Proces verbal incheiat azi 29.11.2017 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierii Cojocaru Igor, Nemeş Lucian-Bogdan si Sămărtinean Iuliana Maria sunt absenti.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Simona Baciu- director Salina Turda; dl. Bogdan Ursuleanu- director API Turda, dna Ana Savan- director Csa de Cultura; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Elena Farcasan – director Directia impozite si taxe locale, dl. Dardai Emil – director tehnic, dl. Calin Petrideanu – sef SAPL, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, dna Codruta Bungardean – sef serviciu Finantari externe, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 2146 / 24.11.2017 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Moldovan Emil .
Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 29.11.2017, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca:” Dle presedinte sunt doua proiecte, in special acesta cu rectificarea bugetului, UAT-ul nostru a beneficiat de o suma consistenta din partea Guvernului, trebuie rectificati si propun sa il introducem la punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 2.2.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Dl. Doru Anca:”Si al doilea proiect il propun la punctul 3.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului „ Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui parc public in municipiul Turda„ si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 3.8.
In urma votului rezulta 18 voturi pentru.

Intra in sala dl. viceprimar Lucian Nemes, sunt prezenti 19 consilieri.

Dl. presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice “ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX” municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Bercki Giulian şi Moldovan Lucian Alexandru).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare precedente.
Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 373 / 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE rectificarea bugetului pe anul 2017.

Dl. Ciprian Rigman:” Multumesc, o singura subliniere as vrea sa fac. Din suma de 5.086.077 lei, 2.700.000 lei reprezinta drepturi salariale ale personalului didactic, in instanta.

Dl. Doru Anca:” Da asa este, dar nu sunt numai drepturi salariale, dle consilier. Am analizat in comisie, dar sunt si sume necesare pentru salarii. Cu doua luni inainte am aprobat transferul, in cadrul unei sedinte de Consiliu local, a unei sume la unitatile de invatamant necesare pentru a plati salariile.
In luna septembrie au fost cinci unitati scolare care nu mai aveau sumele pentru a plati salariile cadrelor didactice si acuma ne-am adresat Inspectoratului general scolar si suma respectiva trebuie sa acopere…, pentru ca am luat de la alte unitati scolare de pe raza municipiului Turda, care aveau aceea suma, pentru a plati toate salariile profesorilor din municipiu. Restul sunt sume castigate in instanta de catre cadrele didactice.
S-a vehiculat ideea ca nu avem in obiectiv Spitalul municipal. E, uite, am afectat pana acum 2 milioane, Azi mai dam 600.000 de lei pentru spital. Nu mai avem ce investitii sa facem la aceasta data fiindca temperatura scade la -5 grade, afara, si atunci o sa cumparam anumite ustensile, la care, Spitalul municipal era deficitar.
Aici are toata cinstea si aprecierea mea, dl Primar si Directia economica, asta inseamna ca in fiecare saptamana sa ai o situatie clara, sa stii ce plati poti sa faci si sa nu ramana restante.
Suntem intr-o situatie foarte fericita, pana la sfarsitul lunii decembrie nu mai avem restante, nici la Domeniul public cu care am lucrat, si care a incasat aproape 7 milioane, nici la STP. Avem o situatie buna,dupa parerea mea o sa facem peste 92% la venituri.
S-o continuam asa si dupa aprobarea bugetului national vom trece la intocmirea bugetului local.”

Intra in sala dna consilier Samartinean Iuliana Maria,
sunt prezenti 20 de consilieri.

Dl. presedinte de sedinta:” Si eu apreciez ceea ce spuneati si dvs, am asigurat aceste sume si am dat la cei care nu au avut de salarii. Au fost si hotarari de judecata date din 2009 si care nu au fost puse in aplicare.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 374 / 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.

Dl. presedinte de sedinta:” Am si eu cateva observatii, va fi doar o clarificare a situatiei, deoarece in Regulamentul de functionare a Procedurii cadru apar niste procente.
La anexa 3, – imobile degradate pana la 10%
– degradate medii intre 10-30%
– majore , peste 30% .
Intreb cele intre 30-40% unde se incadreaza ?O sa vin cu o propunere.
In definitia generala a categoriilor scrie degradari minore, nu spune procentual pana la cat?
Degradari medii cuprinse pana la 50% din suprafata corpului respectiv,
Degradari majore peste 50% .
As propune :
– intre 0-10% degradare minora,
– intre 10-50% degradare medie
– peste 50% degradare majora
Aici va trebui sa intervina comisia sa faca constatarea.

