UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 19 ianuarie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 19 ianuarie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrație publică locală
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

2. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul administrație publică locală
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă
Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 17.12.2020 pe site-ul Primăriei
municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor
depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 17.12.2020 – 05.01.2021.

Probele concursului sunt:
– selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisă se va susține în data de 19.01.2021, orele 11,00
– interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail:
resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:
• vizează, pentru legalitate şi/sau contrasemnează actele cu caracter juridic, în condiţiile legii;
• vizează, pentru legalitate, referatele întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice, care stau la baza emiterii dispoziţiilor Primarului municipiului Turda;
• vizează, pentru legalitate referatele care stau la baza întocmirii proiectelor de hotărâre, întocmite de către direcţiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice;
• colaborează la redactarea proiectelor de hotărâre și a altor reglementări specifice instituției în vederea acordării vizei de legalitate:
• vizează pentru legalitate încheierea contractelor pe care instituţia le încheie cu terţi;
• soluţionează reclamaţiile, sesizările, cererile, adresate SAPL sau repartizate acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
• pune la dispoziţia consilierilor locali datele solicitate de aceştia, în probleme ce intră în competenţa lor de soluţionare, în condiţiile legii;
• întocmeşte referate, proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâre în probleme ce intră în competenţa de soluţionare a Compartimentului Contencios Administrativ;
• asigură cunoaşterea şi aprofundarea legislației în vigoare precum si modificările și completările care ar putea să apară;
• urmărește activitatea de cunoaștere și de aplicare a legislației incidente domeniului de activitate, completările, modificările actelor normative cu aplicabilitate în administrația publică locală și apariția noii legislații în domeniu;
• pe baza actelor normative în vigoare, redactează instrucțiuni, circulare, etc., având caracter intern și menite să expliciteze sensul anumitor acte normative sau să alinieze practica internă a instituției la exigențele acestor acte normative;
• atunci când este solicitat participă la negocierea unor contracte, convenții, protocoale, etc. și, pe lângă asistența de specialitate, participă la redactarea actelor ce vor fi încheiate, urmărind continuu punerea în concordanță a scopurilor și obiectivelor instituției cu cele ale partenerilor dar cu stricta respectare a prevederilor legale;
• instrumentează din toate punctele de vedere dosarele de instanta în care primarul şi Municipiul Turda sunt părţi.
• informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi;
• participa la activitatea din cadrul comisiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, stabileşte situaţia juridică a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 din proprietatea Statului Român, la solicitarea cetãţenilor şi a serviciilor din aparatul de specialitate al primarului;
• acordã informaţii publicului, pentru lamurirea situaţiei juridice a imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001 şi a celor restituite foştilor proprietari;
• verifică documentaţiile de întabulare şi parcelare, în concordanţã cu înscrierea din Cartea Funciară (C.F.);
• identifică pe hărţi topografice imobilele din patrimoniul statului, revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
• instrumenteazã actele şi documentele de preluare a imobilelor în proprietatea statului;
• pune la dispoziţia compartimentelor din instituţie, a altor instituţii ale statului şi cetăţenilor informaţii, documente, relaţii despre situaţia imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
• întocmeşte referatele şi dispoziţiile pentru imobilele revenicate în baza Legii nr. 10/2001;
• expediazã dispoziţiile cãtre petenţi;
• corespondeazã cu petenţii care au depus notificări în baza Legii nr. 10/2001;
• întocmeşte informãri, referate, rapoarte, răspunsuri la audienţele conducerii, la sesizări şi alte cereri ale cetãţenilor sau persoanelor juridice pentru imobilele revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
• transmite dosarele actualilor deţinãtori ai imobilelor revendicate în baza Legii nr. 10/2001;
• alte sarcini transmise de cãtre şefii ierarhici superiori în condiţiile legii;

Bibliografie:
• Constituția României, republicată;
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, art. 365-537;
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II al Titlului IV – Citarea și comunicarea actelor de procedură (art. 153-art. 173); Titlul V – Termene procedurale (art. 180-art. 186);
• OUG 57/2019 (art. 1-13 art 95-364)
• Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• HGR nr. 250/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și Titlul VII;
• Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

Documente atașate
Model adeverință de vechime
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR

Rezultate
Selecţie dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X