PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 august 2020 ORA 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 august 2020 ORA 13,00

 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind costatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului SARMASAN MARIUS ADRIAN si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii acordului de asociere cu judetul Cluj si UAT Campia Turzii in vederea realizarii in parteneriat a proiectului de investitii ”Centura ocolitoare Turda- Campia Turzii”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Directiei Strategie si Dezvoltare Locala:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actulaizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art 71, alin 1, din OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investitii” Reabilitare cladirie Colegiul Emil Negrutiu in municipiul Turda, str. Agriculturii, nr27, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” prin includerea la finantare in cadrul PNDL sau alte programe de finantare aplicabile
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84 /27.09.1995 si nr. 37 /15.06.1998
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 90 /14.11.1995
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarea fara licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 77 mp, situat administrativ in Turda, str. Fragariste, nr.21D, inscris in CF nr.64759 Turda, nr. cad.64759 catre Munteanu Maria si Munteanu Iuliu Adrian
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcției de Asistenta Sociala Turda ;

5.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copii de vârsta ante-prescolară cu predare in limba maghiară în subordinea Directiei de Asistență Socială Turda precum si a organigramei, statului de funcții, numărului de personal si R.O.F. ale D.A.S. Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale biroului Resurse Umane ;

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Statului de functii al Spitalului municipal Turda, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X