PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 MARTIE 2020 ORA 11,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 13 MARTIE 2020 ORA 11,00

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală ;

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL delegat
Jr. Iftime Ioana Ursula

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X