PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 MAI 2020ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 28 MAI 2020ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Şef:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii Salina Turda SA la 31.12.2019, repartizarea profitului societăţii precum şi execuţia bugetară aferentă exercitiului financiar 2019, aprobarea Raportul administratorilor şi al directorului general al societăţii la data de 31.12.2019 şi descarcarea de gestiune a administratorilor şi a directorului general raportat la situaţiile aprobate, precum şi aprobarea Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Turda ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda şi aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda. str. Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58343.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda. str. Gheorghe Bariţiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, prevăzut cu nr. top. 2385, în suprafaţă de 1170 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cadastral 62022-C1-Corp 1 policlinică, către Casa Judeţeană de Pensii Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X