UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 24 iunie 2021, orele 11,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 24 iunie 2021, orele 11,00
pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

1.Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment management proiecte
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe administrative
– specializare în gestionarea fondurilor europene dovedită prin diplomă/certificat/atestat emis în condițiile legii
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

2.Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment strategii
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, domeniul de licență științe economice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

3.Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul investiții și relații cu investitorii
Condiții specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole
– minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 21.05.2021 pe site-ul Primăriei municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituției, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 21.05 – 09.06.2021.

Probele concursului sunt:
-selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
-proba scrisă se va susține în data de 24.06.2021, orele 11,00
-interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Persoană de contact: Arsene Gabriela, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Atribuții:
1.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment management proiecte
– identifica sursele de finantare aferente dezvoltării capitalului uman și a capacității administrative a instituției și analizeaza incadrarea in criteriile de eligibilitate;
– colaboreaza cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei in vederea obtinerii de date si documente necesare intocmirii proiectelor de finantare;
– întocmeste/colaborează la întocmirea cererilor de finantare, respectand formatul indicat de finantator;
– înainteaza finantatorilor proiectele aprobate în prealabil de Consiliul Local și gestionează toate operațiunile necesare în sistemul informatic/aplicația indicată de finanțator, până la semnarea contractului de finanțare;
– pentru proiectele în implementare, tine in permanenta legatura cu finantatorul si urmareste derularea activitatilor descrise in proiectul de finantare ori asigură ajustarea parcursului implementării (prin întocmirea și înaintarea de notificări, acte adiționale etc.), în vederea atingerii indicatorilor preconizați;
– asigură monitorizarea proiectelor încredinţate de şeful direct;
– preia corespondenta primita prin e-mailuri sau posta, corespondenţă ce vizează proiectele în pregătire, implementare ori monitorizare si transmite raspunsurile in termenul solicitat;
– îndeplineşte funcţia de manager de proiect prin desemnare directă (prin Dispoziţia primarului), cu îndeplinirea atribuţiilor specifice: coordonează activităţile proiectului pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate, planifică acţiunile proiectului pentru încadrarea în graficele stabilite, urmăreşte respectarea cerinţelor de implementare ale finanţatorului, coordonează planificarea şi raportarea muncii specialiştilor din cadrul proiectului, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului, supervizează achiziţiile şi raportările de progres, certifică necesitatea şi oportunitatea plăţilor în proiect; păstrează şi arhivează documentaţia aferentă proiectului, realizează corespondenţa necesară derulării proiectului, planifică şi organizează evenimentele proiectului

2.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment strategii
– elaborarea de politici publice și strategii locale, realizarea de analize și statistici necesare realizării și implementării politicilor publice/strategiilor/proiectelor la nivel local;
– elaborarea, împreună cu instituții/organisme specializate, a unor prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socio-culturală locală și supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Turda;
– întocmirea, în colaborare cu celelalte compartimente ale primăriei, de rapoarte privind starea economică/socială/culturală a municipiului;
– întocmirea de referate de specialitate vizând actualizarea documentelor programatice (ex: strategia de dezvoltare locală, planul de mobilitate urbană durabilă), ca și a strategiilor componente/subsecvente, în funcție de nevoile de dezvoltare ale municipiului și pentru organizarea de dezbateri publice;
– monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiilor/documentelor programatice de dezvoltare locală, împreună cu factorii/departamentele interesate, pe domenii specifice menționate în cadrul strategiei/documentului programatic;
– identificarea problemelor socio-economico-culturale ale municipiului care intră sub incidența asistenței prin programe ale UE, guvernamentale ori a altor programe ce oferă asistență financiară nerambursabilă, sinteza și sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes și corelarea acestora cu documentele strategice de dezvoltare ale municipiului Turda;
– colaborare la elaborarea cererilor de finanțare;
– identificarea, procurarea și selectarea surselor și informațiilor privitoare la programele și strategiile de dezvoltare regională, națională și europeană în vederea corelării cu acestea a documentelor strategice de la nivel local;
– inițierea și dezvoltarea unor contacte directe cu instituții ale orașelor înfrățite ori cu finanțatori ai proiectelor de dezvoltare locală pentru realizarea de parteneriate în vederea dezvoltării conceptelor de management strategic și dezvoltare durabilă fie prin documente comune, fie prin proiecte comune;
– îndeplineşte funcţia de manager de proiect prin desemnare directă (prin Dispoziţia primarului), cu îndeplinirea atribuţiilor specifice: coordonează activităţile proiectului pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate, planifică acţiunile proiectului pentru încadrarea în graficele stabilite, urmăreşte respectarea cerinţelor de implementare ale finanţatorului, coordonează planificarea şi raportarea muncii specialiştilor din cadrul proiectului, coordonează realizarea evaluării interne a proiectului, supervizează achiziţiile şi raportările de progres, certifică necesitatea şi oportunitatea plăţilor în proiect; păstrează şi arhivează documentaţia aferentă proiectului, realizează corespondenţa necesară derulării proiectului, planifică şi organizează evenimentele proiectului