Dl. Doru Anca:” Aici este altceva, dle presedinte am analizat proiectul in comisie, probabil sa fie asa, constatarea este la nivelul comisie, Politiei locala. Incadrarea o face comisia, daca propunem azi aceste modificari, tot comisia va hotara.”

Dl. presedinte de sedinta:” Pentru cei care vin din proprie initiativa …

Dl. Doru Anca:” Cand se face constatarea se cer documente si daca proprietarul are autorizatii, nu mai intra in acest proiect.

Dna Leylla Csep:” Vis a vis de acest proiect, eu zic, ca intr-un fel e necesar, avem cladiri in oras intr-o stare avansata de degradare si trebuie sa-i facem sa-si repare cladirile.
Se aproba majorarea cu pana la 500% , e nevoie de aceasta remediere in functie de somatie, in functie de procentul evaluarii comunicate. Daca evaluarea in functie de procentul primit si amenda, majorarea trebuie sa fie aferenta procentului respectiv, sa fie trecut majorarea cu pana la 500%.
Sa fie atat proprietari de case, dar si proprietari de blocuri care isi izoleaza apartamentele.
Am un teren intravilan, ingradit, in 5 ani s-a furat gardul, acum am pus gard nou, dar intr-o saptamana iar il fura, cine este responsabil?
Amendament: modificarea cu pana la 500% , iar restul sa fie specificat in regulament. „

Dl. Calin Petrideanu- sef SAPL:” Art 489 din Legea 227 stipuleaza: Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si teren cu pana la 500% . In cazul de fata Consiliul local este chemat sa stabileasca procentul exact, nu se poate proceda la reformularea art.1, intrucat legea confera conpetenta de stabilire a procentului exact, Consiliului local.
Cladiri si terenuri, nu se face distinctie intre cladiri de blocuri si cladiri de case, inseamna ca in aceasta categorie de cladiri intra atat case cat si apartamente. „

Dl. Cristian Felezeu:” La acest proiect propun cateva amendamente, la preambulul la procedura de desfasurare a activitatii de investigare si calificare a cladirilor si terenurilor in categoria celor neingrijite spune asa: seful comisie de control va proceda la convocare pentru intocmirea planului de verificare care face obiectul de activitate …
– solicitam completare la acest articol planul de verificare va fi publicat pe site-ul primariei si intocmit cu 30 de zile inainte de control In planul de verificare se va mentiona perioada verificarii, locatia si ora deplasarii in teren..
– fisele de evaluare sa fie facute publice pe site-ul primariei in 15 zile de la data intocmirii
– fisa de evaluare : Solicitam completarea cu zona de impozitare a terenului sau imobilului
– nicaieri nu e precizat modul in care o persoana sa poata contesta raportul de evaluare, e un drept fundamental ca un proprietar sa aiba acest drept
– la somatii solicitam completarea: contestarea notei de constatare se poate face in 30 de zile de la comunicare si va fi solutionata de comisia de urbanism a Consiliului local Turda.
Comisia nr 3 este forul superior care are dreptul de a solutiona aceste contestatii.
– la regulamentul de organizare a Comisiei, cap 3 punctul 4: spune:”Atributiile comisiei:… supune spre aprobare CL …., completam cu punctul 5, Consiliul local aproba individual prin HCL, la propunerea Comisiei mixte, cladirile si terenurile incadrate/scoase in/de la categoria cladirilor neingrijite, conform art.489 din codul fiscal.
Cam acestea sunt amendamentele.”

Dl. primar Cristian Matei:” In principiu este ok, e mai multa transparenta, doresc ca aceasta comisie sa fie formata din anumite persoane.
La amendamentul cu rezolvarea contestatiilor, si in comisia de contestatii sa existe tot membrii ai comisie de urbanism . Si asa va fi una de constatare si una de rezolvare a contestatiilor.

Dl. Marius Riter:” As dori ca la Regulament sa modificam: Membrii comisie vor fi numiti prin dispozitia primarului, membrii comisiei sa fie numiti la propunerea Consiliului local.

Dl. primar Cristian Matei:”Consilierii locali care vor face parte din comisie, obligatoriu vor fi numiti prin HCL. Specialistii din executiv sau din afara vor fi numiti prin dispozitia Primarului. „

Dl. Ciprian Rigman:” As dori ca acest regulament sa cuprinda o serie de nuante pentru acele strazi care sunt tranzitate de traficul greu si care contribuie din plin la degradarea lor.
Daca comparam aceste cladiri cu celelalte unde nu este trafic greu, cred ca gresim. Comisia care investigheaza ar trebui sa tina cont de aceste lucruri. Dau un exemplu, str. Gh Baritiu unde este trafic greu si alta sa analizezi situatia de pe str. Trandafirilor, unde se circula foarte rar. „

Dl. presedinte de sedinta:” Imi mentim amendamentul
– intre 0-10% degradare minora,
– intre 10-50% degradare medie
– peste 50% degradare majora

In urma votului rezulta 20 voturi pentru.

