UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 02 iunie 2020, orele 11,00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului constatare, impunere și control

ANUNȚ
cu privire la reluarea procedurilor de desfăşurare a concursurilor de recrutare organizate de UAT Municipiul Turda

Având în vedere prevederile art. II din Legea 203/2020, pentru modificarea și completarea Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 21.09.2020 se reiau procedurile privind concursurile de recrutare organizate de UAT Municipiul Turda.
Procedura şi calendarul de reluare a concursurilor sunt anunţate pe site-ul instituţiei, la secțiunea informații publice/angajări, pentru fiecare concurs în parte.

CALENDAR
privind reluarea procedurii de ocupare prin concurs a funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului constatare, impunere și control

Perioadă depunere dosare de concurs: 19-21 septembrie 2020, orele 15,00 la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15
Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 06.10.2020, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Celelalte precizări cuprinse în anunțul de concurs rămân valabile.

 

ANUNȚ
cu privire la desfăşurarea concursurilor de recrutare organizate

Având în vedere prevederile art. 27, aliniatul 3 din Legea 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe perioada stării de alertă, se suspendă concursurile de recrutare organizate de UAT Municipiul Turda.
Această măsură se aplică pentru următoarele concursuri organizate în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacante:

Serviciul constatare, impunere și control
– Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
– Data concurs 02.06.2020

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru
– consilier, clasa I, grad profesional superior – 3 posturi
– consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post
– Data concurs 16.06.2020

Procedura şi calendarul de reluare a concursurilor vor fi anunţate pe site-ul instituţiei, după încheierea stării de alertă.

 

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 02 iunie 2020, orele 11,00
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului constatare, impunere și control

Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 30.04.2020 – 19.05.2020.
Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 02.06.2020, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuțiile postului:
– acordă asistență de specialitate inspectorilor și avizează, din punct de vedere juridic, referatele având ca obiect acordarea de facilități fiscale pentru persoanele fizice/juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
-acordă asistență de specialitate inspectorilor și avizează din punct de vedere juridic notele de constatare privind impunerile din oficiu în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice ;
-avizează din punct de vedere juridic propunerile de taxe speciale ale D.I.T.L ;
-avizează din punct de vedere juridic rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotărâre;
-formulează răspunsurile către contribuabilii persoane fizice și juridice la sesizările și/sau petițiile acestora pe baza unui scurt raport întocmit de inspectorul de sector;
-participă la dezbaterile pe tema legislației specifice necesare desfășurării activității în domeniul impozitelor și taxelor locale si aduce la cunoștinta persoanelor din cadrul D.I.T.L modificările legislative printr-o scurtă informare scrisă;
-verifică legalitatea, semnează sau avizează, după caz, documentele întocmite în cadrul direcției și formularele utilizate în cadrul acesteia;
-conduce evidența contestațiilor la actele administrative întocmite la nivelul Serviciului constatare, impunere si control;
-asigură întocmirea în termen a răspunsurilor la orice contestații primite de la contribuabilii persoane fizice și juridice referitoare la demersurile făcute de D.I.T.L ;
-reprezintă interesele Municipiului Turda, întocmește și depune la instanță întâmpinări, recursuri, contestatii, precizări la termenele solicitate, privind impozitele si taxele locale ;
-consultă în permanență Buletinul Procedurilor de Insolvență, întocmește la termene declarațiile de creanță sau notificările pentru societatile nou intrate sau existente in procedura insolventei;
-participă la adunările creditorilor pentru societățile în insolvență sau formulează răspunsuri referitoare la ordinea de zi, în termenele legale;
-comunică instituțiilor, administratorilor judiciari, executorilor judecătorești si bancari informațiile solicitate referitoare la contribuabilii persoane juridice, intocmeste si depune pentru aceștia declarațiile de creanță la instanță si la institutii, când este cazul;
-întocmeste documentația necesară, conform prevederilor legale, pentru contribuabilii persoane juridice dizolvati, radiați O.R.C. sau la care s-a inchis procedura insolventei, pentru scăderea debitelor din evidența fiscală și trecerea bunurilor si/sau a debitelor asupra asociaților în cazul atragerii răspunderii materiale;
-solicită deschiderea procedurii insolvenței pentru contribuabilii persoane juridice care nu pot fi executați silit, ale caror debit depaseste valoarea-prag pentru declararea starii de insolventa;
-consultă și solicită la O.R.C. lista societăților aflate in dizolvare, radiere si solicita numirea de lichidator in termen de 6 luni de la intrarea sociatatii in procedura respectiva;
-verifică legalitatea intocmirii proceselor-verbale de sechestru pentru bunurile mobile și imobile precum și a proceselor-verbale de identificare a bunurilor proprietate a debitorilor;
-avizează juridic deciziile de instituire a măsurilor asiguratorii întocmite în cadrul D.I.T.L;
-asigură asistență juridică în orice problemă privind impozitele și taxele locale în cadrul Direcției impozite și taxe locale și avizează din punct de vedere juridic corespondența din cadrul direcției, în situațiile în care lipsesc ceilalți consilieri juridici din cadrul directiei;
-are obligația să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunostință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
-respectă regulamentele şi procedurile de lucru interne aprobate;

Bibliografie pentru ocuparea postului:

• Constituția României;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrrativ, Partea a VI-a – Titlul II – Statutul functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX – Impozite și Taxe Locale;
• Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ș i completările ulterioare, Titlurile: I Dispoziţii generale, II Raportul juridic fiscal, III Dispoziţii procedurale generale, V Stabilirea creanţelor fiscale, VI Controlul fiscal, VII Colectarea creanţelor fiscale, VIII Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, XI Sancţiuni şi XII Dispoziţii tranzitorii şi finale.

Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Declarație lucrător securitate
Notă de informare GDPR 


Rezultate
Rezultat selectie dosare
Rezultate probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final concurs

X