PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2020 ORA 13,30

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2020 ORA 13,30

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Arhitectului Șef:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială cu introducere terenuri și parcelare teren în teritoriul intravilan din tarlaua 89 accesibile din str. Ion Luca Caragiale, Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Schimbare destinație din clădiri industriale și edilitare în clădiri de birouri, apartamente și servicii cu extindere pe verticală cu un etaj integral, amenajare loc de joacă și parcare, în Municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare f.n. Județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înființării Locuinței maxim protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 6 locuri, situată pe str. Salcâmilor nr. 8, în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda, transformării a 6 posturi funcții contractuale de execuție de asistent personal, vacante, în funcții contractuale de execuție de asistent social, asistent medical generalist și îngrijitoare, modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală în Locuință maxim protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală, 6 locuri, și modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 10 locuri, în Locuință maxim protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală 10 locuri, transformării a 4 posturi funcții contractuale de execuție de infirmieră în funcții contractuale de execuție de îngrijitoare la Serviciul Creșe, precum și aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF-ului D.A.S. Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcției Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componenței comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2021-01.07.2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri pentru lotul 2, aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, astfel cum a fost semnat în data de 02.12.2020 și constatarea calității de reprezentant de drept al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a Primarului Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Salina Turda SA, aferent exercițiului financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuției societății Salina Turda SA la Asociația Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

8.1. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suptafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor fn, cu nr. cadastral 64679.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 654 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 18, în favoarea domnului Mocian Andrei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 538 mp situat în Municipiul Turda, str. Frăgăriște nr. 77, în favoarea numiților Moldovan Cornel și Moldovan Anisia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.4. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 540 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului fn, în favoarea numiților Metea Iacob Daniel și Metea Iuliana-Cristina.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.5. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 528 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 14, în favoarea numiților Indreica Ioan și Indreica Aurelia Minerva.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.6. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 533 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 12A, în favoarea numiților Costea Ioan și Costea Simona Mihaela.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Public Poliția Locală Turda:

9.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru Serviciul Public Poliția Locală Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTARARE privind completarea HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X