Dl. presedinte de sedinta:”Amendamentul dnei Csep, cum ar trebui sa sune dle Petrideanu?

Dl. Calin Petrideanu:” Legea 227 da posibilitatea CL sa majoreze impozitul pe cladiri si terenuri pana la 500%. Atata vreme cat legea prevede pragul maxim, CL este chemat sa stabileasca in concret acest prag, nu poate fi admisa formularea pana la….., practic, Consiliul local s-ar substitui unei legi. Deja avem reglementarea cu pragul maxim, trebuie stabilit in concret acest prag.

Dna Leylla Csep: Ce rol au atunci procentele astea ?

Dl. Doru Anca:” 500 X procentul respectiv si da suma.

Se poarta discutii contradictorii.

Dl. Cristian Felezeu:” Legea spune clar ca, se vor lua hotarari in Consiliul local individual, pe fiecare imobil in parte.

Dl. Calin Petrideanu:” Trebuie stabilita concret, altfel se va introduce si arbitrariul, va exista posibilitatea ca un cetatean sa aiba un procent de 300%, altul de 400% . Trebuie stabilit un prag clar in toate situatiile .”

Dl. Ciprian Rigman:” Daca stabilim 500%, diferentele se fac doar in functie de zona de impozitare.

Dl. Paul Nastase:” Din ce am inteles eu, supra-impozitarea se face pentru procentajul mai mare de 25,1% , cei care au o stare de degradare a imobilului intre 0-25% nu li se va mari impozitul, dar cine are peste 25,1% , va fi impozitat cu 500%.

Dna Leylla Csep:” Trebuie sa dam exemplu, si noi avem terenuri , Consiliul local si Primaria, care la prima strigare sunt degradate mai mult de 25% , inseamna ca noi ne amendam pe noi, dintr-un buzunar in altul.
De exemplu, fosta judecatorie, Casa de cultura, etc.

Dl. Nicolae Ros:” Scopul pentru care a fost legea pusa in aplicare este pentru a descuraja, trebuie sa stabilim in concret. Dezbaterea este inutila, atata timp cat initiatorul a propus 500%, o alta propunere poate fi, dar in termeni concreti. Eu merg pe varianta de 500%.”

Dl. Cristian Felezeu:” Tot la procedura, o completare la cap. Somatie:” se va mentiona in somatie ca nerespectarea termenului si a masurilor dispuse prin prezenta somatie atrage aplicarea prevederilor legislatiei specifice in domeniu, respectiv majorarea impozitului pe cladiri sau teren agricol cu pana la 500% in functie de evaluarea comunicata. In somatie sa fie precizat acest lucru. „

Dl. Ciprian Rigman:” Nu cred ca putem sa stabilim un procent de 500% si pentru acele strazi care sunt tranzitate de traficul greu si propun sa mergem cu 300% .

Dl. presedinte de sedinta:” Supun la vot :
– amendamentul 1. al dlui Felezeu: planul de verificare va fi publicat pe site-ul primariei si intocmit cu 30 de zile inainte de control
In urma votului rezulta: 18 pentru, 2 abtineri

– amendamentul 2. al dlui Felezeu: In planul de verificare se va mentiona perioada verificarii, locatia si ora deplasarii in teren a comisiei.
In urma votului rezulta: 20 pentru

Dl. Ovidiu Micu:” In momentul in care se face o sesizare din partea Politiei locale, atunci sa mergem la sigur, sa vedem daca fatada este deteriorata si comisia se deplaseaza si constata.

– amendamentul 3. al dlui Felezeu: – fisele de evaluare sa fie facute publice pe site-ul primariei in 15 zile de la data intocmirii, fara a fi puse si datele proprietarilor sau adresa.
In urma votului rezulta: 4 pentru (PNL) , 16 abtineri. Amendamentul nu a trecut.

– amendamentul 4. al dlui Felezeu: – completarea cu zona de impozitare a terenului sau imobilului
In urma votului rezulta: 4 pentru (PNL) , 16 abtineri Amendamentul nu a trecut.

