct cu punct la sedintele de consiliu, ce rost mai au comisiile?
Haideti sa le dezbatem in comisii si sa intrebam specialistii ce au de spus si intelegem si ca suntem in campanie electorala, dar sa o lasam pe strada, nu aici.

Dl. Adrian Nap:”Daca eram lasat sa continui cu amendamentele, erau terminate. Acest proiect a fost trimis in comisie, sunt convins, pentru ca l-am primit pe mail. Propunerile noastre au fost trimise.
Sunt niste amendamente pe care le-am propus si in 2016, dle Nastase.

Dl presedinte de sedinta:” Au fost propuse si atunci si nici atunci nu ati venit cu datele concrete, cu impactul concret. Spuneti in continuare care sunt amendamentele…

Dl. Adrian Salagean:” Va rog sa ne comunicati dle Nap, cand ati trimis spre comisii amendamentele dansului si studiile care le-a facut pentru comisie? Data si studiul ?

Dl. Adrian Nap:” Cand am primit pe mail toate materialele de sedinta, in propunerile noastre exista si un fel de studiu. Nu am trimis eu, ca le-ati primit dvs de la dna Salagean.
In 20.10.2020 a trimis secretariatul CL catre dna director.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul. La punctul 11, stabilire a unor taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilorr de constructie si altor avize.
-taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in loc de 6 lei, sa fie 5 lei

In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” La punctul 11, taxa pentru eliberare autorizatie de foraje escavari, in loc de 15 lei sa fie 5 lei, va dati seama ce diferenta.
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” taxa pentru amplasare de chioscuri, tonete, in loc de 8 lei, sa fie 5 lei,
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” taxa pentru racordari si bransamente, in loc de 15 lei sa fie 5 lei,
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Primar Cristian Matei: Anul trecut ati votat 14 lei, care e motivatia pentru care trebuie sa scada atat de drastic ?
Dl. Adrian Nap:” Una dintre probleme este pandemia, locurile de munca sunt din ce in ce mai putine, si eu cred ca este momentul ca si cetatenii sa beneficieze de o micsorare a taxelor.
O sa citesc toate propunerile si lee votam dupa.
– Taxa pentru desfasurare activitati de pana la 500 mp:
Restaurante 700 in loc de 1100.
Fast food 440 in loc de 250,
Baruri 500 in loc de 550
Activitati recreative 330 in loc de 200
– Taxa pentru evaluarea desfasurare activitati, suprafata mai mare de 500 mp.
Restaurante 1400 in loc de 2200.
Fast food 500 in loc de 1100,
Baruri 1000 in loc de 1100
Activitati recreative 400 in loc de 1100

In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” la punctul 12 taxe pentru servicii de reclama si publicitate
– In loc de 3% sa fie 1%

In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)

Dl. Adrian Nap:” la punctul 13, am facut o comparatie cu Biblioteca municipiului Turda, cu cat se face o copie xerox, 0,25 lei pagina si cu cat o face primaria?
– Taxa speciala pentru copiere documente A4= 0,25 in loc de 3 lei.
Fata verso A4 = 0, 35 lei in loc de 6 lei
Format A3= 0,35 in loc de 4 lei
Fata verso A3= 0,45 in loc de 8 lei
– Copie conforma cu originalul A4= 1 leu fata de 6 lei

In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
11 impotriva ( PNL, UDMR)
Dl. Joldes este iesit de pe platforma online

– la punctul 14, avea dreptate dl Primar, anii trecuti am votat marirea taxei auto pe str 22 Decembrie, insa a venit momentul sa le reducem si sa facem ceva simbolic, undeva la 5 lei.

Dl. Primar Cristian Matei:” Cum ar trebui sa se voteze aici? Propuneti 5 lei sau undeva la 5 lei?!

Dl. Adrian Nap:” 5 lei .
In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
12 impotriva ( PNL, UDMR)
Dl. Joldes este iesit de pe platforma online

Dl. Adrian Nap: Taxa de statiune, sa fie 1% din valoarea cazarii, fata de 2% .

In urma votului rezulta: 9 voturi pentru ( PMP, USR, PSD)
11 impotriva ( PNL, UDMR)
Dl. Joldes este iesit de pe platforma online

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru (PNL, UDMR)
9 impotriva ( PSD, USR, PMP)

Se adopta HOTARAREA nr. 211 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dna Ioana Orbean -presedinte Comisia 2:” De la Comisia 2 are aviz favorabil.

