PROCES – VERBAL încheiat azi 30.09.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE online a Consiliului Local municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 30.09.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE online a Consiliului Local municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.
Consilierul Nap Adrian este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: Participa ca invitati: dl.Ovidiu Gaina- director Directia tehnica; dnaDoina Ilea- director executiv Directie economica; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala; dl.Marin Fantana – sef SUAT.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 913/24.09.2021 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic si pe mail.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Salagean Adrian.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 30.09.2021, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu, dati-mi voie sa fac eu doua propuneri de introducere a proiectelor pe ordinea de zi.
Propun introducerea la punctul 4.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta :15 voturi pentru,
5 impotriva( Aruncutean, Blanita, Suciu, Ciortea, Teban).

Propun introducerea la punctul 4.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj – lotul 2, înregistrat sub nr. 775/02.12.2020 și pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea încheierii contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta :15 voturi pentru,
5 impotriva( Aruncutean, Blanita, Suciu, Ciortea, Teban).

Supun la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
3 impotriva (Blanita, Suciu, Teban).

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Arhitectului Șef:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Extindere hală industrială, recompartimentări, amenajări exterioare, împrejmuire în municipiul Turda str. Trascăului nr. 6*.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C3

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Planul urbanistic Construire clădiri cu funcțiuni mixte corp C1: P+2 și corp C2; P+2, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în intravilan Municipiul Turda, str. Detunata nr. 10, jud. Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C3

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei Racoșa, accesibilă din str. Lalelelor, str. Garofiței, str. Iasomiei, str. Plaiului și Intrarea Gladiolei, cu introducere în intravilan terenuri situate în tarlaua 86, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C3

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei prelungirea str. Mihai Viteazu, cu introducere terenuri în intravilan, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C3

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei prelungirea str. Agârbiceanu, cu introducere terenuri în intravilan, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C3

3.Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere în mod direct (fără licitație publică) cu titularii contractelor de concesionare expirate având ca obiect teren în piața agroalimentară centrală.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C2 și C3

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda cu SC HASIT ROMÂNIA SRL în vederea realizării unui proiect de interes public local. – aviz C2 și C3
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării clădirii având denumirea de Stație de clorinare Variantă, situată în Gospodăria de Apă Variantă, în vederea implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C2 și C3

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 632 mp, situat în municipiul Turda, str. Constructorilor, nr. 34 (aferent fostei Centrale termice CT2), județul Cluj, aparținând domeniului privat al Municipiului Turda, identificat cu nr. cadastral 60826, către SC GOSSNER SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C1 și C3

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în municipiul Turda, str. Livezilor nr. 2A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – – aviz C2 și C3

4.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de organizare și desfășurare a licitației pentru valorificarea masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit deșeuri periculoase UCT-Poșta Rât (Municipiul Turda).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C1, C2 și C3

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Turda și societatea FUNSHOP PARK TURDA SRL, în vederea modernizării unui drum public existent.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C2 și C3

4.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C1, C2 și C3

4.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj – lotul 2, înregistrat sub nr. 775/02.12.2020 și pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea încheierii contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C1 și C2

5.Probleme ale Casei Municipale de Cultură Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Casei Municipale de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C2 și C5

6.Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. – aviz C1, C2 și C5

7.Propuneri, întrebări, interpelări.

