UAT Municipiul Turda organizează în data de 26 noiembrie 2019 concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II – Direcţia de impozite şi taxe locale

UAT Municipiul Turda organizează în data de 26 noiembrie 2019 concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II – Direcţia de impozite şi taxe locale

 

Condiţii de participare:
– să fie numit într-o funcție publică din clasa I
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– absolvent cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
– minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 25.10.2019 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 25.10.2019 – 13.11.2019.
Probele concursului sunt:
– Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– Proba scrisă se va susține în data de 26.11.2019, orele 11,00
– Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Atribuțiile postului:
– Organizează, coordonează si controleaăa activitatea serviciilor subordonate pentru aplicarea prevederilor Legii 227/ 2015,privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare si a Legii 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completărilei ulterioare;
– Anual, propune Consiliului local, conform prevederilor Codului fiscal, nivelul impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice;
– Raportează trimestrial si anual împreună cu ordonatorul principal de credite asupra contului de execuție al bugetului local, partea de impozite si taxe locale ce intra in competența Direcției impozite si taxe locale;
– Aprobă, la propunerea șefilor de serviciu, programele lunare de control ale inspectorilor, programele de activitate ale executorilor bugetari și face propuneri pentru programul de lucru cu publicul;
– Asigură condițiile pentru efectuarea activității de control a impozitelor si taxelor locale, de evidență și încasare a impozitelor si taxelor și de aplicare a procedurilor de executare silită pentru recuperarea debitelor restante față de bugetul local;
– Organizează, urmărește și controlează activitatea consilierilor juridici pentru dosarele care au ca obiect contestații la impozite și taxe locale, contestații la executare silită, procedura insolvenței;
– Aprobă, la propunerea șefilor de serviciu, participarea personalului la cursurile de perfecționare profesională și asigură condiții pentru cunoașterea și însușirea de către acesta a reglementărilor legale din domeniul specific de activitate;
– împreună cu șefii de servicii din structura organizatorică a direcției elaborează procedurile operaționale de lucru, circuitul documentelor și verifică modul de respectare a acestora de către personalul direcției
– Organizează sistemul propriu de control intern al direcției;
– Urmărește și răspunde de elaborareă la termenele stabilite a analizelor, informărilor, raportărilor și a altor lucrări cuprinse în prevederile legale sau solicitate de primar;
– Verifică, avizează și aprobă documentele elaborate în cadrul direcției conform circuitului documentelor si procedurilor operaționale de lucru ale direcției;
– Trimestrial analizează cu șefii de serviciu din cadrul direcției modul de realizare a prevederilor bugetului local pentru impozitele și taxele locale pe care le gestionează directia, modul de încasare a debitelor din impozite, taxe și amenzi și stabileste împreună cu aceștia măsuri pentru perioada următoare de creștere a gradului de încasare;
– Asigură păstrarea secretului professional și de serviciu;
– Participă la lucrările Comisiei de monitorizare, coordonare și indrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și asigură implementarea și dezvoltarea SCM la nivelul direcției.

Bibliografie:
1. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ : Partea a VI-a, Titlul II- Statutul funcţionarilor publici
2. Constituția României, republicată
3. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite si taxe locale
4. HGR nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX Impozite şi taxe locale
5. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlurile: I Dispoziţii generale, II Raportul juridic fiscal, III Dispoziţii procedurale generale, V Stabilirea creanţelor fiscale, VI Controlul fiscal, VII Colectarea creanţelor fiscale, VIII Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, XI Sancţiuni şi XII Dispoziţii tranzitorii şi finale.

Nr. 23043/25.10.2019


Documente atașate
Model adeverință vechime
Formular de înscriere
Notă de informare GDPR 


Rezultate
Rezultate selecţie dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat probă interviu
Rezultat final 

X