UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 10 august 2021, orele 10,00 pentru ocuparea funcției contractuale vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 10 august 2021, orele 10,00 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:

Inspector specialitate S/I, Serviciul evidență patrimoniu – 1 post, durată nedeterminată

Condiţii specifice de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile cadastru, topografie, geodezie, planificare teritorială
– minim 4 ani vechime în specialitate

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale prevăzute în HGR 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Calendarul concursului:
-depunerea dosarelor de concurs în perioada 16 – 29 iulie 2021, ora 15
-selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 30 iulie – 02 august 2021
-proba scrisă se va susţine în data de 10 august 2021, orele 10,00
-afişarea rezultatelor probei scrise în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
-proba de interviu se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
-afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
-afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi proba de interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi probei de interviul, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Acte necesare la dosar:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritate;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs. În cazul în care, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Dosarele se depun la sediul Primăriei municipiului Turda, cam. 15, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, în perioada 16 – 29 iulie 2021, ora 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatul selecției dosarelor se va afişa pe site şi la sediul instituţiei.
Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la Biroul resurse umane, cam. 48, telefon 0264-317199.

Bibliografie:
-Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-Ordinul ANCPI nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciară, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
-HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările si completările ulterioare;
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;
-OUG 57/2019 Codul administrativ, Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cap. III – Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acesruia, art. 549 – 553 și art. 563 – 579

Afișat azi, 15.07.2021
Nr. 16242/15.07.2021

Documente atașate
Formular de înscriere
Notă de informare GDPR

X