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 17.08.2021.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu 18 voturi pentru; 1 voturi împotrivă (Teban); 1 abţinere (Suciu), nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUD – Extindere hală industrială, recompartimentări, amenajări exterioare, împrejmuire în municipiul Turda str. Trascăului nr. 6*.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 154 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Planul urbanistic Construire clădiri cu funcțiuni mixte corp C1: P+2 și corp C2; P+2, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în intravilan Municipiul Turda, str. Detunata nr. 10, jud. Cluj.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Adrian Teban:” Buna ziua, consider ca acest proiect nu este deloc oportun pentru zona care face el referire. Oamenii din zona sunt extrem de nemultumiti, sunt speriati de cladirile care apar intre casele lor si care le strica linistea pe care au avut-o de atatia ani.
Panoul de afisaj de pe str Detunata arata un alt proiect, o alta cladire fata de ceea ce ni se prezinta astazi. Acolo este o singura cladire, in documentatia primita sunt 2 cladiri la cele doua capete, este destul de confuz si propun ca acest proiect sa nu fie aprobat deloc.
Daca va uitati la studiul de insorire vedeti doua cladiri, una pe o parte, una pe cealalta, una pe Detunata, cealalta pe Armoniei, iar pe panou este alt proiect afisat. Nu stiu de ce sunt indusi oamenii in eroare?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru, 6 impotriva( Blanita, Koloszi, Suciu, Ciortea, Moldovan, Teban).

Se adopta HOTARAREA nr. 155 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei Racoșa, accesibilă din str. Lalelelor, str. Garofiței, str. Iasomiei, str. Plaiului și Intrarea Gladiolei, cu introducere în intravilan terenuri situate în tarlaua 86, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Stimati colegi dupa ce am citit acest proiect, mi se pare ca documentatia este incompleta, nu este un plan de situatie prezentat, iar la art 47, spune : „introducerea in intravilanul localitatilor a terenurilor agricole si amenajate cu imbunatatiri funciare se face pe baza de studiu urbanistic de PUG sau PUZ pentru care in prealabil a fost obtinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In proiect nu este acest aviz, de ce nu l-ati atasat proiectului?

Dl. Marin Fantana– sef SUAT: Avizul nu este obtinut pentru ca nu suntem in faza de elaborare a PUZ-ului, suntem in faza de a avea o insusire a Consiliului local, ca municipiul Turda sa faca aceasta introducere in intravilan a acestor zone din zona Racosa.
Nu este faza finala a aprobarii PUZ-ului, el va fi aprobat ulterior, dupa mediatizarea a celor 45 de zile, prin HCL. Suntem in faza de certificat de urbanism, cu scoaterea urmatoarelor avize trecute in Certificatul de Urbanism nr.238/03.09.2020.

Dl Andrei Suciu:” Nu era oportun sa puneti macar o schita cu zona despre care vorbim la proiectul de hotarare? Degeaba imi aratati acuma, nici nu stim despre ce zona vorbiti. Trebuie sa intelegeti cand veniti in Consiliu sa aprobam o HCL, nu putem aproba daca nu are un plan de situatie atasat.

Dl Marin Fantana– sef SUAT: Este vorba de tarlaua 86, fostul CAP Poiana. O sa va punem la dispozitie schita.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 7 impotriva( Aruncutean, Blanita, Koloszi, Suciu, Ciortea, Teban, Vancea)
1 abtinere( Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 156 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei prelungirea str. Mihai Viteazu, cu introducere terenuri în intravilan, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu: Acest proiect este exact ca si celalalt, nu e normal sa veniti in fata noastra cu un proiect care nu are macar o schita cu zona despre care vorbiti.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 7 impotriva( Aruncutean, Blanita, Koloszi, Suciu, Ciortea, Teban, Vancea)
1 abtinere( Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 157 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitării referitoare la elaborarea PUZ/RLU Reglementare urbanistică ca zonă rezidențială a zonei prelungirea str. Agârbiceanu, cu introducere terenuri în intravilan, UAT Turda, județul Cluj, ca și documentație de urbanism de interes public general.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu” Cine semneaza in locul arhitectului, in numele lui Soran Cheveresan, deoarece vad ca se semneaza pentru?

Dl. Marin Fantana:” Dl Cheveresan semneaza, dle Suciu. Vreau sa va mentionez ca proiectele fiind in dezbatere, se puteau consulta de la Secretariat CL, hartile sunt pe format A0, foarte mari, dar este si neglijenta noastra cu nu vi le-am pus la dispozitie.

Dl. Andrei Suciu:” De ce semneaza dl. Soran cu sedila? Inseamna ca semnezi in numele cuiva?