– amendamentul 5. al dlui Felezeu: -: contestarea notei de constatare se poate face in 30 de zile de la comunicare si va fi solutionata de comisia de urbanism a Consiliului local Turda.
In urma votului rezulta: 19 pentru, 1 abtinere

– amendamentul 6. al dlui Felezeu: la regulamentul de organizare a Comisiei, cap 3 punctul 4: completam cu punctul 5, Consiliul local aproba individual prin HCL, la propunerea Comisiei mixte, cladirile si terenurile incadrate/scoase in/de la categoria cladirilorsau terenuri neingrijite, conform art.489 din Codul fiscal.
In urma votului rezulta: 4 pentru, 16 abtineri Amendamentul nu a trecut.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
cu amendamentele votate.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru,
4 abtineri( Riter, Rigman, Felezeu, Cordis)

Se adopta HOTARAREA nr. 375 / 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.

Dl. Doru Anca:” Numarul de personal la sfarsitul anului ?

Dna Simona Baciu- director Salina Turda:”Personalul care apare pe sfarsitul anului este inclus si pentru intreaga baza de tratament de la SPA, acolo inca nu s-au facut angajarile.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes si dl. Sarmasan.

Se adopta HOTARAREA nr. 376 / 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.

Dl. Doru Anca:”Profitul brut realizat pe 2017 este cu 60% mai mult ca in anul precedent. Am inteles ca mai ai nevoie de niste utilaje? Ce servicii executate la terti?

Dna Simona Baciu- director Salina Turda:” Era nevoie la bazinul de inot, dar receptia finala a fost deja saptamana trecuta si s-a rezolvat. Mai este nevoie pentru activitatea de intretinere a celor 3 obiective aflate in administrare.
Dotarea cu o masina a serviciului tehnic o vom face si este cuprinsa in buget.
Intregul capitol de cheltuieli nu a suferit modificari, doar s-au tranferat in cadrul capitolului aceste cheltuieli. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes si dl. Sarmasan.
Se adopta HOTARAREA nr. 377/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes si dl. Sarmasan.

Se adopta HOTARAREA nr. 378/ 29.11.2017.
***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.

Dl. Doru Anca:” Activitatea centrului de pictura il integrati in activitatile Casei de cultura dupa preluare?

Dna Ana Sevan- director Casa de cultura Turda:” Prin administrarea spatiului de catre Casa de cultura se vrea asigurarea unor conditii materiale mai bune, si o imbunatatire a spatiului, pentru ca, orice asociatie sau artist din Turda sau din tara sa-si poata desfasura o activitate cat mai buna. E nevoie de o mai buna vizibilitate a acelui spatiu.

Dl. Ciprian Rigman:” In sala este prezent si dl Picovici si propun sa ii dam cuvantul si dansului sa-i vedem parerea.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot luarea de cuvant a dlui Picovici. In urma votului rezulta 20 voturi pentru

Dl. Alexandru Picovici- presedintele filialei Turda, a Uniunii Artistilor Plastici:Din 2006 facem acolo activitati artistice si multi artisti vin la noi. Daca ar fi alta destinatie, nu stiu daca ar fi la fel de interesati.
Daca acest spatiu va apartine Casei de cultura, artistii vor raspunde ceva de genul”nu ne intereseaza”.
Filiala Turda nu are nimic din partea Primariei, fac parte si din consiliul national al artistilor din tara si am birou la mine acasa.
Am mai avut colaborari in anii trecuti cu Casa de cultura, noi pictam, noi munceam si altii luau prime. Nu mai vreau chestia asta.
Am dori sa avem un spatiu pentru artistii turdeni, daca este posibil. Daca filiala Turda are un spatiu pot fi mult artisti interesati sa fie aici, daca nu…„

Dl presedinte de sedinta:” Din ceea ce a spus dna director am inteles ca prin aceasta preluare nu face altceva decat sa va creeze cat mai multe facilitati.

Intra in sala dl. Cojocaru, sunt prezenti 21 consilieri.

Dl. Doru Anca:” Am intrebat daca ii integreaza in activitatea Casei de cultura si pe pictori? Nu poate sta in aer acest imobil, API s-a desfiintat si trebuie dat in administrare.

Dna director:” Eu am studii pe zona literara, maxim respect pentru artistii plastici din Turda, ei au libertate totala in activitatea lor, noi ii sprijinim cu ce putem, putem sa asiguram materiale necesare expozitiilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 5 abtineri( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 379/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.6, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”

Dl. Lucian Cordis:” As dori sa-l intreb pe dl Petrideanu la ce se refera titlul hotararii? La patinoarul in sine care poate fi mutat oriunde? Sau la terenul pe care e amplasat?
Patinoarul a fost achizitionat si platit integral? La ce pret a fost achizitionat de pe SEAP?