3.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul investiții și relații cu investitorii
– întocmește, împreună cu personalul de specialitate din instituție, temele de proiectare și caietele de sarcini pentru proiectele care au conținut tehnic (vizează realizarea, reabilitarea, conservarea, reconversia etc. obiectelor de investiții) și vizează pregătirea unor cereri de finanțare din fonduri extrabugetare;
– întocmește documentaţia de specialitate (caiete de sarcini, teme de proiectare) pentru atribuirea contractelor de dirigenţie de şantier/supervizare lucrări, proiectare și/sau execuţie lucrări, verificare a proiectelor tehnice, asistență din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor aferente proiectelor în implementare;
– colaborează cu proiectantul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru fiecare proiect atribuit de superior, proiect aflat în implementarea directiei;
– evaluează sau oferă suport pentru evaluarea ofertelor tehnice in pregătirea/implementarea contractelor de furnizare/servicii/lucrări, ca și în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor (cu dispoziție de numire în comisie);
– analizează/evaluează documentațiile tehnice realizate in cadrul contractelor de servicii, fie în cadrul comisiei de evaluare tehnică a documentațiilor pentru obiectivele de investiții sau ca etapă ce precede activitatea comisiei de evaluare;
– monitorizează lucrările aferente fiecărui proiect în implementare şi informează managerul de proiect asupra stadiului și calității execuţiei acestora, furnizează/verifică datele tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres;
– colaborează cu dirigintele de șantier aferent fiecărui proiect în implementare şi informează managerul de proiect asupra stadiului și calității execuţiei lucrărilor;
– analizeaza incadrarea tipurilor de costuri cuprinse în documentațiile tehnice suport, aferente cererilor de finanțare, in criteriile de eligibilitate/tipurile de cheltuieli eligibile/neeligibile a ghidurilor de finanțare;
– colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâre ce vizează aprobarea documentațiilor tehnice, a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea proiectelor, documente ce fac obiectul cererilor de finanțare;
– asigură răspunsul la solicitările de clarificări (pentru aspecte tehnice) pe parcursul evaluării cererilor de finanțare formulate de către OI/AM sau finanțator;
– în etapa de implementare a proiectelor, asigură întocmirea documentelor ce vizează verificarea/modificarea unor aspecte ale documentației tehnice ale proiectelor și asigură derularea cu succes a acestora;
– asigură monitorizarea tehnică a proiectelor în execuție, încredinţate de şeful direct;

Bibliografie:

1.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment management proiecte:
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Programul Operational Capital Uman 2014-2020, versiunea 10, dec. 2020, www.fonduri-structurale.ro
• Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, versiunea revizuită 2.0,
• OUG 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

2.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul finanțări externe și relații internaționale, Compartiment strategii
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Turda, aprobat prin HCL nr. 301/2017
• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda, 2017-2023, aprobată prin HCL nr. 266/2017
• Arhitectura programelor operaționale 2021-2027, www.mfe.ro
• Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027, versiunea septembrie 2020, www.nord-vest.ro

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

3.Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul investiții și relații cu investitorii
• Constituția României, republicată
• Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a – Statutul funcționarilor publici, Titlul I și II, art. 365-537
• Legea 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordin nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
• HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului reprezintă în totalitate bibliografia stabilită pentru concurs.

Afișat azi 21.05.2021
Nr. 11931/21.05.2021

 

Documente atașate
Model adeverință de vechime
Formular de înscriere
Notă de infromare GDPR

 

Rezultate
Selecţie dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X