PROCES – VERBAL încheiat azi 28.05.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 28.05.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Mihaela Vrabete- arhitect sef, dnaAurelia Ventel – sef SPCLEP Turda; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dna Bianca Vascan- sef serviciu Evidenta Patrimoniu si GIS; dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl.Mihai Zahan- sef SVSU; dna Carmen Kollar- sef birou Resurse umane.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 459/ 22.05.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 28.05.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu sunt supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Şef:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii Salina Turda SA la 31.12.2019, repartizarea profitului societăţii precum şi execuţia bugetară aferentă exercitiului financiar 2019, aprobarea Raportul administratorilor şi al directorului general al societăţii la data de 31.12.2019 şi descarcarea de gestiune a administratorilor şi a directorului general raportat la situaţiile aprobate, precum şi aprobarea Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Turda ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda şi aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda. str. Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58343.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda. str. Gheorghe Bariţiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, prevăzut cu nr. top. 2385, în suprafaţă de 1170 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cadastral 62022-C1-Corp 1 policlinică, către Casa Judeţeană de Pensii Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

Dl. Paul Nastase:Buna ziua, va rog sa se consemneze ca ma abtin la deliberari si vot, la punctul 3.1.

Dna Iuliana Samarstinean: Buna ziua, va rog sa se consemneze ca ma abtin la deliberari si vot, la punctul 3.1.

Dl. Andrei Pintilie: Buna ziua, va rog sa se consemneze ca ma abtin la deliberari si vot, la punctul 3.1.

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 30.04.2020.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Turda.

Dl. Nicolae Ros:”Buna ziua, la acest proiect am o interventie, am identificat o eroare materiala care trebuie indreptata. Conform art 10 din Codul administrativ, UAT are competente doar pe raza municipiului Turda. Referatele insotesc proiectele de hotarare si trebuie depuse inainte de a fi depuse proiectele.
Citind referatul de aprobare semnat de primarul municipiul Turda constat urmatoarele:…avand in vedere numeroasele cereri de la firmele de publicitate ale municipiului Slatina .
Este o eroare care trebuie indreptata si nici macar nu trebuia discutat in comisie acest proiect.

Dl. Presedinte de sedinta: Este buna interventia dvs, si eu mi-am notat acest lucru, rog secretariatul sa rectifice aceest lucru.

Dl. Doru Anca: As vrea sa intreb secretarul municipiului, deoarece acest proiect a stat in dezbatere publica 30 de zile. Au fost interventii pe fond, mai ales din partea presei?
In afara faptului ca, acest Regulament trebuie vizionat de toate unitatile interesate din Turda, acest regulament trebuie sa stea la baza campaniei electorale. Curtea Constitutionala va stabili modul cum se desfasoara alegerile, daca vor fi clasice, cu perioada de campanie.
Sa fie urmarit daca se desfasoara alegerile dupa modelul clasic, cu campanie electorala, felul cum se face afisajul in muncipiul Turda, pe blocurile de locuinta.

Dl. Presedinte de sedinta: Dupa cum reiese din Procesul verbal nr 10.149/19.05.2020 de colectare a propunerilor, sugestiilor si opiniilor atasat de catre Secretariatul Consiliului local Turda, nu s-au depus propuneri la proiect.

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, doresc sa o intreb pe dna arhitect-sef daca are inventarul panourilor publicitare amplasate pe domeniul public si privat?

Dna Mihaela Vrabete– arhitect sef: Da, pentru ca panourile publicitare au impact public indiferent unde sunt ele amplasate, in momentul in care au anumite caracteristici si ele se adreseaza persoanelor care se afla pe domeniul public.
Nu sunt inventariate, le luam caz cu caz, il actualizam de fiecare data cand apare cate o solicitare.

