PROCES – VERBAL încheiat azi 30.07.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Localal municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 30.07.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Localal municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta online si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Ovidiu Gaina – director tehnic; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 703 / 23.07.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara online de azi, 30.07.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Va rog sa-mi dati voie sa propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 2.3 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie publica aferente obiectivului de investitii” Construire ansamblu de locuinte sociale 72 de apartamente , bransamanete si racorduri la utilitati in mun Turda , Intrarea Negru Voda, FN, judet Cluj, „ finantat prin Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr 114/1996.
S-a discutat acest proiect in Comisia 1 si ii dau cuvantul dlui presedinte de comisie, dl Doru anca.

Dl. Doru Anca:” Am discutat in comisie, mai putin cu dl Felelzeu si dl. Moldovan Adriana pe care nu am reusit sa -i contactez. Ceilalti consilieri, impreuna cu mine ne dam acordul ca acest proiect sa fie discutat azi in sedinta de Consiliu.

Dl. Presedinte de sedinta:” Supun la vot introducerea proiectului la punctul .3.2
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi actualizata.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2 PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie publica aferente obiectivului de investitii” Construire ansamblu de locuinte sociale 72 de apartamente , bransamanete si racorduri la utilitati in mun Turda , Intrarea Negru Voda, FN, judet Cluj, „ finantat prin Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr 114/1996.

4. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de comodat între Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Turda Veche și Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui număr de 20 bucăți construcții modulare detașabile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma dezmembrării imobilului identificat prin nr. cadastral 53021-C1 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Lianelor nr. 11.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165 Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64383 Turda și nr. cadastral 64787 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului în Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 9, ap. 4, înscris în CF nr. 50359-C1-U6 Turda, nr. topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 165/21.08.2003.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 63/28.02.2003.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
8. Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 26.06.2020 .

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind executia bugetului pe trimestrul II 2020.

Dl. Doru Anca: Am cateva obiectiuni, in situatia actuala, consider ca executia bugetara este una buna sau foarte buna .
Am vazut obiectiuni, in unele publicatii din Turda si sunt raspunzator in a da explicatii acelor redactii, intrucat si ei sunt cetatenii ai municipiului. Apar anumite afirmatii ca executia bugetului este un dezastru la obtinerea fondurilor la sectiunea de dezvoltare.
Sectiunea nu este afectata pentru ca nu am avut somaj tehnic la nivelul Primariei, n-a avut niciun fel de somaj.
Sectiunea de dezvoltare a avut 28,84% realizare, fondurile afectate au fost in aceste doua trimestre, fonduri care au fost cuprinse si pe care le-am colectat greu.
Nu este niciun pericol, toate proiectele pe care le avem in dezvoltare sunt proiecte anuale, cand se incheie un proiect si se face receptia, apar si sumele. Bugetul CL va ajunge la 343.247.000 lei, cel aprobat la inceputul anului.
Veniturile proprii pe cele doua trimestre sunt de 6.661.000 lei , aduc multumiri cetatenilor municipiului Turda care au inteles in aceasta perioada grea sa contribuie cu partea lor la intreg bugetul local.
Este un buget bine realizat, eu imi mentin votul pozitiv in acest proiect de hotarare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 149 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca:” O rectificare buna, sumele cuprinse azi, nu au facut parte din buget, deci bugetul creste. Suma asta este o suma benefica, 254.000 impozit pe profit si restul subventii. Acolo este o rubrica cu subventii, cu sume de la UE, deci nu este dezastru.
Am repartizat la cheltuieli sumele necesare. Sunt sume din venituri proprii, mai mici, dar ca sa nu mergi cu palma-ntinsa la Guvern,… noi muncim si facem acesta rectificare si din venituri proprii, pentru Spital si liceul Josika Miklos.
Avizul comisie este pozitiv.

Dl. Nicolae Ros:” Legislatia nu prevede decat un aviz, nu exista negativ sau pozitiv. Avizul este consultativ.