Dl. Marin Fantana:” Semneaza pentru arhitect sef . Dansul nu este arhitect sef, este doar prin dispozitie de primar, discutia asta am mai avut-o…

Dna Mihaela Marginean– secretarul municipiului Turda:” Dl Soran Cheveresan nu este arhitect sef, dl Soran semneaza ‚pentru’ functia de arhitect sef, iar la sedintele anterioare nu aparea numele dansului, am avut acea discutie si acuma apare numele, deci semneaza ‚pentru’ arhitect-sef si este mentionat numele, asa cum ati cerut dvs.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 7 impotriva( Aruncutean, Blanita, Koloszi, Suciu, Ciortea, Teban, Vancea)
1 abtinere( Moldovan).

Se adopta HOTARAREA nr. 158 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere în mod direct (fără licitație publică) cu titularii contractelor de concesionare expirate având ca obiect teren în piața agroalimentară centrală.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 159 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda cu SC HASIT ROMÂNIA SRL în vederea realizării unui proiect de interes public local.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 160 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demolării clădirii având denumirea de Stație de clorinare Variantă, situată în Gospodăria de Apă Variantă, în vederea implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 161 / 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.4 PROIECT DE HOTARARE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 632 mp, situat în municipiul Turda, str. Constructorilor, nr. 34 (aferent fostei Centrale termice CT2), județul Cluj, aparținând domeniului privat al Municipiului Turda, identificat cu nr. cadastral 60826, către SC GOSSNER SRL.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisie nr.1: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva(Aruncutean, Blanita, Koloszi, Moldovan, Suciu, Ciortea, Teban, Vancea )

Dl. Razvan Ciortea:” Nu ne-ati spus daca proiectul a trecut?

Dl. Presedinte de sedinta anunta ca proiectul nu a intrunit numarul minim de voturi, respectiv 15 voturi pentru a se putea adopta hotararea de Consiliu.

Nu se adopta HOTARAREA .
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în municipiul Turda, str. Livezilor nr. 2A.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Intreb daca la biserica respectiva exista o casa parohiala?

Dl. Dan Cismas – sef serviciu Evidenta Patrimoniu:” Nu, nu este casa parohiala.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru, 3 abtineri(Blanita, Suciu, Teban)

Se adopta HOTARAREA nr. 162/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modului de organizare și desfășurare a licitației pentru valorificarea masei lemnoase rezultată în urma defrișării efectuate în cadrul proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Depozit deșeuri periculoase UCT-Poșta Rât (Municipiul Turda).

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisie nr.1: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Imi aduc aminte ca am mai discutat si am rugat executivul sa ne puna la dispozitie un buletin de analize care a fost facut acestor copaci, dat fiind faptul ca au crescut intr-o zona poluata. Inca nu am primit niciun raspuns de la dvs.

Dna Ioana Iftime-sef serviciu APL:” Am solicitat acest aviz, dar inca nu l-am primit. In momentul in care-l primesc o sa vi-l comunic… e drept ca am si neglijat sa-l mai cer.

Dna Gabriela Blanita” Buna ziua, eu vreau doar sa subliniez faptul ca, daca acest lemn este cu probleme, imaginati-va ce se va intampla daca acest lemn este folosit pentru orice, inclusiv pentru ardere.
E un pericol pentru cetatenii care-l cumpara, atata timp cat nu avem un buletin de analiza, este riscant sa-l vindem.
Ne-ati cerut noua sa aprobam asa ceva si nu ne-ati pus la dispozitie buletinul de analiza care sa ne convinga ca este in regula.

Dna Ioana Iftime-sef serviciu APL:”Aceasta vanzare se va face in cadrul proiectului si cu siguranta nu se va face aceasta vanzare cu risc. Eu nu il am, avizul este in cadrul proiectului, la persoanele care se ocupa de acest proiect. In mod cert nu se va face vanzarea lemnului cu probleme, tocmai de aceea este obligatie in cadrul proiectului sa fie separat lemnul cu probleme.
Nici intr-un caz nu se face vanzarea in forma asta.

