PROCES – VERBAL încheiat azi 28.01.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINAREonline a Consiliului Local municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 28.01.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI ORDINAREonline a Consiliului Local municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.
Consilierul Cojocaru Igor este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 52 / 21.01.2021 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
La punctul 4.1, initiatorul propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului, deoarece la art 1 se specifica faptul ca va fi adus la cunostinta publicului in vederea dezbaterii publice.
Supun la vot aceasta propunere, cine este pentru?
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Dl. Atilla Kollozsi:” Buna ziua, anunt ca ma abtin la deliberare si vot de la punctul 7.1.

Dl. Paul Sarbu:” Buna ziua, anunt ca ma abtin la deliberare si vot de la punctul 5.9.

Dl. Adrian Salagean:Buna ziua, anunt ca ma abtin la deliberare si vot de la punctele 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20.

Daca nu mai sunt alte modificari, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2 PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

3.1 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 privitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea acesteia, ca urmare a prelungirii termenului de acordare a acestor facilități până la data de 31 martie 2021, prin OUG nr. 226/30.12.2020, art. XX.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Turda și a altor locuințe, aprobarea Criteriilor de ierarhizare în vederea repartizării locuințelor și aprobarea modificării modelului de contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea costului de instituționalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire și Asistență “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTARARE privind acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către NERVIA CENTER SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Apahidean Dorin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.6. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Koble Ladislau Levente în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.7. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Corpodean Dorel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.8. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Filip Dragoș în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.9. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Sârbu Lidia Ancuța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.10. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Peter Arpad în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.11. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.13. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Bichiș Cornelia Steluța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.14. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Pogăcean Femița în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.15. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Vincze Andreea Eva în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.16. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Moldovan Florin Ion în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.17. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Popescu Alin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.18. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Solonaru Paula Teodora în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.19. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Oltean Augustin Cornel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUD – Demolare construcție existentă, construire casă unifamilială (P+M), anexă garaj auto (S+P) și împrejmuire teren în municipiul Turda, str. Ion Creangă nr. 19.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUZ/RLU – Înființare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în teritoriul intravilan în tarlalele 85-86 din Municipiul Turda cu acces din str. Câmpiei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Public Poliția Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 22.12.20209 .

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisiei nr 1: Proiectul a fost discutat si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
3 impotriva(Vancea, Ciortea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 3 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2 PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisiei nr 1: Proiectul a fost discutat si are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu :’Rog executivul sa detalieze cum se imparte excedentul bugetar pe cele 7 proiecte . Daca nu se mentioneaza cum se imparte inseamna ca dam un vot in alb, executivului.
Sa ne spuneti ce s-a intamplat cu creditul luat de Primaria Turda pentru Castrul Roman ?

Dna Daniela Adace– director economic: Cred ca va referiti la faptul ca, in prima etapa am avut ca obiectiv Castru roman, dar pe parcursul derularii acestui contract de credit am modificat obiectivele de investitii. Acum, creditul are 5 obiective de investitii, proiectul cu Castru roman s-a derulat mai incet si am obtinut alte surse de finantare si nu a mai fost necesar sa folosim creditul.
Daca doriti, va spun care sunt cele 5 obiective aprobate si indicatorii tehnico-economici de la ora actuala.

Dl. Andrei Suciu :’Am inteles, dar cum se imparte excedentul bugetar pe cele 7 proiecte ?

Dna Daniela Adace– director economic: Asta nu va pot spune deoarece cei 14.250.000 lei cuprind o suma globala si noi ii vom folosi pentru aceste proiecte care sunt in derulare.
Daca doriti o sa ma documentez si va dau informatiile necesare.

Dl Andrei Suciu : » Teoretic vorbind, se poate da toata suma pentru unul din cele 7 proiecte ?