Dl. Primar Cristian Matei:” Daca doriti sa aflati inventarierea panourilor care s-a facut de 2 ori in acest mandat, puteti sa va adresati Politiei locale, dlui director Moldovan. Acolo aveti toate tipurile de panouri care sunt pe teritoriul Turzii, inclusiv firmele proprietare ale acestor panouri.

Dl. Cristian Felezeu:” Si mai am o intrebare pentru dna arhitect sef, daca stie cate panouri publicitare sunt amplasate fara autorizatie de construire?

Dl. Primar Cristian Matei:” De aceea s-au inventariat ca sa vedem daca au sau nu, autorizatie de constructie. Tot ce este inventariat are autorizatie.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Nap si dl. Muresan nu au mai fost prezenti in conferinta online.

Se adopta HOTARAREA nr. 114 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii Salina Turda SA la 31.12.2019, repartizarea profitului societăţii precum şi execuţia bugetară aferentă exercitiului financiar 2019, aprobarea Raportul administratorilor şi al directorului general al societăţii la data de 31.12.2019 şi descarcarea de gestiune a administratorilor şi a directorului general raportat la situaţiile aprobate, precum şi aprobarea Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12.2019.

Dl. Anca Doru: Proiectul a fost intocmit pe baza aprobarii in CA, aceasta societate este fanion al municipiului Turda si a reusit sa obtina un profit care ne bucura.
Noua ne revine 50% din acest profit. Ei au investitii, dar pe viitor in 2021, sa se revada ca, acum 16 ani cand noi am aprobat aceasta societate, erau 2 lifturi, dar se punea problema ca nu rezista solul, dar in 2021 vor fi alte probleme si numarul de vizitatori fiind mai mare este necesar instalarea celui de-al doilea lift.

Dl presedinte de sedinta:” Din 26 de milioane cifra de afaceri ati avut profit 8 milioane, din care aproximativ 1 milion este inchirierea de la casute, acel milion este fara cheltuiala, net, pentru care nu a facut nimic Salina, fiind o parcare inchiriata, dar macar sa aveti in vedere ca in 2020, dvs ati inchis Salina din cauza pandemiei, dar ati continuat sa le luati chirie .

Dl primar Cristian Matei:” Este interesant punctul dvs de vedere si daca asa usor facem un milion… vom mari chiriile. Am glumit!
Asta este o hotarare a Consiliului de Administratie ca sa fie platit 10% din chirie, Salina nu este scutita de plata impozitului pe teren si nu cred ca este mult 10% din chirie.
Am discutat cu multi proprietari de firme care au avut inchis si este foarte greu, au fost amanate platile la bugetul local si este greu si pentru noi.
De la 1 iulie va fi greu, ca nu este bine sa amani plata si apoi sa revina sa plateasca retroactiv, pe 5 luni. Firmele mari au inteles si au inceput sa mai plateasca o parte acum, de la 1 iulie vom intra in normalitate, se vor aplica si penalitati de intarziere la anumite sume si cine nu poate plati cuantumul chiriilor din spate, vor avea si aceste penalitati de intarziere .
A trebuit sa gandim cum sa fie mai bine pentru toata lumea, cuantumul de 10% nu a fost mult, e echitabil, le-am analizat si am incercat sa facem sa fie bine pentru toata lumea.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 2 abtineri.
Dl. Nastase, dl. Pintilie si dna Samartinean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 115 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Turda ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda şi aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului.

Dl. Doru Anca: Proiectul a fost discutat in comisia 1, este unul dintre cele mai bune servicii ale Consiliului local, deoarece in perioada de pandemie, in perioada starii de urgenta, in limitele legii, in continuu angajatii au fost la serviciu.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Dl. Muresan Valer nu este prezent in conferinta online.

Se adopta HOTARAREA nr. 116 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

Dl. Doru Anca: Are aviz favorabil al comisiei, legea face referire la protectia civila si OUG 63/2010 care face legatura intre numarul de angajati pe organigrama si cetatenii municipiului Turda.
Apreciez ca acest serviciu a fost folosit si in afara cazurilor care au aparut, specifice protectiei civile, la toate lucrarile la care a fost nevoie de prezenta angajatilor acestor serviciu, personal ma declar multumit de prestatiile acestui serviciu.