Dl. Emil Moldovan:” Cu tot respectul, am o rugaminte la proxima sedinta am rugamintea sa veniti cu o informare in Consiliu local despre discutiile din sedinta AGA.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 212 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei la HCL nr. 203 din 03.11.2020 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda.

Dl presedinte de sedinta: Pentru numirea dlui consilier local Sima Radu Mihai in Consiliul de Administratie la Clubul copiilor Turda, se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta 20 voturi pentru, 1 impotriva.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 213 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3.PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 la nivelul Municipiului Turda.

Dna Gabriela Blanita:” As vrea sa-l propun pe Andrei Suciu in aceasta comisie.

Dl. Presedinte de sedinta: vom vota acest amendament, in urma votului rezulta 12 voturi impotriva, 9 pentru, nu a trecut amendamentul.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Presedinte de sedinta: Vom vota secret fiecare membru al comisie.

– Nastase Paul = 15 pentru, 5 impotriva
– Csep Leylla = 14 pentru, 7 impotriva
– Sur Mara = 12 pentru, 9 impotriva
– Kolozsi Arpad = 21 pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Blanita, Vancea, Teban, Nap, Ciortea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 214 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociatilor societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dna Ioana Orbean- presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Razvan Ciortea:” Aud ca spuneti”presedinte de comisie”, nu-mi amintec sa fi votat noi, presedintii. Presedintele si secretarul comisie se aleg in cadrul comisiilor, ceea ce noi nu am facut.

Dl. Presedinte de sedinta:” In sedinta din 03.11.2020 au fost votata componenta comisiilor, inclusiv functia de presedinte si secretar a fiecarei comisii prin HCL 202.

Dna Mihaela Marginean-secretarul municipilui Turda:”Se pare ca este o confuzie, in acest proiect se desemneaza reprezentantul mun Turda in AGA la API.

Dl. Presedinte de sedinta: Vom vota secret desemnarea dlui Sarbu Paul Marius ca reprezentant in AGA.
In urma votului secret rezulta: 12 voturi pentru, 8 voturi impotriva.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Blanita, Kolozsi,Vancea, Moldovan,Teban, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 215 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5.PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Turda.

Dl. Presedinte de sedinta: Vom vota secret componenta comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si privat
– Consilier Orbean Ioana, presedinte: 15 pentru, 6 impotriva
– Consilier Salagean Adrian : 13 pentru, 8 impotriva
– Consilier Blanita Gabriela: 19 pentru, 1 impotriva
– Iftime Ioana : 20 pentru, 1 impotriva
– Fantana Marin : 17 pentru, 2 impotriva
– Cismas Dan – secretarul comisiei : 19 pentru, 2 impotriva

Supleanti:
– Consilier Nastase Paul, presedinte: 15 pentru, 6 impotriva
– Consilier Nap Adrian : 19 pentru, 1 impotriva
– Consilier Joldes Mircea: 15 pentru, 6 impotriva
– Jecan Petrica : 17 pentru, 4 impotriva
– Popa Ciprian : 17 pentru, 4 impotriva
– Selaru Ana Maria – secretarul comisiei : 18 pentru, 3 impotriva

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Kolozsi,Vancea, Teban, Nap, Ciortea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 216 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6.PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Turda.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Atilla Kolozsi:” Buna ziua, grupul PMP ar dori sa depuna un amendament si il propun in comisie pe dl. Ciortea Razvan.

Dl. Razvan Ciortea:” Nu dores sa fac parte din comisie.