Dna Daniela Adace- director economic:Sumele aflate in excedent sunt aferente acestor proiecte, dar in functie de stadiul de derulare a lucrarilor vor fi folosite mai mult sau mai putin.
Poate colegul meu, Ginel Calugar va poate da detalii mai concrete.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 4 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 privitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea acesteia, ca urmare a prelungirii termenului de acordare a acestor facilități până la data de 31 martie 2021, prin OUG nr. 226/30.12.2020, art. XX.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisiei nr 1: Proiectul a fost discutat si are aviz favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 5 / 28.01.2021.
***

Punctul 4.1 a fost scos de pe ordinea de zi.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022.

Dna Mara Sur– presedintele comisiei nr 5:” Proiectul a fost discutat si are aviz favorabil.

Dl. Presedinte de sedinta;’Aici am un doua amendamente:
Amendament 1: Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Cluj cu nr. 330/2/21.01.2021 și avizul conform nr. 230/21.01.2021 propun modificarea poziției nr. 15 din anexa la proiectul de hotarâre din Gradinița cu Program Prelungit Sfânta Maria – Structura 1 Turda în Gradinița cu Program Normal Sfânta Maria – Structura 1 Turda.
Supune la vot primul amendament, in urma votului rezulta: 19 voturi pentru, dl Sima nu mai este conectat online.

Amendament 2: Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Cluj cu nr. 330/2/21.01.2021 și avizul conform nr. 230/21.01.2021 propun modificarea poziției nr. 17 din anexa la proiectul de hotarâre din Gradinița cu Program Prelungit Josika Miklos– Turda în Gradinița cu Program Normal Josika Miklos Turda.
Supune la vot al doilea amendament, in urma votului rezulta: 20 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru. Dl. Aruncutean este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 6 / 28.01.2021.
***

Intra online dl. Igor Cojocaru si dl. Aruncutean, sunt prezenti 21 de consilieri.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2.PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dna Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 7 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea costului de instituționalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire și Asistență “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei nr 1: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” As dori sa ne spuna din executiv, cate persoane sunt institutionalizate si care este suma totala alocata pentru acest proiect ? Ar fi bine sa stim si defalcarea pe persoana a cheltuielilor.

Dna Ioana Iftime sef SAPL:” Am primit recent adresa din partea Centrului de ingrijire si ni se furnizeaza o parte din informatiile solicitate de dvs la comisie.
La 31.12.2020 sunt 40 de persoane institutionalizate si o sa va pun la dispozitie aceasta adresa. Dintre acestea, 19 persoane pot sa-si asigure viata cotidiana in mod independent, iar costul pe persoana este de 2.145 lei / luna.
Restul persoanelor care au nevoie de asistenta pentru ingrijire permanenta, care nu-si pot asigura singuri activitatile de baza zilnice au un cost de 4.213 lei / luna.
Daca am face o medie intre aceste costuri, ar avea nevoie de 2.855 lei/ luna pentru o persoana, costul mediu. Solicitarea Centrului de ingrijire este de 2.500 lei / luna, deci sub standardul prevazut de lege.
Acest document vi-l putem trimite pe mail, inca nu am avut timp, au fost depuse acum.

Dl. Andrei Suciu:” Nu avem o defalcare a cheltuielilor ? Doar atat? Daca puteti sa ne puneti la dispozitie acest referat.

Dna Gabriela Blanita: As vrea o lamurire, la art 1 scrie costul de institutionalizare de 2.500 lei … , 90 % din cei 2.500 este acoperit de persoana varstnica sau apartinatori si 10% din bugetul local?

Dna Ioana Iftime sef SAPL:” Fiecare batran care are o pensie, 90% din aceasta pensie revine Centrului, 10% ii raman persoanei. Pentru diferenta pana la 2.500 va fi suportata de catre stat.

Dl. Igor Cojocaru:” Aceste asezaminte au si alte surse de finantare, care ele se raporteaza catre Primarie ?

Dna Ioana Iftime sef SAPL:” Nu stiu, eu nu sunt reprezentatul Centrului. Probabil ca au si alte surse de finantare daca isi pot permite sa suporte cheltuielile, deoarec costul real este mai mare de 2500.