Dl. Presedinte de sedinta: Am si eu cuvinte de lauda la adresa acestui serviciu si a conducatorului serviciului, dl Mihai Zahan.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Dl. Muresan Valer nu este prezent in conferinta online.

Se adopta HOTARAREA nr. 117 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.

Dl. Doru Anca: Am vazut aparitia pe internet, a unor probleme ridicate, de ce se fac concursuri la Primarie? Numarul de 208 angajati, sa fie clar, a fost bugetat la inceputul anului, salariile au fost prevazute in buget la inceputul anului.
Analizand situatia serviciul de sistematizare din Primarie se constata intarzieri la solicitarile locuitorilor din municipiul Turda, cererile de avize pentru autorizatie de urbanism intarzie foarte mult.
Acesti locuitori poate nu cunosc situatia, serviciul lucreaza cu 5 functionari mai putin, este normal ca in aceasta perioada sa fie mai greu la acest serviciu, nu se poate face raspuns doar online. Solicit, indiferent de interventiile unei parti a presei, completarea de urgenta prin concurs a posturilor ramase vacante.

Dl Cristian Felezeu: Primarul este cel care hotaraste…; sa organizeze cum doreste activitatea aparatului de specialitate, pentru ca dansul lucreaza direct cu subordonatii.
Care este impactul bugetar pentru cele 23 de posturi care apar in plus?

Dna Carmen Kollar– sef birou Resurse Umane:” In raportul de specialitate am estimat costurile cu aceste posturi suplimentate, undeva la 100.000 lei pe luna, dar se vor ocupa acele posturi care sunt strict necesare in sectoarele pe care dvs le-ati sesizat ca fiind deficitare.
Orice digitalizare pe care o initiem nu inlocuieste factorul uman, nu grabeste raspunsul, doar usureaza munca. Nu vom ocupa toate posturile suplimentate, in structura actuala sunt posturi vacante, la serviciul Urbanism am incercat sa le ocupam, dar din cauza cerintelor ocuparii functiilor, ne trebuie arhitecti, urbanisti, care nu doresc sa vina la noi.
Am initiat concurs pentru ocuparea a 4 posturi de functii publice care este suspendat momentan, din cauza starii de alerta.

Dl. Muresan Valer intra in conferinta online, sunt prezenti 21 consilieri.

Dna Leylla Csep: Sunt de acord cu numarul de posturi, dar daca suntem obligati si am primit o adresa de la Prefectura Cluj, ca trebuie defalcat pe cele 6 destinatii a numarului de posturi, iar noi avem in doua locuri un numar de posturi mai mare decat cele care ne revin .
Este vorba de SPCLEP si Politia locala.

Dna Carmen Kollar- sef birou Resurse Umane:”Aceasta modalitate a numarului maxim de posturi pentru UAT este din 2010, la fiecare modificare am supus aprobarii CL, acel numar de posturi.
Ceea ce prevede Institutia Prefectului pe cele 6 sectiuni este un numar maxim care trebuie, in mod special utilizat doar la SPCLEP sau Politie locala.
Nu se poate repartiza acel numar pe alte sectiuni, toate posturile sunt avizate de ANFP, din numarul maxim stabilit se poate aloca la acele servicii unde se considera necerar un numar mai mare de posturi.
Fata de ceea ce au stabilit la SPCLEP dupa numarul persoanelor din municipiul Turda, fara sa tina cont de cele 10 comune pe care le deservim la nivelul mun Turda.
In OUG 84, numarul era de cel putin 15 posturi.