Dl. Presedinte de sedinta: Atunci nu mai supun la vot amendamentul dlui Kolozsi. Daca nu mai sunt alte interventii. trecem la vot secret.
– Pirlea Daniela: 17 pentru, 4 impotriva.
– Csep Leylla: 14 pentru, 7 impotriva.
– Salagean Adrian: 13 pentru, 8 impotriva.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Kolozsi,Vancea, Teban, Nap, Ciortea, Aruncutean)
2 abtineri ( Blanita, Moldovan)

Se adopta HOTARAREA nr. 217 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, precum si aprobarea cotizatiei lunare către Asociaţie.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte interventii. trecem la vot secret.
– Membri in Consiliul director: Nastase Paul: 14 pentru, 6 impotriva
Costea Anca : 12 pentru, 9 impotriva

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Kolozsi,Vancea, Teban, Nap, Ciortea, Aruncutean)
2 abtineri ( Blanita, Moldovan)

Se adopta HOTARAREA nr. 218 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.8.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, convocată pentru data de 08.12.2020.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dna Monica Vancea:” La art 4, il propun pe dl Kolozsi Atilla in consiliul director al asociatiei, este licentiat in fotbal si are o experienta de peste 30 de ani in acest sport.

Dl. Atilla Kolozsi:” Dle presedinte, grupul PMP va vota impotriva acestui proiect. Nu putem numi reprezentanti in clubul de fotbal care nu sunt in domeniul fotbalului si neavand nicio experienta in acest domeniu.
Nu dorim sa se repete istoria de acum 4 ani, cand s-a ales praful de fotbalul turdean, juniorii plecati la Cluj, seniorii plecati prin alte judete.
Da, accept propunerea dnei Vancea.

Dl. Adrian Salagean:” Dl. Nap a fost reprezentantul nostru la handbal, ce l-a recomandat pe dansul? Ca si experienta profesionala. Astept sa spuna dl. Nap cati ani de handbal are?

Dl. Atilla Kolozsi:” Diferenta este ca handbalul continua, iar fotbalul a avut o cadere imensa. Si juniori nu mai aveti.

Dl. Presedinte supune la vot amendamentul dnei Vancea, 12 impotriva, 9 pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
9 impotriva (PMP, USR, PSD)

Se adopta HOTARAREA nr. 219 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societătii Domeniul Public Turda SA, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
3 impotriva (Kolozsi, Vancea, Nap),
6 abtineri( Suciu, Blanita, Moldovan, Teban, Ciortea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 220 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.10.PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea contribuției financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociația Club Sport Volei Cristina Pîrv.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Andrei Suciu:” As avea un amendament la acest proiect, la art 2 ” contributia financiara lunara stabilita va fi virata in contul asociatiei pana cel tarziu la data de 20 fiecarei luni „
Cu conditia ca, anterior efectuarii platii si nu mai tarziu de data de 19 a fiecarei luni, pe site-ul Primariei Turda sa fie publicate documentele justificative referitoare la modul cum a fost cheltuita cotizatia pe luna anterioara, incluziv facturile si chitantele aferente, cu anonimizarea datelor cu caracter personal.
Este necesar amendamentul, deoarece am citit HCL 136/ 2019 unde la art 4.2 se specifica: asociatia va inainta catre municipiul Turda documente justificative pentru cheltuielile efectuate din cotizatia alocata.
Este putin vaga exprimarea si de aceea am considerat sa fac acest amendament.

Dna Mihaela Marginean– secretarul municipiului Turda:” Conform codului administrativ, dvs puteti formula un amendament, insa daca s-ar fi studiat statutul si Regulamentul care au fost stabilite printr-un HCL, ati fi observat ca nu este o frecventa raportat la solicitarile pe care dvs ni le-ati pus in vedere.
Exista si o dispozitie a Primarului prin care sunt numiti membri pentru verificarea modului de utilizare a fondurilor alocate cu titlul de cotizatie, din bugetul local.
Organul de control este Curtea de conturi, le puteti solicita reprezentantilor din Consiliul local, iar municipiul Turda vi le poate pune la dispozitie.
Raportat la frecventa de care spuneati, anume la o data certa, ramane sa supunem la vot amendamentul. Nu e mentionat nici in statut, nici in norme, nici in Regulament.