Dl. Andrei Suciu:” Va rog sa ne spuneti cat este alocarea bugetara pentru asta? Aproximativ, ca si ordin de marime, cat e pe luna sau pe an?

Dna Ioana Iftime:” O sa primiti in scris.

Dl. Adrian Salagean:” Nu se poate face o alocare bugetara pentru ca nu se stie numarul total de batrani care va fi pana la sfarsitul anului, asta am discutat si in comisie.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 8 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4. PROIECT DE HOTARARE privind acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către NERVIA CENTER SRL.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei nr 1: Proiectul are aviz favorabil.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl Andrei Suciu: As vrea ca secretariatul sa specifice nominal rezultatul votului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru
3 abtineri ( Blanita, Suciu, Teban).

Se adopta HOTARAREA nr. 9 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Apahidean Dorin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Apahidean Dorin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 impotriva ( Blanita, Suciu, Teban, Nap, Moldovan, Ciortea, Vancea)
1 abtinere (Kolozsi).
Dl. Aruncutean este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 10 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.6. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Koble Ladislau Levente în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Koble Ladislau Levente în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva ( Kolozsi, Blanita, Suciu, Teban, Nap, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere (Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 11 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.7. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Corpodean Dorel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Corpodean Dorel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 14
voturi NU= 7
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
6 impotriva (Blanita, Nap, Suciu, Teban, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere (Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 12 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.8. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Filip Dragoș în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Filip Dragoș în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Kolozsi, Nap, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere (Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 13 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.9. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Sârbu Lidia Ancuța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea doamnei Sârbu Lidia Ancuța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Kolozsi, Nap, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere (Moldovan).
Dl. Sarbu a anuntat ca nu participa la deliberari si vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 14 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.10. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Peter Arpad în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Peter Arpad în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
9 impotriva (Blanita, Kolozsi, Nap, Moldovan Suciu,
Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )

Se adopta HOTARAREA nr. 15 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.11. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
9 impotriva (Blanita, Kolozsi, Nap, Moldovan Suciu,
Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )

Se adopta HOTARAREA nr. 16 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu: Dle presedinte as vrea sa consemnati ca in proiectul pe care l-am primit nu este anexa nr 1 care ar trebui sa stabileasca indicatorii de performanta.

Dna Ioana Iftime:” Negocierea indicatorilor de performanta se face pe baza planului de administrare, care plan se face in 30 de zile de la numirea membrilor in C.A. Dupa aprobarea Planului se convoaca AGA, unde se vor negocia si aproba indicatorii de performanta financiari care vor sta ca si anexa la contractul de mandat.
Negocierea indicatorilor se face in 45 de zile de la data comunicarii catre autoritatea publica tutelara. Dupa negociere, daca negocierea esueaza, membrii sunt revocati.
Deci acesta este doar un prim pas, de aceea nu apar indicatorii, procedura este prevazuta in OUG109/2011 in baza careia ne fundamentam aceste proiecte de hotarare.
Indicatorii vor fi negociati ulterior si vor face parte din contractul de mandat.

Dl. Andrei Suciu:” Negociati cu cine? Consiliul local nu are nimic de spus? Mi se pre un pic…, noi suntem proprietarii si lasam la mana unor reprezentanti sa-si negocieze criteriile si obiectivele de performanta!
Mi se pare ciudat!

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Kolozsi, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea,)
Dl Aruncutean este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 17 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.13. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Bichiș Cornelia Steluța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea doamnei Bichiș Cornelia Steluța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 18 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.14. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Pogăcean Femița în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea doamnei Pogăcean Femița în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 19 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.15. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Vincze Andreea Eva în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea doamnei Vincze Andreea Eva în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 20 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.16. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Moldovan Florin Ion în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Moldovan Florin Ion în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtinere ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 21 / 28.01.2021.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.17. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Popescu Alin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Popescu Alin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
7 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
2 abtineri ( Kolozsi, Teban)

Se adopta HOTARAREA nr. 22 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.18. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Solonaru Paula Teodora în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea doamnei Solonaru Paula Teodora în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtineri ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 23 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.19. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Oltean Augustin Cornel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Pentru numirea domnului Oltean Augustin Cornel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA se va folosi metoda votului secret.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 9
voturi nule = –

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtineri ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 24 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl Adrian Salagean nu participa la deliberari si vot

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva (Blanita, Nap, Moldovan, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean )
1 abtineri ( Kolozsi)

Se adopta HOTARAREA nr. 25 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUD – Demolare construcție existentă, construire casă unifamilială (P+M), anexă garaj auto (S+P) și împrejmuire teren în municipiul Turda, str. Ion Creangă nr. 19.

