PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 MARTIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 MARTIE 2020 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizării Excedentului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de funcţionare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea şi dotarea Creşei Poiana cu Castani” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi dotarea Creşei Poiana cu Castani” și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Arhitectului Şef:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Anexa 1
Anexa 2

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Anexa 1
Anexa 2

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – înfiinţare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte şi introducerea în teritoriul intravilan în tarlalele 85-86 municipiul Turda cu acces din str. Câmpiei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL delegat
Jr. Iftime Ioana Ursula

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X