Dl. Presedinte de sedinta:” Stim cu totii cat este din taxe si impozite , si cat din alte surse, ne apropiem de 400 milioane, niciodata nu a fost asa de mare in istoria municipiului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 150 / 30.07.2020.
***

Dl. Presedinte de sedinta: Din greseala am supus introducerea proiectului la punctul 2.3, cand de fapt, apartine de Probleme ale Directiei Tehnice, fiind vorba de un deviz si indicatori tehnici si trebuia trecut la punctul 3.2.
Vom supune iar la vot sa fie introdus la punctul 3.2 si va rog sa ridicati mana daca sunteti de acord, deoarece nu se mai poate vota online.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de salubrizare menajeră în Municipiul Turda.

Dl. Doru Anca:” Am discutat cu dl Nap , este un politician nou, in devenire, dar trebuie sa tina cont de unele probleme. Nu poti face afirmatii in articole in ziare, pana nu esti documentat!
In 2018 am aprobat aceasta ordonanta 74/2018 privitor la economia circulara, se recicleaza toate…si intra in circuitul bugetului national.
Am aprobat prima transa a majorarii tarifelor, la discutiile cu dl Nap, am spus ca se poate lucra asupra contractelor executate de societatea Prival, dar nu mai putem continua activitatea in aceasta stare. Cei care vor intra in CL, sa tina cont ca odata cu numarul de contracte, cantitatea care se imparte pe numarul de cetateni , scade si pretul va scadea.
S-a pus problema cantitatii de deseuri care se transporta la baza din Sfantu Gheorghe sau Brasov. Acolo sunt cantare, se cantaresc si lunar se emite o factura, nu putem trimite delegat acolo, mergem pe buna intelegere cu Prival.
Intre noi si Prival este un contract si ne poate arde, ca nici la aceasta data, dupa ce am inchis rampa, Consiliul Judetean nu a reusit sa deschida inca acest centru de colectare a deseurilor.
Nu putem ramane cu gunoiul in municipiu si trebuie sa facem fel de fel de artificii, sa gasim o locatie de unde sa incarcam si apoi sa transportam.
In sedinta din 2018 au fost prezenti 13 consilieri, dvs ati lipsit, dle presedinte, si s-a aprobat o majorare de 30 lei/ tona. Acuma se ajunge la 80 lei / tona, mai sunt alte orase care ajung la 120 lei/tona, dar cred ca fac o colectare selective.
Ca sa nu ramanem cu deseurile pe raza municipiului Turda, trebuie sa aprobam acest proiect, indiferent de aparitiile si interventiile politice.
Atrag atentia reprezentantilor PMP .., cu drept de replica! sa nu mai faca afirmatii in presa. Daca primarul ia articolul din ziar si va da in judecata penala pentru afirmatii de furt? Sa rezumam aceste discutii intre noi si sa ne rezolvam problemele respective intre noi.
Fac un apel catre toti consilierii, cu toate necazurile pe care le avem, azi sa dam drumul proiectului, nu facem o mare eroare, din discutiile cu cetatenii, nu prea reactioneaza, daca stii sa le explici.

Dl. Emil Moldovan:” Dl. Anca aduce in discutie o ordonanta, eu ma duc spre o Lege, L 211 din 2011 in care se prevad anumite lucruri. Este usor sa marim tarifele, oamenii suporta mai greu, decat sa facem alte lucruri care ar duce la scaderea costurilor.
Minim 50% din deseuri sa fie reciclate, daca nu se face sortarea deseurilor, clar ca se creste pretul. Noi nu vom vota acest proiect.

Dl. Doru Anca:” In 2018 ai votat, singurul din PMP care ai votat majorarea cu 30 de lei / tona, acum nu poti sa spui ca te abtii sau votezi impotriva, este sub valoarea ta de consilier cu doua mandate.
Dar, ai dreptate 50% din tarif… noi nu suntem vinovati ca la aceasta data nu reusim sa colectam selectiv. Pana Consiliul judetean Cluj nu da in functiune aceste centru, Privalul nu poate face nimic.

Dl. Emil Moldovan:” Daca am votat atunci majorarea de tarife, am votat cu speranta ca pana in 2020 vom ajunge sa punem o parte in aplicare. Nu s-a pus nimic in aplicare pana acum si de data aceasta nu mai fac greseala de atunci.