Dl. Primar Cristian Matei: Toate cluburile unde UAT Turda este actionar cu 98%, au niste regulamente aprobate de catre Consiliul local care functioneaza in baza unor reguli si a unor dispozitii de Primar, care s-au cerut prin HCL.
Vis-a-vis de cele 3 cluburi, sunt comisii formate din 3 persoane ( Vonica Liliana, Crisan Andreea, Duca Dana) sunt juriste si economiste care lunar primesc aceste situatii de la cluburi, fac verificarile necesare, iar la orice solicitare a unui consilier se pot vedea toate rezultatele acestor cluburi.
Exista o dispozitie prin care am cerut cluburilor sa aiba cel putin o data pe luna, o discutie cu Primarul si sa prezinte rapoartele financiare. E vorba de strategia pe care o are fiecare club, aceste rapoarte pe care primarul le primeste, le preda comisiei de care discutam.
Se poate cere la 3 luni…, dar noi nu putem conditiona plata, pentru ca nu avem sedinte de consiliu suficient de dese incat sa facem plata pana in 20, cand sedinta este ultima joi din luna si este trecuta de data de 20.
Si atunci foarte greu vom hotara in Consiliu daca s-a facut plata sau daca clubul merge in continuare cu finantarea CL.
Sunt aspecte care trebuiau stiute inainte, analizate bine si dupa aceea sa ne formam un punct de vedere daca facem sau nu, amendamente.
Sunt institutii publice care ar trebui sa vina lunar, sa-si prezinte un raport, se poate face o programare a acestora sa prezinte rapoarte in CL, dar nu putem in fiecare luna sa primim raport de la Salina, Domeniul public, de la cluburi, fiindca ar trebui sa avem sedintele lungi si nu este de dorit o frecventa atat de deasa, noi lucram la trimestru si la semestru cu acesti indicatori financiari.
E suficient la 3 luni sa-si prezinte raportul financiar.

Dl. Andrei Suciu:” Am cerut sa se faca public pe site-ul Primariei, nu neaparat, la ce perioada. Si lunar, exact cu am spus.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Suciu’anterior efectuarii platii si nu mai tarziu de data de 19 a fiecarei luni, pe site-ul Primariei Turda sa fie publicate documentele justificative referitoare la modul cum a fost cheltuita cotizatia pe luna anterioara’,
In urma votului 12 impotriva , 9 pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Blanita, Kolozsi, Vancea, Teban,Nap, Aruncutean),
1 abtineri( Moldovan)

Se adopta HOTARAREA nr. 221 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Programului de investiții al societății Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
3 impotriva (Ciortea, Kolozsi, Nap,),
5 abtineri( Suciu, Blanita, Vancea, Aruncutean, Moldovan)
Dl Teban nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 222 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
1 impotriva (Ciortea)
7 abtineri( Suciu, Blanita, Kolozsi, Vancea, Nap, Aruncutean, Moldovan)
Dl Teban nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 223 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de funcții al societății Transport Urban Public SRL.

Dl. Adrian Salagean-presedinte comisia 1: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
1 impotriva (Ciortea)
2 abtineri( Kolozsi, Nap)
Dl Teban nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 224 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.14.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda.

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl Adrian Teban:” Aici as dori sa-l propun pe dl Andrei Suciu, are o experienta in handbal, a participat la competitii.

Dl. Presedinte de sedinta:” Supun la vot propunerea dlui Teban, in urma votului secret rezulta 8 voturi pentru, 12 impotriva, 1 abtinere. Nu a trecut amendamentul.
Supun la vot propunerea initiala, pe dl Sarbu Paul, in urma votului secret rezulta 11 voturi pentru, 9 impotriva.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva (Suciu, Blanita, Kolozsi, Vancea, Moldovan, Nap, Ciortea, Aruncutean)
1 abtineri( Teban)

Se adopta HOTARAREA nr. 225 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.15.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Handbal Club Potaissa Turda, convocată pentru data de 30.11.2020.

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Presedinte de sedinta:” Supun la vot secret, membrii in Consiliul director:
– Sasaeac Flaviu – presedinte. 18 voturi pentru, 3 impotriva
– Salagean Adrian – membru. 12 voturi pentru, 9 impotriva
– Bobic Bogdan – membru. 12 voturi pentru, 9 impotriva
– Apahidean Dorin-membru. 13 voturi pentru, 8 impotriva
– Orbean Ioana -membru. 14 voturi pentru, 7 impotriva

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 impotriva (Suciu, Blanita, Kolozsi, Vancea, Moldovan, Nap, Aruncutean)
2 abtineri( Teban Ciortea,)

Se adopta HOTARAREA nr. 226 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.16. PROIECT DE HOTARARE privind introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, a terenului înscris în CF nr. 62740, nr. cadastral 62740, situat în Turda, Aleea Salcâmilor nr. 8, județul Cluj și a construcției edificate asupra acestuia, precum și aprobarea dării în administrare Direcției de Asistență Socială Turda a întregului imobil în vederea înființării unei locuințe protejate.