Dna Gabriela Blanita”Ne cereti sa va credem pe cuvant, nu ca nu va credem, dar avem nevoie de un buletin de analiza.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
7 abtineri(Blanita, Suciu, Teban, Ciortea, Kolozsi, Vancea, Aruncutean)
1 impotriva( Moldovan)

Se adopta HOTARAREA nr. 163/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Turda și societatea FUNSHOP PARK TURDA SRL, în vederea modernizării unui drum public existent.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 164/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de administrare și întreținere a spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisie nr.1: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisie nr.3: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” Desi am primit foarte tarziu proiectul, este greu sa iei hotarari asa, as dori sa-l intreb pe initiator daca pot face un amendament?

Dna Mihaela Marginean– secretarul municipiului Turda:”Dupa cum stiti Regulamentul pe care l-ati votat, amendamentele se puteau depune pana la data si ora stabilite.
Insa, pentru situatii de urgenta, daca dvs considerati ca e o situatie de urgenta, dl. Primar poate sa va aprobe aceasta solicitare.

Dl. Presedinte de sedinta:” Va rog sa faceti amendamentul.

Dl Andrei Suciu:” La art 27, alin 2: Spatiile verzi publice specificate la alin 1, lit a, se preiau de catre asociatiile de proprietari din mun Turda in vederea intretinerii, numai in baza unei hotarari a asociatiilor de proprietari si a unei cereri formulate in acest sens.

Dl. Presedinte de sedinta : Daca asociatia nu doreste sa faca cererea, ce facem?
Dl. Andrei Suciu: Nu facem contract cu ei, ar trebui intrebati daca vor sau nu, si dansii decid prin hotarare AGA a asociatiei.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Suciu.
In urma votului rezulta : 8 voturi pentru,
12 impotriva (PNL, UDMR)

Dl. Razvan Ciortea:” Intreb daca e legala aceasta chestiune, sa obligam asociatia de proprietari sa ia un spatiu dat de noi, daca ei nu doresc. Care este temeiul legal, legea? Mi se pare un pic abuziv.

Dna Ioana Iftime: Nu rezulta din Regulament ca obligam pe cineva sa-si faca curatenie sau sa-si intretina spatiul aferent. E o colaborare intre comunitate si UAT in vederea intretinerii spatiului verde care sunt in favoarea tuturor, incercam sa ne responsabilizam reciproc. Asta nu inseamna ca doar Primaria sa intretina spatiile verzi, mai ales ca sunt folosite de asociatii.

Dl. Razvan Ciortea:” Dvs va contraziceti intr-un mod flagrant. Printr-un Regulament obligi, daca noi votam azi, obligam asociatiile sa semneze acest contract.
Pana acum tot asociatiile de locatari s-au ocupat de spatiile verzi, Politia locala dadea somatii in acest sens, sa inteleg ca nu erau legale?
Va rog textul de lege…