Dl. Calin Petrideanu:” In acest caz se refera la patinoarul care a fost achizitionat si nu la teren, terenul face parte deja, in baza HCL 145/1999 si Hotararea guvernului 169/2002 se impune , prin acest proiect de hotarare darea in administrare societatii Domeniului public.
Proiectul se refera la patinoar. Din punct de vedere juridic este un bun imobil.”

Dl. primar Cristian Matei:” Patinoarul nu a fost achitat integral, s-a platit jumatate (170.000 lei), urmand ca anul viitor sa fie platita aceeasi suma. „

Dl. Marius Riter:”La nota de fundamentare a societatii Domeniului Public apar cheltuielile cu pationarul pe anii trecuti si solicit de la Domeniul public sa ne prezinte si o lista cu cheltuielile necesare pentru administrarea patinoarului pe anul trecut.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 380/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.7, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Marius Riter : « Aici avem o problema, societatea a facut niste cheltuieli fara aprobarea Consiliului Local. De exemplu, la 30 septembrie 2017 pentru cheltuieli totale aveau aprobat 700.000 lei si tot in 30 septembrie realizeaza 1.034.000 lei, cu 50% mai mult decat era aprobat de noi.
Care este documentul care le-a dat voie dansilor sa cheltuie cu 50% mai mult decat era aprobat de catre Consiliul local ? Ei sunt in subordinea directa a Consiliului local si aceste cheltuieli trebuia sa le aprobam noi.
Legat de cheltuieli, ele sunt incluse la Cheltuieli cu alte servicii executate de terti., care au crescut fara aprobarea CL si isi doresc sa ajunga la o suma de 487.000 pana la finalul anului.
Au crescut si cheltuielile cu personalul si pana la sfarsitul anului vor sa ajunga la 861.000, adica cu 37% mai mult pe salarii, decat am aprobat si pana la finalul anului, cheltuielile aferente contractului mandatului de director sa cresca cu 48%.
Care este documentul care le-a dat voie sa cheltuie mai mult decat era aprobat de Consiliul local ?
Care sunt rezultatele extraordinare pentru care cereti majorarea cheltuielilor aferente contractului de mandat cu 48% ?
Daca ne uitam la cheltuieli cu terti de 487.000, plus cele de personal 861.000, in total sunt 1.300.000 lei, avem nevoie de 22 de persoane care sa cheltuie 861.000 lei pentru a delega servicii la terti ?
Nu ar fi mai bine sa-l transformam in serviciu public ? »

Dl. Bogdan Ursuleanu – director societatea Administratia Patrimoniul Imobiliar Turda : « Va multumesc pentru intrebari, am sa ma consult cu colegii mei si vom raspunde in scris. Am colegi care sunt specializati pe aceste capitole, impreuna cu ei am lucrat toate aceste documente. In momentul in care am raspunsul o sa va transmit oficial si corect si n-as vrea sa incepem cu bajbaieli. «

Dl Marius Riter : » Noi trebuie sa votam proiectul astazi. Avem nevoie de informatie acum, noi trebuie sa luam o decizie acum.

Dl. Bogdan Ursuleanu : »Am intrat in comisie, proiectele noastre au fost validate per total, problema asta se intampla mereu, nu stiu de ce la comisii trec toate proiectele si cand ajung in sedinta de Consiliu toata lumea voteaza impotriva, ma refer la partidul dvs.

Dl. Marius Riter : » Dle director, cred ca nu intelegeti gravitatea situatiei, ati avut 700.000 lei si ati cheltuit cu 50% mai mult decat v-a aprobat Consiliul local.
Este o situatie in care, Consiliul local ar trebui sa ceara Curtii de conturi sa vina sa verifice activitatea societatii! Pentru ca ati cheltuit cu 334.000 mai mult decat v-a fost aprobat. Ca sa luam o decizie azi, avem nevoie de un raspuns acum.

Dl. Doru Anca:”Dl director face o justificare a sumelor cu care a depasit, asa cum reiese din acte, lucrarile sunt executate in baza unei note de comanda.
Lucrarile respective sunt executate, 20.000 lei preschimbata bariera parcarii Potaissa, 4962 lei la parchet, centrala, etc,
Eu nu cred ca, gestiunea financiara este incalcata, se pot cere verificari daca dvs aveti ceva probleme si suspiciuni. De-asta am dat aviz in comisie, justificarile le-a adus in scris, dar lucrarile pe care le-a executat au fost pe baza de comanda.
Are justificari, lucrarile se pot executa . Insist, si sustin ca justificarile date de director sunt valabile.