Dl. Ovidiu Micu:” Ca reprezentant al Consiliului Local, la Eco metropolitan Cluj tin sa va spun ca omologul meu, dl. Felezeu ma poate corecta.
Cluj Napoca, ca UAT este singurul care isi duce mizeriile la Pata Rat. Aici ar trebui s ase faca o presiune din partea tututror.
Toate Consiliile locale, inclusive Mihai Viteazu, Baisoara, care sunt vai de capul lor din punct de vedere al colectarii, sustin aceste suprataxe.
Noi suntem intr-un parteneriat cu Prival-ul, exact ca si cu echipa de handbal, ar trebui sa avem acces la documentele de baza, contabile, sa vedem daca e nevoie de o scumpire. Sa se faca un audit acolo, am solicitat asta inca o data, nu sunt de acord cu aceasta scumpire.
Vedem la fosta Chimica unde merg masini si depoziteaza gunoaie, stie toata lumea si nu are rost sa dezbatem subiectul. Este o lipsa de respect din partea Prival sa vina sa ceara aceste scumpiri.

Dl. Doru Anca:” Nu Privalul cere, ci Ordonanta guvernamentala mentioneaza etapele astea.
Vina nu este a noastra ca nu se termina aceea rampa. Ce crezi ca suntem nebuni sa ducem gunoiul la 300 de km!

Dl. Ovidiu Micu:” De atatia ani, noi ducem la Brasov si Clujul il duce 5 km! E vina Consiliului judetean, sa-si assume vina si pentru Turda si restul municipiilor.
Adineauri am votat rectificare de buget, taxe sunt toate, nu doar cele pentru impozit pe casa, sunt din TVA, Sanatate… toate se intorc inapoi, banii care au venit nu sunt tipariti in beci la Bruxelles !
Sunt taxe aferente platitorilor, persoane fizice si juridice. Nu exista altceva!

Dl. Doru Anca:” Dl consilier, ca reprezentant sa ne prezinte un proces verbal de la sedintele Ecometropolitan in care dumnealui a sustinut cu atata vehementa aceste probleme si le-a dus in faca societatii Ecometropolitan. As fi curios sa vad daca dumnealui a sustinut aceste probleme la Ecometropolitan.

Dl. Primar Cristian Matei” Buna ziua, stimati colegi, nu vreau sa va plictisesc cu interventie lunga, cu toate ca…, dupa cum au inceput problemele si au fost puse pe diverse organisme de presa, foarte multe ineptii s-au discutat si s-au vehiculat sub nasul electoratului.
Dupa nu stiu cate zile de acuze si de a face primarul hot; si totul este o mascarada si totul se intampla in spatele unor cortine, intelegeri ale primarului cu Privalul, am ajuns sa aud de la dl. Moldovan care a votat atunci proiectul, sa aud ca suntem in anul in care majoram tarifele, sau in anul in care vrem sa majoram tarifele.
O lege este facuta ca sa fie aplicata. Ca dvs nu vreti sa recunoasteti anumite legi sau ca vehiculati sub nasul cetatenilor 3 ordonante fara sa tineti cont de contractul dintre UAT Turda si Prival. Mi s-au imputat atatea clauze care nu au fost introduce in contract, ca ar fi fost vina mea ca acestea nu exista, mai introduceti tot felul de actiuni pe care eu trebuia sa trag la raspundere Privalul, lucru pe care il puteati face oricare dintre dvs, sunteti consiglieri locali.
Spunea dl Anca si dl Micu ca puteati fi initiatorii unor solicitari catre Prival, 4 ani nu ati spus nimic, ba mai mult ati votat aceasta ajustare de tarife in 2018.
Acest contract cu Privalul, de care unii dintre dvs nici nu stiti de el si nici nu l-ati solicitat, este incheiat inaintea acestui mandat de primarul dinaintea acestui mandat.
Noi am preluat un contract pe care, cu buna credinta trebuie sa-l ducem la bun sfarsit, nu stiu de ce acuma in preajma precampaniei electorale gasim atatea baiuri la o ajustare de tarif pe care cu onor Consiliul local a considerat ca trebuie sa incheie contractual.
Aceasta ajustare nu esta optionala, este obligatorie si datorita faptului ca pentru nerespectarea acestei obligatii, UAT Turda poate fi amendata.
Devine obligatorie si prin clauzele contractului 17.440/19.12.2011 care prevad posibilitatea rezilierii cu plata despagubirii. Contractual a fost semnat in 2011, mult inainte de a veni noi, in acest mandat.In schimb respectarea legii devine obligatorie pentru toata lumea.
De aceea ma mir, dle consilier Moldovan, am inteles ca ieri v-ati lansat in calitate de candidat la Primaria Turda, cum puteti spune ca este anul in care vrem noi sa marim tarifele, dvs ati votat prima data marirea de tarif?
Peste tot este greu cu deseurile menajere, tot in campanie electorala “spunem lucrurilor pe nume”, ca la Turda este scump metro cub de gunoi, ca la Turda o familie nu arunca 37 kg, uitand de gunoiul aruncat de societatile comerciale.
Faceti calcule doar la populatie, nu ati facut un calcul complet.
Cluj Napoca are rampa de gunoi proprie si este la cativa km, fata de noi care il ducem la sute de km. Acum la Cluj tariful este de 13,65 lei pentru persoane fizice si 95,4 lei persoane juridice, de 2 ani. Noi acum vom avea 54 lei mc si 12 lei la pers fizice.
Sa nu mai fim atat de populisti si sa iesim in evidenta electoratului doar cu scaderi de taxe! Astea sunt populisme, credeti ca mie imi place sa maresc taxele? Atata timp cat noi am mostenit acest contract…cat avem niste legi in vigoare care trebuie respectate.
Sigur, asa cum spunea dl consilier Anca isi asuma ca, aceste majorari de tarif trebuie aplicate conform legii si sunt cerute de UE. Cine nu-si asuma asta isi asuma alte riscuri, pana la Decizia de infringement de tara (neîndeplinirea obligațiile care revin în temeiul legislației UE), pe care-l putem suporta
Vreau sa va spun niste prevederi din contractul cu societatea Prival, am vazut ca nimeni nu a citit contractul si nici nu a amintit. “Nivelul tarifelor practicate este cel din anexa 1 din contract si tarifele se actualizeaza la cererea concesionarului conform ordinului ANRSC nr 109/2007”.
Daca nu tinem cont de nicio lege, nicio ordonanta inseamna ca suntem intr-un haos total. “

