PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2021 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 25 FEBRUARIE 2021 ORA 13,00

 

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii referitoare la cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, în temeiul art. 264^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

3.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 152/30.07.2020 privind obiectivului de investiții „Construire ansamblu de locuințe sociale – 72 de apartamente, branșamente și racorduri la utilități în Municipiul Turda, Intrarea Negru Vodă, fn, județul Cluj”, finanțat prin Programul construcțiilor de locuințe sociale derulat conform Legii nr. 114/1996.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, extinderea și dotarea gradiniței „Dr. Ion Rațiu”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64271 Turda, nr. cadastral 64271 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Baladei nr. 1B, județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobilului înscris în CF nr. 64841 Turda, nr. cadastral 64841 – C1, situat din punct de vedere administrativ în Turda, str. Axente Sever nr. 17, județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/22.12.2020 referitoare la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Turda, în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor FN, cu nr. cadastral 64679.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren, în suprafață de 349 mp, situat în Turda, str. Zorilor nr. 1B, cu nr. cadastral 59242, către Ilea Virgil Silviu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a unui număr de 19 bucăți construcții modulare detașabile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru perioada februarie-martie 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X