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dl. Adrian Salagean– presedinte comisia 1: Aviz favorabil din partea Comisiei 1

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,
2 impotriva ( Kolozsi, Nap)

Se adopta HOTARAREA nr. 227 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componenţei comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale şi a celor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dl. Presedinte de sedinta:” Supun la vot secret, membrii Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor sociale:
– Pirlea Daniela 16 voturi pentru, 5 impotriva
– Salagean Adrian 12 voturi pentru, 9 impotriva
– Vancea Monica 20 voturi pentru, 1 impotriva
– Costea Anca 14 voturi pentru, 7 impotriva

Membrii supleanti:
– Teban Adrian 20 voturi pentru, 1 impotriva
– Sima Mihai 13 voturi pentru, 8 impotriva
– Ciortea Razvan 19 voturi pentru, 2 impotriva

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
7 impotriva (Aruncutean Suciu, Kolozsi, Vancea, Teban, Nap, Ciortea)
1 abtinere (Blanita)

Se adopta HOTARAREA nr. 228 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate(str. 22 decembrie1989, nr.8A, ap.4)

Dl. presedinte de sedinta: Din partea comisie nr 4 acest proiect are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru,
3 impotriva (Kolozsi, Vancea, Ciortea)
5 abtinere ( Aruncutean Suciu, Moldovan, Teban, Nap)

Se adopta HOTARAREA nr. 229 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate(str. Lotus, nr.13, ap.23)

Dl. presedinte de sedinta: Din partea comisie nr 4 acest proiect are aviz favorabil.

Dl. Emil Moldovan:” Cei care primesc acum locuinte de necesitate, se afla si pe listele cu locuintele sociale. Locuinta de necesitate in Legea 114, la art 2, este o locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale, accidente, demolare.
Una singura dintre cei 4 face parte din acest punct, cea de pe Armata Rosie, in rest, nu stiu care este motivul pentru care se repartizeaza locuinte de necesitate?
Pe ce loc se afla acum pe lista de prioritate? Nu sunt in fata lor si altii care sunt indreptatiti sa primesca aceasta locuinta? Nu avem precizarea asta.
Mai este un caz al unei doamne care i-a ars casa, sta acum intr-o locuinta provizorie de unde va fi data afara cat de curand de proprietar, are 70 de ani si are in grija un tanar cu probleme psihice. Este un caz care trebuie rezolvat.

Dl. Ovidiu Gaina – director Directia tehnica:” Buna ziua, locuintele de necesitate sunt repartizate pe o perioada limitata de timp. Nu se incadreaza in categoria locuintelor sociale. Din punct de vedere legal se vor acorda pana la rezolvarea situatiei caree a generat acordarea acestor locuinte.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
1 impotriva (Ciortea)
5 abtinere ( Aruncutean, Suciu, Teban, Blanita, Nap)

Se adopta HOTARAREA nr. 230 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate(str. DrIRatiu, nr.34)

Dl. presedinte de sedinta: Din partea comisie nr 4 acest proiect are aviz favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
6 abtinere ( Aruncutean, Suciu, Teban, Moldovan, Nap, Ciortea)

Se adopta HOTARAREA nr. 231 / 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate(str. Traian, nr.51)

Dl. presedinte de sedinta: Din partea comisie nr 4 acest proiect are aviz favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
6 abtinere ( Aruncutean, Suciu, Teban, Moldovan, Nap, Ciortea)

Se adopta HOTARAREA nr. 232/ 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de Organizare și funcționare al teatrului pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
Dna Ioana Orbean- presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dl. Adrian Salagean- presedinte comisia 1: Aviz favorabil din partea Comisiei 1

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 233/ 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedinte comisia 1: Aviz favorabil din partea Comisiei 1

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: Aviz favorabil din partea Comisiei nr 2

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 234/ 26.11.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Consolidarea grădinițelor din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020 cod SMIS 147372, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. Adrian Salagean– presedinte comisia 1: Aviz favorabil din partea Comisiei 1

Dna. Mara Sur-presedinte comisia 5: Aviz favorabil.