Dl primar Cristian Matei:” In Primaria municipiului Turda s-a derulat un audit pe Resurse umane, de 9 luni incoace, am inceput un studiu al organigramei din 2016, am studiat fluxurile informationale din primarie, ce merge, ce nu merge, cat de fezabil aranjate, si am ajuns la concluzia ca sunt anumite fluxuri care nu au fost bine cladite, au functionat acum 20 de ani.
Stiti ca sunt omul care spune lucrurilor pe nume si am inceput sa lucrez cu dna Kollar si cu toti sefii de servicii, sa facem acesta organigrama care nu am facut-o la repezeala , ci in 4 ani.
Am considerat ca este momentul sa v-o aducem la cunostiinta, in urma acestui audit, care tine cont de absolut toate noile reglementari, Codul administrativ si sa facem astfel incat fluxurile sa devina eficiente.
Am avut un control al Curtii de conturi inceput exact din iulie 2016, pana in octombrie 2019. Nu am avut nicio abatere, doar unele conturi contabile, ca indicatii din partea Curtii, catre serviciul de contabilitate. Aceste chestiuni sunt minore si se pot remedia in momentul controlului.
Am avut 3 abateri financiare constatate de Curtea de conturi, pe care le-am atacat in instanta si le-am castigat pe toate, in comparatie cu alte perioade ale administratiei turdene care a avut abateri financiare de 77 miliarde lei.
Nu asta am vrut sa va spun, dar este bine de stiut si acest lucru.
S-au imbunatatit softurile, avem proiecte europene care au vizat achizitia de astfel de softuri pe bani europeni, pentr ca activitatea Primariei Turda sa fie mai buna. Am facut un site nou, apreciat ca al 5-lea site al primariile municipiilor, necapitale de judet.
Suntem la finalul implementarii unor soft-uri care va duce la posibilitatea cetatenilor de a obtine orice informatie online.
Trecem la etape noi, de digitalizare a orasului. Am discutat cu o companie care vrea sa aduca o imbunatatire la parcarile din municipiul Turda. Lucrurile se schimba, lumea este din ce in ce mai incantata de faptul ca circuitele informationale trebuie puse la loc de cinste si activitatea sa fie mai eficienta.
Am reusit si cu Biroul unic, pentru ca functionarii primariei trebuie lasati sa lucreze, sa imbunatateasca fluxurile. Asta a adus auditul pe resurse umane si asta este fluxul optim indicat. Nu inseamna ca toate posturile vor fi ocupate. Beneficiem de faptul ca, avem doar 110 persoane contractuale, restul sunt functionari public, posturile se ocupa doar prin concurs, sigur ca avem sectoare deficitare, la urbanism, nu avem arhitecti, dar incetul cu incetul vom avea.
Criteriile de accedere pe un post sunt foarte competitive. Am vrut sa explic cum s-a ajuns la acest numar, s-a facut auditul de o companie acreditata, asta nu inseamna ca daca avem mai multe pesoane va fi cheltuiala mai mare. Ceea ce rezolva un om intr-un astfel de angrenaj, nu poate fi inlocuit cu nimic.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 118 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda. str. Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58343.

Dl. Doru Anca:La data vanzarii, era o cota parte din imobil, pe tot ce revenea dlui Podar nu s-a facut dezmembrarea, acolo trebuie sa tineti cont, terenul inca nu-i vandut, se poate pune la dispozitie celor interesati si vanzarea terenului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 119 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda. str. Gheorghe Bariţiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, prevăzut cu nr. top. 2385, în suprafaţă de 1170 mp.

Dl. Doru Anca: Imobilul ca atare cu suprafetele respective, a fost vandut. Intreb daca prevederile Legii 112 sunt abrogate sau nu? Imobilul facea parte din inventarul nostru la RATACFL.