Dl. Primar Cristian Matei:”In elaborarea acestui proiect am pornit de la o necesitate reala, deoarece in Turda se pierduse controlul la absolut orice. Nu putem functiona intr-o societate normala fara reguli. Era o regula ca, ceea ce este in fata casei, langa gard, trebuie sa intreti. Acum legile trebuie sa le facem noi, noi nu bagam pumnul in gura la nimeni, nu venim sa atacam pe nimeni, nu venim sa face contracte paguboase pentru Turda.
La un moment dat erau in colaborare cu curatenia Privalul, Domeniul public, asociatiile de locatari, etc. Tot timpul se dadea vina pe altcineva. Noi oferim…, ca si in protocoalele cu „Adopta un spatiu verde!” ,ar trebui sa fie o mandrie pentru oricine sa-si intretina partea verde din jurul sau.
Observati ca s-au modernizat strazile, au rigole de flori, unele familii si-au amenajat exceptional si sunt de laudat, iar alte familii, nimic. Pe strada Sandulesti cresc bălării, trebuie sa mergem tot noi sa le curatam bălăriile din fata casei.
Asta vrem sa impregnam un ritm normal de curatenie, sa avem confort, dar sa ni-l facem si singuri, nu sa vina alte institutii care sa faca curat la tine in casa.
Regulile ni le impunem noi, noi suntem forul decizional al Turzii, de aceea am venit cu acest proiect in fata dvs, a forului decizional, cine sa decida aceste chestiuni, decat Consiliul local?
Nu se fac contracte sa oblige oamenii la eforturi fantastice, stiti ca in ultimii ani am oferit material dendrologic (arbori, arbuști, specii pentru gard viu) asociatiilor care si le-au pus singuri, fara protocol.
Acuma vrem sa instituim o lege proprie a Turzii prin care noi sa traim intr-un oras verde. Toate se vor transforma asa cum trebuie, am avut o conferinta online azi cu mobilitatea urbana, cu spatiile verzi, cu ministrul Mediului, peste tot se intampla acelasi lucru, dar totul va intra in normal in momentul in care se termina.
Asa si aici in Turda, cand se termina o strada, totul este perfect, pana atunci totul este deranjat.
Dar ne-am asumat acest rol, sa ne para bine ca beneficiem de aceste fonduri sa refacem orasul dupa 60 de ani. Acest lucru m-a condus la elaborarea acestui Regulament si nu va fi ultimul, o sa vin in fiecare domeniu de activitate cu Regulament, fiindca Turda a fost un oras scapat din mana.
In acest moment el trebuie sa reintre in normal, sa aiba criterii dupa care sa ne conducem si sa avem o conduita normala in municipiul Turda.

Dl. Razvan Ciortea :” Sunt total de acord cu ce spune dl primar si apreciem ce se face in oras, dar trebuie sa nu lasam loc de interpretare si de abuz. O HCL nu poate bate o lege, si pana acum existau elemente prin care puteau fi constransi acesti locatari.
Sa nu facem un abuz, de aceea cer parerea si de la juridic, ca nu sunt de specialitate.
Ma gandesc la somatiile Politiei locale afisate pe fiecare intrare la blocuri aveau o baza legala atunci putem crea acelasi lucru.
Asociatia de locatari nu va crede pe cuvant ca Primaria nu va face abuzuri, sunt convins ca nu va face abuzuri dar trebuie sa creem un Regulament, si eu nu-mi permit sa votez un lucru de care nu sunt sigur ca este legal.
Atata doream sa spun, in rest sunt de acord cu tot ce se face, va dati seama si am vazut ca asociatiile de locatari erau responsabile.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru,
6 voturi impotriva( (Blanita, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 165/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în județul Cluj – lotul 2, înregistrat sub nr. 775/02.12.2020 și pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea încheierii contractelor cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisie nr.1: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. Andrei Suciu:” La fel ca si proiectul anterior, spun ca l-ati introdus cu 3 ore inainte de sedinta si ne puneti in dificultate si trebuie sa cerem opinii de la oameni avizati.
Intreb daca pentru aprobarea modificarii unui contract de delegare nu era nevoie de un aviz de principiu al Consiliului concurentei ? Si un aviz de principiu de la ANRSC? (Autoritatea Naţională De Reglementare Pentru Serviciile Comunitare De Utilităţi Publice)?

Dna Ioana Iftime– sef APL:” Aceste avize pe care le solicitati au fost obtinute de Consiliul judetean si de catre ECO Metropolitan, vorbim despre A.D.I care este parte in contractul respectiv, noi fiind membrii in A.D.I.

Dl. Andrei Suciu:’ Si nu trebuiau atasate proiectelor de hotarare?

Dna Ioana Iftime– sef APL:” N-as putea sa va spun daca trebuiau atasate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
3 voturi impotriva ( Ciortea, Vancea, Aruncutean)
5 abtineri ( Blanita, Koloszi, Suciu, Teban, Moldovan)

Se adopta HOTARAREA nr. 166/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Casei Municipale de Cultură Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedintele comisie nr.1: Proiectul are aviz favorabil.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dna. Mara Sur – presedintele comisie nr.5: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru,
5 abtineri ( Blanita, Suciu, Vancea, Ciortea, Aruncutean)

Se adopta HOTARAREA nr. 167/ 30.09.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.