Dl. Presedinte de sedinta:” Trebuie mentionat ca la pers fizice, de la 10.69 lei/ luna va fi 12.53 lei, iar la persoane juridice de la 42.39 lei mc/luna va fi 48.64 lei mc/luna.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru, 4 impotriva
Dl Felezeu nu este logat la sedinta de Consiliu online.

Se adopta HOTARAREA nr. 151 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie publica aferente obiectivului de investitii” Construire ansamblu de locuinte sociale 72 de apartamente , bransamanete si racorduri la utilitati in mun Turda , Intrarea Negru Voda, FN, judet Cluj, „ finantat prin Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr 114/1996.

Dl. Doru Anca:” Este un proiect bun, mai ales cu impact social. Ministerul dezvoltarii va vira la incheierea contractului 880.000 lei care reprezinta punctul esential de pornire. Resursele bugetare se imbogatesc cu suma respective pentru demararea acestui proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Felezeu nu este logat la sedinta de Consiliu online.

Se adopta HOTARAREA nr. 152 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1.PROIECT DE HOTARARE privind instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Dl Doru Anca:” Am discutat cu dna director Salagean si este un proiect bun care vine in ajutorul cetatenilor care au debite. Sper ca va aduce sume la buget, se sterg debitele pana in 2020 cu obligativitatea ca aceste debite sa fie platite. Trebuie sa folosim orice sursa pentru intregirea bugetului local.

A intrat in conferinta online dl Felezeu, sunt prezenti 21 consilieri

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 153 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de comodat între Eparhia Reformată din Ardeal, Parohia Reformată Turda Veche și Municipiul Turda.

Dl. Cristian Felezeu:” Referitor la proiectul de mai devreme mi-a fost incalcat dreptul la vot, din punct de vedere electronic, dar o sa va explic mai incolo cand o sa trimit sesizarea.
La acest proiect, la art 5.2 din contract, sectia juridica sa verifice pentru ca asa cum este scris articolul incalca prevederile art 129, alin 10 din codul administrative care spune ca: (10) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;
Daca exista bunuri noi raman in favoarea comodatarului, sa verifice daca nu e o greseala de redactare.