Dna Bianca Vascan– sef serviciu Evidenta Patrimoniu si GIS: Prevederile Legii 112 nu sunt abrogate, acest imobil a fost vandut de catre RATACFL in 1998, atunci se puteau vinde, s-a vandut imobil casa, iar curtea este inchiriata in acest moment.
Terenul de sub casa s-a atribuit in proprietate, restul nu.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 120 / 28.05.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3. PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cadastral 62022-C1-Corp 1 policlinică, către Casa Judeţeană de Pensii Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 121 / 28.05.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 6 , Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca: Am avut o interpelare cu activitatea societatii TUP si m-am deplasat la sediul societatii unde am constatat mai multe probleme.
Este o problema cadastrala, o suprafata din curte este revendicata de urmasii lui Lazar Mendel Simion si trebuie clarificata, ca nu-i a noastra, nu este gard si sa vedem care este suprafata, pentru ca societatea plateste chirie acolo.
Trebuie predate toate suprafetele de sub statiile autobuzelor.
Directorul avea nemultumiri pentru ca nu este sprijinit in urmarirea calatorilor fraudulosi, in special cei din zona Poiana. S-a spart si geamul unui autobuz, directorul a depus adresa la Politie si eu solicit ca, cele doua Politii sa execute controale pe acest traseu Poiana –Micro IV.
Controlorii nu au dreptul sa faca Proces Verbal de contraventie, dar Politia poate. Trebuie sa gasim o metoda sa se verifice toti calatorii. Nu am facut eu aceste sesizari, le cer acuma sa se faca, atat catre comisarul sef Diacenco Dan, cat si catre directorul Moldovan Valer.

Dl. Cristian Felezeu: Solicit ca, Directia tehnica sa ia de urgenta legatura cu constructorii de pe str. Barbu Lautaru si str Cucului pentru a asigura accesul pietonal a persoanelor care locuiesc in zonele afectate de lucrari.
Sunt cazuri in care diferenta de acces in curte si strada este de 1 metru, constructorul are obligatia de a asigura accesul in curti.
Revin cu aceeasi solicitare de cateva sedinte anterioare, solicit rapoartele de progres pentru lucrarile care se executa pe raza municipiului Turda.

Dna Minerva Ploscar: De doua saptamani s-au oprit lucrarile de reabilitare din cartierul Bai. Pentru a evita zvonurile am rugamintea ca dl primar sa ne lamureasca cu privire la aceasta situatie. Nu se mai lucreaza, si-au mutat utilajele, nu mai este nimeni pe aici, eu aici locuiesc si vad.

Dl. primar Cristian Matei; Cred ca ar trebui, in calitate de consilier local, sa aveti acces la aceste informatii. Nu trebuie sa va afisati cu povesti, cu zvonuri de pe strazi, in sedintele de Consiliu.
Sunt unele proceduri care se deruleaza in efectuarea unor astfel de lucrari, pe proiect european, care se supun unor vizite in teren a ISC , ieri au fost in zona dvs, doua persoane pentru a vedea ce deficiente ar putea aparea in lucrari.
De 60 de ani nu s-a facut nimic in Turda, acuma daca se face si daca se opresc lucrarile pentru aceste vizite, se spune ca nu se mai lucreaza. Lasati firmele sa-si termine lucrarile.
Lucrarea de pe strada Visinului este finalizata, celelalte strazi inca nu sunt. Nici nu incep bine lucrarile si deja oamenii le stiu pe toate, e prea lat, e prea ingust, etc.
Dar va rog nu mai veniti cu barfe in Consiliul Local. Toata ziua aveti reprezentantii firmei in teren, toata lumea este pe teren, incercati sa aflati acolo lucruri reale si sa le spuneti dvs vecinilor ce ati aflat.
Dvs prin maniera in care puneti problema nu prea sunteti in interesul cetatenilor, fiti in interesul lor spunandu-le adevarul. Ati spus ca ati auzit pe strada, puteti cere relatii direct de la Primarie sau de la reprezentantii nostri in teren. Nu stiu cat stiti de acest proiect de 20 de strazi, cum s-a ajuns aici, este o procedura care trebuie respectata.
Multi antreprenori sunt firme mari, aici au niste oameni, la un moment cand sunt unle strazi aproape de finalizare, trebuie sa astepte sa vina dirigintele de santier si proiectantul pentru verificare.
Nu se opreste nimic, bani avem, de ce sa oprim? In toata Turda se sapa, nu avem interes sa lucram in iarna cu aceste santiere.

