PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2020 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Tehnice:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Urbanism, Autorizații de Construire și Cadastru:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în Municipiul Turda, teren situat în intravilanul Municipiului Turda, str. Drumul Ceanului nr. 9A, județul Cluj, înscris în CF nr. 60324 Turda și identificat prin nr. top. 3995/21/35/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Turda, str. Livezilor FN, județul Cluj, înscris în CF nr. 53354 Turda și identificat prin nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ și PLU aferent – Stabilire zone funcționale cu subzone locuințe familiale prin scoaterea terenurilor din circuitul agricol și introducerea în teritoriul intravilan tarlaua 19, accesibile din strada Iazurilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 22/28.02.2019 referitoare la darea în administrare către Școala Gimnazială Andrei Șaguna și alternativa educațională Waldorf Turda a unor spații situate administrativ în Municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X