Dl. Bogdan Ursuleanu:” La cap 6, chiar daca sunt 22 de angajati, productivitatea muncii s-a dublat. Noi, atunci cand am angajat plati, le-am facut legal. Acelasi contabil pe care l-am mostenit este si azi, oamenii angajati sunt aceeasi si azi, oamenii care au venit in plus, au venit sa aduca un aport calitativ, acest lucru se va vedea, nu putem face peste noapte. Noi avem si venituri din fonduri proprii trebuie sa verific informatia, dar suntem siguri ca nu am facut nimic ilegal.

Dl.Ciprian Rigman:” Eu tot imi pun intrebarea de ce avem nevoie de un SRL sa administreze patrimoniul imobiliar al Turzii …care iasa de sub controlul CL?
Eu propun acum reconstituirea serviciului public care sa gestioneze API si sa functioneze in cadrul Primariei, asa cum este in Cluj Napoca, acolo unde acest serviciu isi trece toate evidentele financiare prin contabilitatea Primarie. Asa ca, nu exista profit, ci excedent bugetar.
De ce sa functionam ca SRL care sa platesca TVA, impozite si consultanta juridica si care sa gestioneze independent profiturile. Parerea mea personala, este ca ar trebui reconstituit serviciul public in cadrul Primariei care sa gestioneze Patrimoniul imobilar al Turzii. Ar fi o dovada de transparenta pentru ca evidentele contabile ale Primariei cuprind si evidentele acelui serviciu.
Dvs vorbiti dle director, de cresterea productivitatii muncii, aveti fonduri proprii, dar faceti investitii cu bani de la bugetul local!
La ultima rectificare a programului de investitii, ati redus cuantumul investitiilor din fonduri proprii de la 417.000 la 209.000 si ati marit cu 50% cuantumul investitiilor pe care le faceti din banii bugetului local 600.000 la 832.000.
Pai, productivitatea asta nu se vede decat daca le faceti din fondurile proprii, unde cresteti productivitatea respectiva daca dvs faceti investitii cu fonduri de la bugetul local. Ce fel de productivitate este asta? Dvs trebuie sa obtineti cat mai multe fonduri proprii si sa degrevati, daca sunteti un SRL care functioneaza, bugetul local de sume care merg in zona investitiilor.
Dvs cresteti productivitatea, nu stiu ce se intampla cu banii respectivi, dar cereti cresterea cuantumului sumelor de la bugetul local pentru investitii la API. De ce sa mai tinem API atunci? Pentru ce? Atunci facem investitiile direct de la bugetul local pentru un serviciu public si totul e transparent, nu avem nevoie de oameni angajati in SRL, sunt oameni angajati in cadrul Primariei, se supun unei grile de salarii asa cum se supun toti functionarii.
Nu functionam cu oameni angajati in SRL cu oameni care …., habar nu avem care e cuantumul salarial al unui angajat.
Punctul meu de vedere este ca SRL-ul nu se justifica.”

Dl. primar Cristian Matei:” Nu-l certati asa tare pe dl director. Acest SRL voi l-ati inventat, nu noi. Noi l-am preluat, e inventat de PNL! Despre ce vorbim?!
Prima mea interventie in campania electorala a fost ca acest SRL nu se justifica, daca tineti minte si am propus sa fie un serviciu al Primariei.
Dar sunt activitati, cum este activitatea Stadionului, a anumitor entitati ale noastre si care cineva trebuie sa raspunda de ele.
Cineva trebuie sa faca cheltuieli si investitii acolo.
Vreti galerii de arta, foarte bine. Nu inteleg de ce trebuie sa fie a nu stiu cui?
Eu stiu un luucru ca toata activitatea acestui API se deruleaza prin Consiliul local, toate veniturile care le au, la fiecare rectificare de buget pozitiv, dupa care tot noi aprobam cheltuielile.
Dl Riter nu vine Curtea de conturi cand vrem noi. Poti da trimiti auditul acolo, dar nu vine Curtea de conturi cand vreti!
Va rog sa interveniti dna Adace( director economic), toata activitatea financiara … ce cifre ne-a prezentat dl Riter, nu stiu de unde le-a avut. Spuneti dvs, daca activitatea API are vreo lacuna, vreo descindere in Consiliul local. Dvs ati aprobat, spuneti ca nu stiti cati oameni lucreaza acolo, dar s-a aprobat statul de functii, ati ridicat mana sau nu…, dar tot trebuia sa stiti despre ce se discuta.
Va punem la dispozitie toata situatia financiara, noi, ca API este al nostru asa cum este si al dvs. Ati intrebat, aratand ca se iau hotarari in afara Consiliului local!
Domnule Riter, toate v-au trecut prin mana, nimeni nu isi permite sa cheltuie 500.000 doar asa ca vrea el.