Dl. Doru Anca: Constructii noi, dar CF este al Bisericii reformate sumele sunt al Guvernului maghiar , constructia este intr-un contract de comodat, dar nu inseaman ca-si pierde titlul de proprietate.
E un proiect bun si se vor inscrie si copii de alte nationalitati, nu se pune problema, dar daca nu avem noi bani, de ce sa nu-l lasam sa finanteze?
Exact cum am procedat si cu fotbalul.

Dna Ioana Iftime – sef serviciu SAPL:” Buna ziua, nu am inteles articolul…

Dl. Cristian Felezeu : Art 129, alin 10, din codul administrative, intreb deoarece nu sunt specialist.

Dna Ioana Iftime – sef serviciu SAPL:”Avem un imobil pe care parohiile ni-l dau in comodat, in art 5.2 spune daca se fac modificari pana la 50% normal ca ramane la comodatar. Depinde despre ce modificari se vor face, daca se modifica un perete sau o anexa mica nu putem sa spunem ca ne luam anexa si ne ducem cu ea, la finalul contractului! Daca in 5 ani e nevoie de o camera in plus, vom decide atunci daca vom face lucrarile. Acuma nu vom ridica o cladire cu 4 etaje pe terenul comodantului! Nu incalca acest articol.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 154 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a unui număr de 20 bucăți construcții modulare detașabile.

Dl. Doru Anca:” Acum 15 ani am facut parte din comisia care a achizitionat aceste module. Pretul care este stabilit este bun.

Dl. Ovidiu Micu :” Nu stiu daca acest proiect tine si de comisia 3, dar ne-am exprimat avizul favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 155 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma dezmembrării imobilului identificat prin nr. cadastral 53021-C1 Turda, situat în Municipiul Turda, str. Lianelor nr.11.
Dl. Doru Anca:” Sa le dam drumul, este bine ca intram in cadrul legal la aceasta data.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 156 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în extravilanul Municipiului Turda, Județul Cluj, identificat prin nr. cadastral 64165Turda.

Dl. Ovidiu Micu:” A fost discutat in comisia 3 si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 157 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64383 Turda și nr. cadastral 64787 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.

Dl. Ovidiu Micu:” A fost discutat in comisia 3 si are aviz favorabil

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 158 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.4 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilelor rezultate în urma alipirii imobilelor identificate prin nr. cadastral 64786 Turda și nr. cadastral 64789 Turda, situate în Municipiul Turda, str. Stadionului fn.

Dl. Ovidiu Micu:” A fost discutat in comisia 3 si are aviz favorabil

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 159 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Turda pentru cumpărarea imobilului în Municipiul Turda, Piața Republicii nr. 9, ap. 4, înscris în CF nr. 50359-C1-U6 Turda, nr. topografic 1036/2/S/IV, 1037/2/S/IV.

Dl Cristian Felezeu:” Daca se poate as avea un amendament la acest proiect de hotarare. Art 7 sa devina art 8 si art 7 sa fie: in urma cumpararii imobilul va fi inscris in domeniul public al muncipiului

Dna Bianca Vascan – sef serviciu evidenta Patrimoniu:” Acest imobil poate fi inscris in domeniul public asa cum cereti dvs , cand va avea o activitate publica, o utilitate publica.

Dl Cristian Felezeu:” Pai tocmai acesta este scopul acestui proiect de a avea o utilitate publica acolo, o cale de acces, dar daca il trecem in domeniul privat exista posibilitatea de vanzare.

Dna Bianca Vascan – sef serviciu evidenta Patrimoniu: Doar la momentul in care vom sti exact utilitatea publica care i se va da acestui imobil il putem trece in domeniul public. Ulterior cumpararii, acesta poate fi inscris doar in domeniul privat, deocamdata nu are o utilitate publica. Nici nu este achizitionat inca.
Acum doar demaram procedurile de cumparare, inca nu stim sigur daca il vom achizitiona, depinde de negociere. Cand vom intocmi proiectul de cumparare a imobilului ii vom da o destinatie de utilitate publica. Procesul verbal de negociere si raportul de evaluare vor fi supuse aprobarii Consiliului local si atunci putem stabili destinatia si utilitatea publica.

Dl. Presedinte de sedinta;’Il mai mentineti?

Dl. Cristian Felezeu:’ Imi retrag amendamentul, dar rog sa citeasca doamnele colege in raportul de specialitate ca acest proiect are ca scop…. crearea accesului catre Valea Racilor.

