Principii orizontale

I. EGALITATEA DE ŞANSE:

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-și dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.
Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

Egalitatea de gen
Metodologia implementării proiectului susţine o abordare integratoare a egalităţii de gen. Se va avea în vedere principiul egalităţii de gen înca din momentul procesului de selecţie a beneficiarilor. În acelaşi timp, proiectul va ţine cont de nevoia intensă de menţinere în mediul educaţional a fetelor rome de vârsta şcolară. Aceasta se va realiza prin efortul susţinut al solicitantului şi partenerilor pentru conştientizarea părinţilor, a fetelor şi a femeilor rome cu privire la importanţa educaţiei, şi pentru romovarea statutului femeii rome în comunităţi si implicarea ei activă în procesul educaţional al copiilor.
În acelaşi context de implementare a proiectului, vom urmări ca în cadrul campaniilor antidiscriminare şi de promovare a educaţiei în rândul părinţilor romi să fie promovată şi egalitatea de gen. Activităţile proiectului promovează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,o abordare integratoare a egalităţii de gen, urmărind balanţa de gen şi în formarea echipei de implementare a proiectului.

Nediscriminare
Proiectul „CEPS Turda” promovează atingerea obiectivelor programului prin promovarea accesului egal al Romilor la educaţie, susţinerea incluziunii sociale a populaţiei de romi, care se află în situaţia de marginalitate sau în riscul de a fi marginalizată economic, social sau politic.
Statisticile scot în evidentă faptul că romii se află într-o situaţie foarte dificilă în ceea ce priveşte ocuparea şi implicit procurarea veniturilor necesare asigurării traiului de zi cu zi. În cadrul campaniilor antidiscriminare şi de promovare a educaţiei în rândul părinţilor romi, vor fi promovate modele de tineri romi, femei si bărbaţi, experţi şi specialişti în diferite domenii.
Proiectul va îmbunătăţi gradul de acces al copiilor romi şi elevelor rome la educaţie în mod special din cadrul comunităţilor vizate. Prin activităţile de mentorat educaţional şi motivaţional se va reduce distanţa dintre elevii romi şi neromi crescând gradul lor de implicare în procesul educaţional.

Accesibilitate persoane cu dizabilitaţi
Pentru asigurarea accesabilitaţii persoanelor cu dizabilitaţi va fi respectată legislaţia în vigoare.

Schimbări demografice
Prin activitaţile proiectului, în special activitatea ADS (A doua şansă) se vor crea oportunităţi de formare în vederea creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncă şi de incluziune socială a tinerilor. Cei 50 de beneficiari işi vor creşte şansele de angajare prin finalizarea studiilor primare. Proiectul urmăreşte de asemenea furnizarea de servicii sociale de interes general care vor ajuta familiile; în mod special copiii, dar şi pe părintii acestora, să se adapteze mai bine schimbărilor apărute în condiţiile sau climatul de viaţă.

II. DEZVOLTAREA DURABILĂ:

„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi. Pentru ca dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, protecția mediului va constitui parte integrată a procesului de dezvoltare și nu poate fi abordată indepedent de acesta.”
Sursa: Declarația asupra Mediului și Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992

Poluatorul plăteşte
Activitaţile desfaşurate în cadrul proiectului atât de către solicitant, cât si de catre parteneri, nu sunt de natura afectarii mediului înconjurător. În cadrul activităţilor educaţionale se va promova Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic.

Protecþia biodiversitaþii
Conservarea biodiversitaþii reprezinta, în perioada actuala, una dintre problemele importante la nivel internaþional. În acest context, menþinerea biodiversitaþii este necesara, nu numai pentru asigurarea vieþii în prezent, dar si pentru generaþiile viitoare, deoarece ea pastreaza echilibrul ecologic regional si global, garanteaza regenerarea resurselor biologice si menþinerea unei calitaþi a mediului necesare societaþii.

Utilizarea eficienta a resurselor
Utilizarea eficientă a resurselor este un principiu care va fi integrat în procesul de management al proiectului şi în metodologiile de implementare ale activităţilor. Se va ţine în permanenţă cont de raportul cost/eficienţă.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
Prin activităţile de mentorat în cadrul activităţilor cu copiii se va urmări o schimbare de atitudine, atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv. Imbătrânirea populaţiei şi migrarea tinerilor în străinătate, degradarea mediului, neasigurarea locuinţelor, dezvoltarea haotică, lipsa de planificare cresc vulnerabilitatea societăţii româneşti faţă de dezastre. Măsurile pe care oamenii le pot lua prin pregătirea gospodăriei, dezvoltarea unor comportamente de răspuns şi intrajutorare sunt foarte importante.
Aceste comportamente salvează vieţi şi bunuri şi dezvolta comunităţi unite, gata să facă faţă la orice încercări.
X