PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 IUNIE 2020 – ORA 10,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 IUNIE 2020 – ORA 10,00

1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 și 7.1 la Contractul de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Arieș SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS :

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
general al municipiului Turda
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X