UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 04 martie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 04 martie 2021, orele 11,00
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul evidență și încasare impozite și taxe
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

2. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul executori bugetari
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

3. Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul executori bugetari
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 01.02.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 01.02.2021 – 22.02.2021.Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 04.03.2021, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

1. Pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul evidență și încasare impozite și taxe

Atribuții:
• Preia declarațiile de impozite și taxe locale de la inspectori, asigură operarea lor pe plătitori;
• Preia borderourile de debite și scăderi și asigură operarea lor în evidența plătitorilor;
• Efectuează impunerea din oficiu în cazul contribuabililor care nu si-au depus declarațiile sau au depus declarații eronate;
• Preia borderou de debit pentru taxa judiciară și îl introduc în baza de date eșalonat;
• Efectuează pe baza documentelor aprobate compensări de impozite și taxe precum și restiuiri;
• Operează în evidențele pe plătitor înlesnirile și scutirile de impozite și taxe;
• Preia în baza de date procese verbale de contravenție;
• Emiterea de confirmări de plată și confirmări de luare în debit a amenzilor de contravenție;
• Verifică situația fiscală a rolului nominal unic pentru contribuabilul care solicită plata impozitului;
• Editează documentul de plată;
• Încasează suma prevăzută în documentul de plată;
• Întocmește borderoul încasărilor zilnice atât în numerar cât și cu POS, verifică concordanța dintre sumele încasate cu numerar și POS

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OGR nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX Impozite si taxe locale
• HG 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX Impozite şi taxe locale
• Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale, Capitolele I-VII (cu privire la organele fiscale locale)

2. Pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul executori bugetari

Atribuții:
• gestionează dosarele de insolvabilitate la debitorii persoane fizice și întocmește anual documentația conform prevederilor legale;
• se deplasează pe teren și întocmește note de constatare privind starea materială a debitorilor insolvabili și identificarea unor bunuri valorificabile;
• în situația găsirii unui loc de muncă , dosar pensie sau cont bancar nou, emite poprire, comunica debitorului și un exemplar îl arhivează la dosarul de insolvabilitate;
• în situația efectuării de plăți voluntare sistematice ,virări din popriri sau dobândirii de bunuri cu valoare mai mare decât a debitului și care pot fi valorificate, intocmeste documentatia pentru scoaterea debitorului din evidența separată și trecerea în evidența curentă;
• pe baza căutărilor, întocmește anual anexa cu debitele nou intrate, procesul-verbal aditional de insolvabilitate, pe termene de plată sau fișa de verificare, menționând demersurile întreprinse;
• în cazul mutării domiciliului debitorului insolvabil în altă localitate, pe baza datelor furnizate de DEPABD, transmite dosarul unitatii administrativ-teritoriale de domiciliu;
• la împlinirea termenului de prescripție, întocmește procesul verbal de scădere din evidența separată sau curentă pentru debitorii insolvabili;
• intocmeste si expediaza corespondenta D.I.T.L. cand este cazul;
• răspunde de modul de implementare a procedurilor de sistem și operaționale elaborate la nivelul instituției, direcției și serviciului, corespunzătoare activităţilor de care este responsabil;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării sarcinilor;
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
• răspunde de realizarea la timp a sarcinilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
• răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor/informaţiilor menţionate în documentele întocmite;
• are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită și a Regulamentului intern aprobate la nivelul Primăriei Municipiului Turda;
• are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I – art. 1; Cap.I art. 3, Cap. II art. 8-12, Titlul II – Cap. II art. 21-27, Titlul III – Cap. II ; Cap. IV art. 46-51, art. 53, Cap. V art. 55-58, art. 68-70, art. 70 ᵔ 1, Titlul VII – Cap. I art. 152-154, art. 156-157, art. 161; Cap. III art. 183; Cap. IV art. 185; Cap. VII art. 215,-218, Cap. VIII, Cap. IX; Cap. X; Cap. XI; Cap. XII;
• OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

3. Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Serviciul executori bugetari

Atribuții
• avizează, din punct de vedere juridic, cererile având ca obiect acordarea de facilități fiscale pentru persoanele fizice, contribuie la întocmirea rapoartelor de specialitate în cazul cererilor contribuabililor persoane juridice de acordare de facilități fiscale și avizează de legalitate conform prevederilor legale in vigoare;
• consultă în permanență Buletinul Procedurilor de Insolvență, întocmește la termene și periodic declarațiile de creanță sau notificările pentru societățile nou intrate sau existente în procedura insolvenței, formulează răspunsuri pentru adunări de creditori, contestă tabele și raporte de activitate când este cazul, urmărește stadiul procedurii și gestionează dosarele de insolvență la persoane juridice;
• comunică instituțiilor, administratorilor judiciari și executorilor judecătorești informațiile solicitate referitor la contribuabilii persoane juridice, întocmește și depune pentru aceștia declarațiile de creanță la instanță și la instituții cand este cazul;
• instituie sechestre pe bunuri mobile sau imobile ale contribuabililor persoane fizice si juridice, le înscrie la Biroul de Carte Funciară sau la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, asigura asistența juridică executorilor bugetari la întocmirea sechestrelor, avizează de legalitate procesele verbale de sechestru și a celor de identificare a bunurilor proprietate a debitorilor;
• întocmește documentația necesară, conform prevederilor legale, pentru contribuabilii persoane juridice dizolvați, radiați O.R.C. sau la care s-a închis procedura insolvenței, pentru scăderea debitelor din evidența fiscală și trecerea bunurilor și /sau a debitelor asupra asociaților în cazul atragerii răspunderii materiale;
• asigură legislația specifică necesară desfășurării activității legate de impozitele și taxele locale și participă la solicitarea șefilor de servicii din cadrul direcției, la ședințele de perfecționare a pregătirii profesionale a întregului personal, prelucrând periodic legislația existentă cât și reglementările nou apărute;
• reprezintă interesele Municipiului Turda care au ca obiect contestații la impozitele și taxele locale, întocmește și depune la instanță întâmpinări, recursuri, apeluri, precizări, note scrise, la termenele solicitate;
• verifică legalitatea, semnează sau avizează după caz documentele întocmite și corespondența în cadrul Direcției impozite și taxe locale și formularele utilizate în cadrul Direcției impozite și taxe locale, în condițiile legii ;
• instrumentează și avizează din punct de vedere juridic procesele verbale de insolvabilitate,
• procesele-verbale aditionale de insolvabilitate, anexa de transfer a debitelor din evidența curentă sau separată , procesul verbal de scădere a debitelor din evidența separată și asigură asistență juridică executorilor bugetari la întocmirea acestora;
• întocmește acțiunile pentru transformarea amenzilor care nu pot fi executate silit în muncă în folosul comunității, urmărește stadiul dosarelor și comunică sentințele către executorul bugetar de sector și către Serviciul administrare fond locativ;
• răspunde de modul de implementare a procedurilor de sistem și operaționale elaborate la nivelul instituției, direcției și serviciului, corespunzătoare activităţilor de care este responsabil;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării sarcinilor;
• răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
• răspunde de realizarea la timp a sarcinilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
• răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor/informaţiilor menţionate în documentele întocmite;
• are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită și ale Regulamentului intern aprobate la nivelul Primăriei Municipiului Turda;
• are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens.

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX – Impozite și Taxe Locale;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile: I Dispozitii generale, II Raportul juridic fiscal, III Dispoziţii procedurale generale, V Stabilirea creanţelor fiscale, VI Controlul fiscal, VII Colectarea creanţelor fiscale, VIII Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, XI Sancţiuni şi XII Dispoziţii tranzitorii şi finale;
• Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
• OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare

Documente atașate
Model adeverință de vechime
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR

Rezultate
Selecție dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X