Dl. Paul Sarbu– presedintele comisiei nr 3:” Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru,
1 abtinere (Nap)
Dl Moldovan este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 26 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUZ/RLU – Înființare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în teritoriul intravilan în tarlalele 85-86 din Municipiul Turda cu acces din str. Câmpiei.

Dl. Paul Sarbu– presedintele comisiei nr 3:” Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,
1 impotriva ( Suciu)
2 abtineri (Blanita, Teban)
Dl Moldovan este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 27 / 28.01.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei nr 2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
4 abtineri (Blanita, Teban)

Dl Kolozsi a anuntat ca se abtine de la deliberari si vot, iar dl Moldovan este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 28 / 28.01.2021.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Presedinte de sedinta:”Luna aceasta imi expira mandatul de presedinte de sedinta asa ca o sa va rog sa faceti propuneri pentru urmatoarele 3 luni.

Dna viceprimar Daniela Pirlea: Domnilor colegi il propun pe dl Nastase Paul.

Dl presedinte de sedinta:” Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 29 / 28.01.2021.
***

Dl. Adrian Teban:”As dori sa va amintesc ca am depasit 30 de zile si lucram tot dupa Regulamentul vechi al Consiliului local, as vrea sa va sugerez sa lucram la noul Regulament de functionare al CL.
Suntem depasiti de evenimente, in actualul Regulament nu avem convocarile online, sedintele pe zoom, etc.

Dna Mihaela Marginean– secretarul general al mun. Turda:” La data de 12 ianuarie a aparut Ordinul privind modelul cadru de Regulament si modificari care vor fi adoptate.
Se lucreaza la acest regulament, nu aveam cum sa-l facem inainte de a apare acest ordin, iar pe sedinta ordinara din februarie va fi pregatit.

Dl. Andrei Suciu:” In spatiul public au aparut plangeri ale unor cetateni privind existenta unor balastiere ilegale pe terenurile de sub mormantul lui Mihai Viteazul.
Un astfel de caz este cel al familiei Nistea care se plange de distrugerea terenurilor agricole. As dori ca Primaria Turda sa ne prezinte pana la urmatoarea sedinta un raport scris de informare al Serviciului Urbanism cu lista completa a autorizatiilor de constructie emise in perioada 2016-2021 pentru exploatarile de balast de pe raza municipiului Turda.
As mai dori si Politia locala sa pregateasca un raport scris cu privire la exploatarile de balast, daca a efectuat controale in zona si ce sanctiuni a aplicat si cui?
Cu referire strict la fam Nistea as dori o informare scrisa a Politiei locale cu privire la stadiul cercetarilor efectuate si masurile ce s-au dispus.
Ar fi bine ca Politia locala sa demareze un control acolo, sa se verifice legalitatea exploatarilor, daca au autorizatii de construire, autorizatii de mediu, de gospodarirea apelor pentru toate exploatarile de balast de pe raza mun Turda. Este o problema serioasa deoareece terenurile turdenilor sunt distruse.

Dl. Adrian Nap:” In 08.12.2020 consilierii PMP au depus un proiect de hotarare la Secretariatul CL cu nr 856 si va rog sa-mi comunicati in scris de ce proiectul nu a fost supus dezbaterii in sedinta de azi, avand in vedere faptul ca de la data depunerii proiectului au trecut cele 30 de zile? 30 de zile legale pana ce trebuia sa primim un raspuns. Multumesc.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local, 
Năstase Paul 

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X