Dl. Nicolae Ros:” Daca-mi permiteti, situatia degenereaza si nu ne face cinste. By stiu, colegul meu din ce temei juridic a citat , pentru ca potrivit art.33 din Regulament, Primarul poate interveni la orice punct de pe ordinea de zi sa-si exprime parerea.
In ceea ce priveste statutul Primarului, am profitat de ignoranta celui care a condus orasul timp de 22 de ani municipiul si care nu stia nici pana azi ce statut are si n-am crezut ca ajung izvor de drept.
Primarul nu este invitat la sedinta, Primarul este cel care organizeaza sedinta si are dreptul la invitati, pe care dvs nu aveti dreptul sa faceti ancheta. Puteti adresa intrebari sefilor de servicii, dar nu facem ancheta cu cei care vin in fata noastra.
Ei au posibilitatea de a traspunde pe loc, verbal sau in scris la proxima sedinta. Imi este jena de anumite interventii.
Ordinea in care se da cuvantul este Primarul, pentru ca este initiator, apoi compartimentul de spacialitate daca este cazul, presedintele comisie.
Sa respectam atat primarul, invitatii, dar si colegii. Atunci cand se face o afirmatie trebuie sa ne raportam la temeiul legii. Azi a fost jignit Primarul municipiuluiTurda, motiv pentru care, daca se mai intampla, dle presedinte, sa aplicati sanctiunile legii. „

Dl. presedinte de sedinta:” Sincer nu m-am asteptata la acest schimb de replici pentru ca s-a adresat o intrebare , dl. director a spus ca le va transmite.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 1 abtineri(Nap)
5 impotriva ( PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 381/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.8, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiului Turda” și a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 382/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice “ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX” municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.

Dl. Doru Anca:” Sa tinem cont de reglementarile propuse in anexa, mai ales pentru spatiile care fac obiectul acestui proiect, dar si imobilele din ansamblu de locuinte trebuie sa respecte o anumita disciplina. Pe raza municipiului sunt terase cu expunere permanenta.
Trebuie verificat modul in care s-au atribuit aceste autorizatii de construire, pana la sedinta viitoare sa vedem baza legala dupa care au primit autorizatie.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 383/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 384/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 385/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industriala a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 386/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 387/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de Est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 388/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).

Dl. Doru Anca:” Toate aceste personaje au fost trecute pe listele de prioritati? Sa nu avem discutii ca s-a strecurat alte persoane decat cele avizate.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:”E vorba de ultima familie care locuieste pe str.1 Decembrie, locatie unde se va desfasura un alt proiect si care se va muta pe str. Simion Barnutiu, familia are contract la noi.
Restul sunt persoane care locuiesc la module, au contract cu noi, sunt cu plata la zi si le oferim alte locatii unde au conditii mai bune de locuit.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 389/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 390/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Berki Giulian ).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 391/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina ).

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 392/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:” Am dat avizul in comisie, se tranforma un post din referent in debutant cu studii superioare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 393/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.

Dl. Doru Anca:” Si aici am dat aviz favorabil in comisie, nu se modifica sub nicio forma suma…, cuantumul general al cheltuielilor in care trebuie sa se incadreze dna director. Se ia 10.000 de la cap 25, nu mai stiu exact si se pun la cap. 28. Per ansamblu ramane aceeasi suma.”

Dl. Ciprian Rigman:” Da, e adevarat ca se muta niste sume dintr-un loc in celalalt, dar dupa ce se mutau sumele venea o rectificare de buget si se punea la loc sumele date la alte pozitii. „

Dna Daniela Adace- director economic:”Activitatile Casei de cultura au fost deja efectuate, modificarea se face doar la ultima activitate pe acest an., deci nu este cazul sa mai alocam niciun fel de suma. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 394/ 29.11.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.

Se impart 20 buletine vot, nu participa dl. viceprimar Nemes Lucian.

Se trece la votul secret privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.

Comisia de validare compusa din dna Samartinean Iuliana, dl. Cristian Felezeu, dl. Ros Nicolae, dl. Sarmasan Adrian si dl. Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 19
voturi NU= –
voturi nule = 1

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru, 1 abtinere (dl. viceprimar Nemes)
Dl. Cordis este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 395 / 29.11.2017.
***

Se propune spre discutie punctul 10, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Radu Zoltan:” In zona Materna sunt niste ghivece mari de beton, sunt defecte si se folosesc pe baza de cos de gunoi.
Persoanele cu dizabilitati care se deplaseaza la Centrul de recuperare de pe str. Baritiu, merg cu autobuzul pana la Spital si de acolo trebuie sa mearga pe jos pana la Centru de recuperare. E o distanta mare si va rog sa gasim o solutie sau un transport special pentru aceste persoane. „