Dna.Ioana Orbean – presedintele comisie nr.2: Proiectul are aviz favorabil.

Dna. Mara Sur – presedintele comisie nr.5: Proiectul are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 168/ 30.09.2021.
***

Se propune spre discutie punctul 7, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Andrei Suciu:” M-am bucurat sa-l aud pe dl primar ca spatile verzi trebuie intretinute, de cateva zile am trecut pe 22 Decembrie si este un scuar plin de nisip si buruienile sunt de 1 metru.
As vrea sa-l intreb pe dl Primar daca ne poate spune un termen clar de finalizare a lucrarilor pe str 22 Decembrie 1989, avand in vedere ca de 4-5 luni nu se mai lucreaza nimic, sunt trotuare neterminate la care se poate lucra. Va rog un termen exact de terminare a lucrarilor.

Dl. presedinte de sedinta:” Termenele de executie pentru lucrarile de pe str 22 Decembrie sunt date de contracte si de graficele acestora. Acesta este raspunsul dlui Primar.

Dl. Andrei Suciu:” Cand se termina lucrarea? E vreau o data, nu vreau sa-mi spuna ca sunt grafice de executie, asta stie toata lumea.

Dl. primar Cristian Matei;’ In primul rand raspund la chestii interesate. Nu la chestii total dezinteresate, nu vad care este interesul dvs, la aceasta intrebare.

Dl. Andrei Suciu:” Domnule primar acum 5 ani am vorbit despre strada 22 Decembrie, daca m-ati fi ascultat atunci si ati fi renovat-o la timp, nu ar fi fost problema cu traficul din zilele de azi.

Dl. Primar Cristian Matei:” Important este de ce se intampla azi, sunt niste termene, niste sincope in functionare, nu depind de mine, nu e raspunzator primarul ca firul ierbii nu creste drept!
In momentul in care un amplasament se preda, raspunde cel care-l preia, nu ma pot duce la antreprenor sa-i impun nimic. Decat ii reprosez ca nu a practicat treceri de pietoni pe 22 Decembrie, ceea ce pericliteaza viata copiilor.
Nu pot merge sa impun, decat reglementari legale. Cand isi termina lucrarea, raspunde. Are penalitati.., nu pot obliga pe nimeni sa faca ce nu poate face, la momentul respectiv.
Pentru termene exacte, adresati-va conducerii antreprenorului, el va poate da un termen probabil.

Dl. Razvan Ciortea:” In legatura cu Legea 350, nu a fost deschisa nicio sesiune si intreb daca se va putea face acest lucru?

Dl. Primar Cristian Matei:” Aplicarea Legii 350 este o prerogativa a Primarului si poate veni ca o propunere pentru a se rezerva sume pentru aceste scopuri.
Este foarte utila Legea 350, am aplicat-o in fiecare an, vreau sa fac un mic preambul. Avem proiecte in derulare, am ajuns la o frecventa de finalizare a unei strazi de circa 600 m, o frecventa de finalizare de 10-15 zile.
Cand se finalizeaza o lucrare, noi cotizam cu partea noastra de contributie. Sunt unele neajunsuri din proiectare, anumite lucrari care nu au fost prevazute de proiectant.
In fata BCR, fostul BRD, unde scurgerile de apa de pe platforma blocului au fost facute in trotuar, dalele care sunt si pe pietonala, se scurge apa direct pe dala, ele sunt montate cu nisip, si apa isi creaza loc sub ele si de acolo vin si accidentele.
Cand am constatat acest lucru, riscam sa punem piatra naturala in locuri unde apa erodeaza si a trebuit sa luam pe loc hotararea de rigolizare a zonei respective.
Aste sunt cheltuieli care vin peste partea de proiectare, avand atatea proiecte apar astfel de nereguli, marunte. O rigolizare, o extensie de drum neproiectat, etc sunt cheltuieli suplimentare pe care nu le-am putut surprinde inca de la inceput, in buget.
Toti acesti factori, plus pandemia care a presupus niste cheltuieli foarte mari in 2020 si care inca nu ai fost decontate de catre Ministerul Sanatatii, toti acesti factori m-au facut sa fiu mult mai atent la economiile pe buget, unde se poate si ce se poate .
Acum 2 saptamani a venit o rectificare destul de mica de buget, la nivel national, noi am cerut sa obtinem sume care le-am cheltuit si nu au fost inca decontate.
Avem promisiuni ca suntem prinsi pe o rezerva de buget de stat, saptamana asta, pentru a avea fonduri suficiente.