Dl. Presedinte de sedinta : Zilele trecute am fost cu dl primar pe teren si rar mi s-a intamplat sa merg prin oras si lumea sa fie multumita. Multe strazi sunt in lucru si e bine ca Turda se schimba .

Dl. Adrian Salagean:” Cele 3 luni ca presedinte de sedinta s-au epuizat, v-as propune din nou, pe dvs dle Cordis.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Salagean .
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Dl. Micu este iesit de pe platforma online.

Se adopta HOTARAREA nr. 122 / 28.05.2020.
***

Dl. Primar Cristian Matei: Pentru cele 8 proiecte aprobate prin supralicitare la anumite axe, axa 13 si axa 10, au inceput finantarile, saptamana trecuta am semnat finantarea cu gradinita Dr I Ratiu, care presupune constructia unei cladiri de 1 milion de euro, plus alte imbunatatiri la cladirile existente.
Ieri a fost semnat proiectul si pentru Teatru National Turda, urmeaza etapa de depunere oferte, evaluare, licitatii si adjudecarea castigatorului pentru inceperea modernizarii Teatrului, concomitent cu portiunea de drum intre cele sensuri giratorii, de la lebede si de pe str Castanilor.
Saptamana viitoare se semneaza si fosta Judecatorie care se trasnforma in centru cultural. Pe masura ce se semneaza si celelalte 5 proiecte, vom vedea daca ne putem incadra cu inceperea lucrarilor in acest an, depinde de data semnarii, dar am promisiunea ca saptamanal se vor semna aceste finantari pentru a incepe lucrarile cat mai repede.
In paralel cu aceste finantari, am inceput sa programam pentru perioada 2021-2028 alte proiecte, ne pregatim…, a aparut o axa pentru finantari statiuni balneoclimatice si este posibil sa primim o suma mare pentru mina Iosif la Salina Turda.
Am discutat aceste probleme, pana acum a fost un vis frumos care se pare ca va deveni realitate, sa avem inca o capacitate de vizitare a Salinei.
Sunt foarte multe axe de finantare care se vor deschide si trateaza fonduri pentru necesitati stringente a Romaniei, digitalizare, turism, navigatie de unde noi putem atrage multi bani. Eu nu ma voi opri de la niciun efort pentru a aborda orice axa, sa atacam si sa preluam fonduri, pentru ca in urmatorii 4 ani Turda sa beneficieze si sa se dezvolte. Avem 71 milioane buget propriu, fata de dezvoltare care ajunge la buget total de 355 milioane, avem 500% dezvoltare. Anii trecuti era de 6-8%.
Asta se vede in Turda, faptul ca guvernantii au lasat sa functioneze santierele, ceea ce este foarte bine, oamenii sunt incantati, dna consilier Ploscar ne-a adus la cunostinta ca oamenii sunt nervosi ca nu se lucreaza o zi, este bine; asta inseamna ca exista dorinta, dar exista si putinta.
Spre deosebire de alti ani ai Consiliului local, cand nu exista putinta, ci doar dorinta!
Suntem intr-o situatie buna, acest subiect merita discutat, mai ales in perioada asta cand lumea sta in casa, obligata sa stea la distanta sociala, este un disconfort formidabil, in municipiul Turda se construieste.
Datorita conditiilor prin care trecem…, sunt orase care nu au activitate, dar Turda se dezvolta si atrage fonduri si cu ajutorul dvs, reconstruim municipiul Turda. Multumesc.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local,
Lucian Cordis

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X