UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 17 februarie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 17 februarie 2021, orele 11,00
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de:

Referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul constatare, impunere și control

Condiții specifice:
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 25.01.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 25. 01 – 01.02.2021.
Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 17.02.2021, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:
– constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice;
– preluarea și înregistrarea declarațiilor de impozite și taxe locale depuse de contribuabili (atât persoane fizice cât și juridice);
– verificarea și urmărirea modului de întocmire și depunere a declarațiilor la termenele legale, în cazul persoanelor fizice;
– verificarea sincerității declarațiilor depuse de contribuabili, pe baza documentelor anexate sau existente la dosarul fiscal, stabilirea dacă este cazul de diferențe față de impunerea inițială;
– efectuarea impunerilor din oficiu în cazul contribuabililor care nu s-au prezentat pentru depunerea de declarații, sau în cazul celor ce nu și-au corectat declarațiile inițiale;
– constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute de Legea 227/2015, privind Codul fiscal și HCL pivind impozitele si taxele locale;
– soluționarea dosarelor privind cererile de acordare a înlesnirilor la plată impozitelor și taxelor locale depuse de persoanele fizice care presupune verificarea și analiza situației contribuabilului, întocmirea referatului cu propunerea de soluționare, clasarea și motivele acesteia dacă e cazul, comunicarea în scris a modului de soluționare a cererii;
– verificarea dosarului fiscal al contribuabililor pentru care se depune cerere de solicitare ”certificat fiscal” și transmiterea cererii vizate către operatorii de rol pentru emitere si eliberare ” certificat fiscal”;
– participarea la acțiunile de control tematice și inopinate împreună cu celelalte servicii si compartimente din cadrul Primăriei municipiului Turda în vederea identificării cazurilor de evaziune fiscală;

Bibliografie:
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX – Impozite si taxe locale
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I Dispoziţii generale – Cap. II, Titlul III Dispoziţii procedurale generale – Cap. II, Cap. IV art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 53, Cap. V art. 55, art. 56, art.57, art. 68, art. 69, art. 70, Cap. VI art. 77, art. 79, Titlul V Stabilirea creanţelor fiscale – Cap. I, Cap. II, Cap. III, art. 102, art. 103, Cap. IV art. 106, art. 107

Documente atașate
Model adeverință de vechime
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR

Rezultate
Selecţie dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X