Dl Razvan Ciortea:” Credeti ca i-am putea prinde in rectificarea asta bugetara? Se poate forta putin, sa fie anula acesta?

Dna Ioana Iftime- sef APL:” Pe Legea 350 exista o procedura care nu se mai poate deschide, deoarece trebuiau facute publicarii in Monitorul Oficial in termen de 30 de zile de la votarea bugetului la nivel national.
Cheltuielile oricum trebuiau facute pana la intai octombrie pentru a se putea face decontul pana la sfarsitul anului. Repet procedura obligatorie, trebuiau facute publicari in Monitorul Oficial in termen de o luna de la votatea bugetului national. La data aceea pandemia era in floare, in martie, nici nu se putea pune problema de a se retine sume pentru activitati culturale, sportive. Acum nu se mai poate declansa procedura.

Dl. Primar Cristian Matei:”Esenta la ceea ce ati intrebat, este faptul ca nu am prins acesti bani in buget, tocmai datorita a ceea ce v-am spus mai devreme.
Presiunea pe bugetul local este destul de mare datorita sumelor pe care suntem obligati sa le platim, plus toate lucrarile aparute si care nu sunt decontate din alta parte.
Cand vom putea face o rectificare mai mare de buget, fiti sigur ca vom prinde si aceste sume pentru L 350.

Dl. Razvan Ciortea:”Toate subsolurile din blocurile din zona Micro I si Micro II sunt pline de apa. Din cate stiti si dvs, de cand erati director la Compania de apa Aries este imposibil de a se rezolva problema daca nu se ridica canalizarea din zona respectiva.
Se poate face ceva? La cine trebuie sa apeleze cetatenii?
Referitor la votul nostru de impotriva la punctul 3.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 632 mp, situat în municipiul Turda, str. Constructorilor, nr. 34 (aferent fostei Centrale termice CT2), județul Cluj, aparținând domeniului privat al Municipiului Turda, identificat cu nr. cadastral 60826, către SC GOSSNER SRL.
La fata locului nu cred ca s-au deplasat cei de la Primarie, deoarece pe peretele de laa centrala exista o teava de gaze care deserveste zona respectiva precum si transformatorul electric. Dar propun sa se faca un act aditional , va deveni proprietate privata, sa nu fie periclitate aceste chestiuni.

Dl. Dan Cismas– sef Evidenta Patrimoniu:” Daca-mi permiteti, exista un cadru legislativ care reglementeaza aceste situatii, Legea energiei, nr.23/2012 care la art.12 alin 2, prevede unele limitari ale proprietarilor bunurilor pe care se situeaza aceste instalatii in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare si de licente.

Dl. Razvan Ciortea:” De ce nu am mers de atata timp sa vedem cat de degradat este peretele care sustine aceasta teava de gaz ? Ati fost in zona sa vedeti? Poate ar fi trebuit sa-i marim si aceestui proprietar impozitul cu 500% , cum am marit la alti proprietari …
Pe grupul de consilieri locali am atasat niste poze, chiar nu vorbesc in necunostinta de cauza. Noi trebuie sa le facem o notificare prin care sa ia masuri.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Salagean Aron Adrian

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Inspector de specialitate, Mariana Marginean

X