UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 06 iulie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 06 iulie 2021, orele 11,00
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment social media
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe ale comunicării
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

2. Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Condiții specifice:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 04.06.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 04.06 – 23.06.2021.

Probele concursului sunt:
-selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
-proba scrisă se va susține în data de 06.07.2021, orele 11,00
-interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:
1. Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment social media
-promovează acțiunile instituției prin intermediul canalelor social media;
-gestionează conturile de social media ale instituției;
-optimizează în permanență conținutul social media pe toate platformele on line;
-implementează utilizarea de noi platforme de social media;
-identifică noi metode pentru promovarea imaginii instituției;
-implementează campaniile de marketing online elaborate la nivelul instituției;
-colaborează cu departamentele instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile care se oferă cetățenilor;
-organizează postările pe toate canalele de social media – conținutul mesajului, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorității;
-verifică permanent notificările pentru a răspunde la întrebări;
-respectă prevederile codului de conduită și ale regulamentului intern;
-participă la acțiunile din teren în vederea realizării materialelor audio-video utilizate în activitatea de informare a cetățenilor;
-administrează pagina de sesizări găzduită pe pagina oficială a autorității;
-respectă prevederile legale privind protecția muncii
-asigură confidențialitatea datelor și informațiilor confidențiale la care are acces în îndeplinirea sarcinilor sau în caz accidental;
-respectă obligațiile instituite de Regulamentul GDPR;

2. Pentru postul de Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul voluntar pentru situații de urgență
– asigură permanența la sediul instituției sau la domiciliu în perioadele avertizărilor și atenționărilor emise de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Cluj sau a altor autoritati cu atributii in acest domeniu precum si a sarbatorilor legale zilelor libere sau dupa amiezilor
– execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă cu mijloacele de intervenţie din dotare sau alături de utilaje mobile de la regiile autonome şi agenţii economici conform planurilor de intervenţie aprobate
– asigură menținerea în stare optimă a fondului de adăpostire a populației în cazul producerii unor situații de urgență
– participă la intervenții în cazul incendiilor de vegetație uscată
– participă la evacuarea apei din gospodariile individuale sau comune ale populației, cu motopompele din dotare, în urma unor ploi torențiale sau inundații
– execută activități de igiernizare și curățare a cursurilor de apă din municipiu
– coordonează activtatea de decolmatare, amenajare și regularizare a cursurilor de apă din municipiu
– urmărește modul în care se execută activitatea de deszăpezire pe perioada sezonului rece
– monitorizează permanent zonele cu alunecări de teren și ia măsurile necesare în cazul în care alunecarea pune în pericol gospodăriile populației sau persoanele din zonă
– ia măsurile necesare pentru asanarea terenului și neutralizarea muniției neexplodate
– transmite date şi informaţii la ISU Cluj şi Centrului operativ al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
– execută activități de îndrumare, verificare şi control în vedera acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi asociaţiilor de propietari
– verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competenţă
– execută activități de verificare a rigolelor pentru ape pluviale, modul de întreţinere şi scurgere a acestora, zonele care pot fi afectate datorită neîntreţinerii rigolelor sau a şanţurilor de scurgere
– asigură funcționalitatea și execută activități de verificare și mentenanță a sistemului de avertizare-alarmare
– asigură înregistrarea mopedelor si a vehicolelor lente
– asigură implementarea S.C.I.M. si urmăreste realizarea obiectivelor acestuia
– respectă prevederile Codului de conduita si ale Regulamentului intern
– asigură confidențialitatea datelor și informațiilor confidențiale la care are acces în îndeplinirea sarcinilor sau în caz accidental;
– respectă obligațiile instituite de Regulamentul GDPR

Bibliografie:

1. Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment social media:
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
• HG 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
, Legea 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
• OUG 112/2018, privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

2. Pentru postul de Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul voluntar pentru situații de urgență
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 481/2004, privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare
• Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
• Ordinul 75/2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

Afișat azi 04.06.2021
Nr. 13029/04.06.2021

 

Documente atașate
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR
Model adeverință de vechime

Rezultate
Selecție dosare
Proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final

X