PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 05 FEBRUARIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 05 FEBRUARIE 2020 ORA 13,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achiziţiei de active pentru societatea Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R GENERAL ,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X