Dl. Primar Cristian Matei:” Oricum excede obiectului proiectului, noi doar aprobam exercitarea dreptului de preemtiune. Vom vedea la negocieri

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Moldovan Adrian nu este logat la sedinta de Consiliu online.

Se adopta HOTARAREA nr. 160 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea destinației stabilită inițial în contractul de concesionare nr. 165/21.08.2003.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Moldovan Adrian nu este logat la sedinta de Consiliu online.

Se adopta HOTARAREA nr. 161 / 30.07.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea art. 1 din HCL nr. 63/28.02.2003.

Dl Doru Anca:” Aici este un caz mai special, de exemplu in zona centrala a municipiului Turda, blocurile de pe str Dragalina, construite pe baza unor proprietati care aveau ridicare topografica. Cand am facut intabularile la doua apartamente, existau ridicarile topografice si se putea face transfer prin vanzare. In cazul lui Bungardean, cred ca afost pasune acolo si a ramas prin Ordinul Prefectului.
Trebuie modificat, pentru ca proprietatile acre nu aveau proprietar dupa Revolutie se puteau repartiza pentru inchiriere si vanzare de catre Prefect.
Sunt de acord cu proiectul.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru
Dl Moldovan Adrian nu este logat la sedinta de Consiliu online.

Se adopta HOTARAREA nr. 162 / 30.07.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl Doru Anca:”Am vazut o interventie a dlui Razvan Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate, care facea afirmatii despre situatia din municipiul Turda si se intreba daca sa faca interventii la Prefect despre carantinarea mun Turda.
Pana in luna august solicit exact o situatie la nivelul mun Turda, ca este atacat dr Stanila…, situatia cu deschiderea scolilor sa o stim si noi, ca in luna august trebuie sa dam un verdict; ce varianta de deschidere a scolilor vrem sa fie aprobata.
Aceasta situatie, din punct de vedere sanitar sa fie prezentata in sedinta din luna august.

Dl Cristian Felezeu:” Pentru Directia tehnica, pentru firma de deratizare, in zona centrala a aparut o invazie de gandaci negri, care nu sunt zburatori, daca se pot lua masuri pentru deratizarea insectelor. Zona centru si zona Libertatii, nu sunt pe plante, sunt pe pavaj, mai ales seara apar.
A fost un mandat foarte interesant, chiar daca am fost jignit, amenintat, familia mi-a fost jignita, din pacate asta e politica turdeana si ar trebui sa se depaseasca acest stadiu si sa se mearga pe un respect reciproc.
Eu cred ca mi-am facut datoria fata de cetatenii orasului care mi-au acordat votul acum 4 ani si as dori sa va anunt ca imi depun demisia din Consiliul local incepand cu data de 1 august 2020.
De ce o fac? Pentru ca imi place sa respect legea, iar conform Codului administrativ, art.204, alin 2, lit j pierderea calitatii de membru al partidului pe listele caruia am fost ales aduce si pierderea mandatului de consilier.
Dupa 29 de ani in cadrul PNL, mi-am inaintat demisia si este cinstit si moral sa-mi depun demisia si din cadrul Consiliului local.
Multumesc pentru colaborare buna, va doresc succes si probabil, cand ne vom intalni sa ne putem privi in ochi unii pe ceilalti.

dl. Doru Anca:” Pentru mine, dl Felezeu este un baiat bun, dar sa recunoasca, ca in sedintele a avut o pozitie justa. Asta ma lasa cu un semn amar, cine sa-i ameninte familia?

Dl. Ovidiu Micu:” Am o cerere de la cetatenii din MicroII , solicita montarea
unui limitator de viteza pe str Trandafirilor si pe str I Opris.
La iesire de pe str Trandafirilor in str Constructorilor, nu se poate iesi in siguranta cu masina din cauza lipsei de vizibilitate, rog montarea unei oglinzi.
Imi pare rau dle Felezeu ca parasiti Consiliul local pe ultima suta de metri, dar asta este viata.

Dl. Primar Cristian Matei:: Va multumesc pentru aceasta sedinta, a fost foarte deschisa si vreau sa felicit doi colegi de-ai nostrii pentru zilele de nastere di iulie. Adrian Marius Sarmasan si Cristian Felezeu. Va doresc La multi ani! „

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local,  
Lucian Cordis

 

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X