Dl. Adrian Teban:” Aici as avea o sugestie sau o intrebare catre dna Bungardean, daca sunt cuprinse si cheltuieli cu instruirea persoanelor care lucreaza cu aceste nebulizatoare? Se lucreaza cu biocide si vor fi utilizate in gradinite. Sunt 1600 litri de substante care au un statut special, sunt destul de periculoase si trebuie sa fie bine pregatiti.

Dl. Paul Sarbu:” Am o apreciere pentru executiv, in frunte cu dl Primar care este initiatorul, am votat si in sedinta trecuta, pana acum am votat pentru 16 unitati de invatamant. In acest moment de pandemie, municipiul incearca sa gasesca solutii de finantare pt trecerea prin aceasta perioada. Ar fi cam 6.000 de elevi si suma solicitata pentru finantare este de 1,3 milioane de euro. Inca o data, felicitari.

Dna Codruta Bungardean:” Este inclusa partea de instruire a personalului care va utiliza echipamentele, in pretul achizitiei. Odata cu echipameentele si substantele vor fi persoane abilitate care vor instrui personalul in vederea utilizarii corecte. Va fi cuprins in Caietul de sarcini.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 235/ 26.11.2020.
***
Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Andrei Suciu:” As vrea sa vorbim de asfaltarile care se fac in Turda la ora actuala si o sa citez din normativul privind mixturile asfaltice executate la cald, in conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice. Indicativ AND 605/ 2016 cu nr 6970/29.11.2017.
La sectiunea 3, art 83: asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperatura stratului si temperatura exterioara de minim 10 grade, pe o suprafata uscata.
Ori am vazut asterneri de asfalt, pe cel putin 3 strazi care nu indeplinesc aceste conditii si va intreb nu este pacat cand executam lucrari cu o gramada de bani, care nu rezista in timp. Normativele nu sunt date dupa ureche! „

Dl. Emil Moldovan:” Vis-a-vis de scoala profesionala Poiana, este trecere de pietoni si ar fi nevoie de limitatoare de viteza. La fel si pe str. Lotus, langa scoala Horea, Closca si Crisan. Propun executivului sa ia in calcul si acest lucru.
O rog pe dna presedinte de comisie nr 5, ca sedintele de comisie sa le putem face online, deoarece prin trimiterea proiectelor pe watsapp, este greu de apreciat votul.
In sedinta putem cere detalii de la sefii de serviciu.

Dl. Atilla Koloszi:1. Pe drumurile care nu au fost asfaltate, trebuie urgentate masurile prin cilindrare si compactare, pentru ca vine iarna si este noroi. Au ramas noroaie foarte mari si cetatenii isi rup masinile. Cel putin pana cand se va asfalta sa trimiteti un compactor sa indrepte drumul.
2.In statiile de autobuz din TurdaNoua nu exista nici macar un acoperis unde sa astepte calatorii.
3.Parcul din TurdaNoua, trebuie toaletat si cu ocazia asta se pot taia arborii sub 10 metri, inaltime la care ciorile nu isi mai construiesc cuib. Chiar si turistii ne-au sesisat acest discomfort.
4. Referitor la Clubul de fotbal, ii solicit dlui consilier Nemes Arpad sa ne prezinte la urmatoarea sedinta un Raport financiar precum si un Raport de predare-primire pe care il poate solicita in sedinta AGA din 08.12.2020 de la Club sportiv Ariesul Turda.

Dl primar Cristian Matei:’ Referitor la statiile din Turda Noua, este apanajul operatorului, in cazul nostru a sumelor de pe proiectul european. STP a facut in anumite locuri statii, dar in altele nu au edificat statii si suntem in nenumarate procese cu ei.
Pentru noul proiect de mobilitate urbana sunt in lucru 26 de statii si fiecare statie va avea acoperis si toate functiunile necesare pentru transportul electric. Nu are rost sa facem acum acoperisuri, fiindca au aparut rute noi, continuam pe str Cuza Voda, pana la service. Firma care se ocupa, lucreaza si vor fi instalate toate.
Pe mobilitate urbana se lucreaza cu coridorul de Vest si Central.
Celelalte solicitari s-au retinut in procesul verbal si se va da raspuns, punctual si in scris.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local,
Năstase Paul 

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X