Dl. Cristian Felezeu:” Cetatenii din cartierul din Micro I solicita finalizarea lucrarilor de reabilitare, respectiv sunt cateva locuri unde nu au fost montate corpurile, intrarile in scari de bloc.
Se solicita montarea unui corp de iluminat in zona cabinetelor de familie str. Rapsodiei/ Baladei, in spate la garaje.
Am aflat ca in zona modulelor se muta toata lumea de acolo si se desfiinteaza modulele; as propune ca de la 1 ianuarie 2018 sa se ia masurile de reziliere in vederea inchirierii terenului de acolo, pentru ca nu mai are obiect.
Vreau sa intreb cand a fost infiintat Serviciul public de administrarea Pietei si Oborului ? Eu sunt intr-o confuzie stiam ca a fost desfiintat odata cu API si nu stiu sa se fi reinfiintat?

Dl. Ciprian Rigman:’ Trecand dincolo de faptul ca, colegul nostru l-a pacalit pe fostul Primar, ca are statut de invitat si de fapt nu avea statut de invitat , asta m-a surprins foarte tare.
Am primit informatii de la cetatenii care circula cu autobuzul si care mi-au spus ca foarte multe dintre statiile STP sunt deterioare, nu mai au acoperis si trebuie sa stea in ploaie. Daca putem sa sesizam STP sa-si refaca acoperisul statiile, cred ca tine de un transport civilizat.”

Dl. Emil Moldovan:” se solicita infiintarea unei statii de autobuz pe str. Al I Cuza, la intersectie cu str. decebal. Am aici 60 de semnaturi si daca nu se poate muta statia , macar sa fie facuta o statie facultativa si daca sunt cetateni care vor sa coboare, sa opreasca autobuzul si acolo.

Dl. Adrian Sarmasan:” Referitor la lucrarile de reabilitate a drumurilor in zona cartierelor din micro II, micro III. As cere serviciului Urbanism sa refaca placutele de identificare a blocurilor din zona, se intra in acele zone, nu stim ce bloc este, care scara?
Pentru o mai buna orientare.
Am participat aceasta saptamana la scoala Andrei Saguna la o inspectie la ora, in calitate de parinte si vreau sa va spun ca nu exista sala de sport, casile de clasa sunt in numar redus, un numar mare de elevi( 450 de elevi) si s-a propus ideea de a se aduce in atentia Primariei mutarea efectiva a cursurilor in sediul de pe Aurel Vlaicu, fostul Liceu Chimie II.
In aceasta locatie este un numar mai mare de clase , exista o sala de sport si s-au putea face anumite rocade, astfel intrucat si Liceul Josika Miclos sa se mute la Saguna si Primaria ar fi scutita de plata chiriei la acel spatiu, unde e acum liceul Josika Micklos.
Am vazut stadiul cladirii Dr I Ratiu, cladirea este intr-un stadiu avansat de degradare, sala de sport are parchetul umflat, in clase parchetul de distrus si as propune ca acel spatiu sa fie dat invatamantului. „

Dl. Nicolae Ros:” Noi ne desfasuram activitatea in principiul legalitatii si atunci cand am depus juramantul am spus ca vom respecta Constitutia si legile tarii.
Eu nu obisnuiesc sa vorbesc mai mult decat am citit, dar cei care doresc sa faca acest lucru sunt liberi. Pentru mine este un mare avantaj ca este publicata sedinta si nu ii impiedica sa se faca singuri de rusine. Am vrut sa spun ca , in CL sunt persoane care se pregatesc cand vin la sedinta, se documenteaza atunci cand vor sa ia cuvantul .
In Parcul din Turda Noua s-a facut toaletizarea si modernizarea parcului si cred ca se impune amplasarea unei toalete ecologice solicitata de cetatenii din zona, asa cum exista in Parcul Teilor.

Dl. Igor Cojocaru:” Asa cum stim ca banii sunt putini in sanatate, m-am adresat conducerii Spitalului, ma adresez si dvs ; avem unele Primarii de langa Turda care ar vrea sa ne sustina financiar cu o anumita suma, dar trebuie cautata o forma legala si in acest semns as ruga executivul sa se gandeasca la o posibilitate, o asociere, pentru a primi aceasta sustinere din partea comunelor.

Dl. presedinte de sedinta:” Va rog sa faceti propuneri pentru un nou presedinte de sedinta .

Dl. Adrian Salagean:” Il propun pe colegul nostru, Micu Ovidiu pentru urmatoarele 3 luni.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea dlui Salagean.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 396 / 29.11.2017.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Moldovan Emil

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X