UAT Municipiul Turda organizează în data de 26 noiembrie 2020 concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante

UAT Municipiul Turda organizează în data de 26 noiembrie 2020
concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

1. Șef serviciu, gradul II – Serviciul achiziții publice și contracte
Condiţii de participare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
• absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

2. Șef serviciu, gradul II – Serviciul evidență și încasare impozite și taxe
Condiţii de participare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice
• absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

3. Șef serviciu, gradul II – Serviciul evidență patrimoniu
Condiţii de participare:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau economice
• absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
• raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă

Condiţiile pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă sunt cele prevăzute la art. 483, alin. 2 și alin. 3 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 26.10.2020 pe site-ul instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 26.10 – 16.11.2020.

Probele concursului sunt:
– Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– Proba scrisă se va susține în data de 26.11.2020, orele 11,00
– Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ;
.
Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.
Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Persoană de contact: Ligia Arsene, referent resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

Atribuțiile posturilor:

Șef Serviciul achiziții publice și contracte
• coordonează activitatea serviciului
• elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza referatelor de necesitate transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice și verifică existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte;
• întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
• îndeplineşte obligațiile referitoare la publicitate și asigură condițiile pentru rezolvarea contestațiilor legate de procedurile de achiziție derulate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislatia în vigoare;
• coordonează elaborarea strategiei de contractare a fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu aprobarea conducătorului instituţiei;
• elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unei proceduri de atribuire în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică de produse/servicii/lucrări;
• elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a calendarului procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea și evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum si de orice alte termene care pot influența procedura;
• participă, după caz, în cadrul comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care urmează a fi încheiate de Municipiul Turda, în calitate de Autoritate Contractantă;
• asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, prin încheierea contractelor de achiziţie publică de produse/servicii/lucrări în urma finalizării unei proceduri de achiziție;
• urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora, urmareste aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de atribuire si verifică oferta/ofertele câștigătoare;
• asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public, verifică corectitudinea întocmirii dosarului achiziției publice;
• urmăreşte transmiterea contractelor de furnizare/servicii/lucrări către directia/serviciul/biroul/compartimentul care au initiat demararea procedurii prin întocmirea referatului de necesitate și care vor urmări derularea contractelor;
• coordonează activitatea achiziționării de produse/servicii/lucrări prin cumpărare directă, conform legislatiei în vigoare;
• răspunde de legalitatea actelor și documentelor întocmite si emise care ţin de specialitatea activităţii pe care o desfaşoară;
• verifică întocmirea contractelor sau a actelor adiționale, în conformitate cu prevederile legale;
• întocmeşte raportarea anuală privind achiziţiile publice derulate şi o transmite la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
• ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice;
• coordonează activitatea de păstrare și arhivare atât a documentelor care au stat la baza achizițiilor directe, cât si dosarul achiziției pentru fiecare din procedurile derulate în cadrul serviciului;
• în relaţiile principale cu solicitanţii este răspunzător de orice faptă care ar aduce prejudicii instituţiei;
• răspunde de exactitatea, corectitudinea și încadrarea în termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate;
• verifică îndeplinirea sarcinilor de seviciu repartizate personalului din subordine și propune sancționarea persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiunile de serviciu sau și le-au îndeplinit în mod defectuos, ori cu întârzieri inacceptabile și nejustificate;
• colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi);
• participă la activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control managerial;
• ia măsuri pentru implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul serviciului;
• respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare si Regulamentului intern aprobat la nivelul instituției;
• respectă normele de protecția și securitatea muncii, PSI și ale regulamentului GDPR;

Șef Serviciul evidență și încasare impozite și taxe
• organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea profesionala a personalului din subordine, il indruma si sprijina in scopul sporirii operativitatii, capacitatii si competentei in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
• asigura administrarea si intretinerea sistemul informatic pentru impozite si taxe, verifica daca aplicatia asigura calculul corect al impozitelor si taxelor locale, a bonificatiei, accesoriilor, termenelor de scadenta;
• instruieste operatorii de rol cu privire la exploatarea sistemului informatic si modalitatea de lucru, asigurandu-se ca acestia si-au insusit procedurile de lucru;
• verifica documentele de incasare in numerar, prin virament si plata electronica a impozitelor si taxelor locale pe care le gestioneaza Directia impozite si taxe locale si incadrarea corecta a acestora, in conturile bugetului local;
• verifica si preda lunar, la Directia economica situatiile privind debitele, ramasitele, suprasolvirile, accesoriile, incasarile, soldurile in vederea inregistrarii in evidenta contabila a operatiunilor din impozite, taxe, amenzi;
• asigura si verifica realizarea, in colaborare cu furnizorul aplicatiei de impozite si taxe locale, a lucrarilor de inchidere/ deschidere de an fiscal;
• verifica modul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor achitate in plus in conturile de venit ce intra in competenta sa;
• elaboreaza pe baza datelor detinute, informari si situatii privind realizarea creantelor bugetului local;
• la solicitarea compartimentului buget, impreuna cu directorul executiv face propuneri pentru fundamentarea bugetului local la partea de impozite si taxe ce intra in competenta directiei, propune rectificari de buget pentru partea de impozite si taxe locale;
• asigura respectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine si a prevederilor RI, luand masurile ce se impun in caz de abateri si neregularitati semnalate;
• evalueaza performantele profesionale ale personalului din subordine conform obiectivelor stabilite și pe baza criteriilor de performanta;
• participa la lucrarile Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial si asigura implementarea si dezvoltarea SCIM la nivelul serviciului;
• îndeplinește și alte atribuții prevazute de lege sau dispuse de conducerea Primăriei municipiului Turda in legatură cu domeniul propriu de activitate, în condițiile prevăzute de lege.
• respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare si Regulamentului intern aprobat la nivelul instituției;
• respectă normele de protecția și securitatea muncii, PSI și ale regulamentului GDPR;

Șef Serviciul evidență patrimoniu
• organizează și coordonează activitatea serviciului
• răspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial la nivel de serviciu
• organizează şedinţe pentru dezbaterea prevederilor legale şi speţe în cadrul serviciului
• soluţionează şi repartizează corespondenţa primită în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
• asigură realizarea, finalizarea și actualizarea anuală a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda
• înaintează primarului municipiului Turda raportul anual privind inventarierea bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Turda
• urmărește evoluția situației juridice și financiare a fiecărui bun aparținând domeniului public și privat
• păstrează și actualizează evidența scriptică și fizică a patrimoniului public și privat al municipiului Turda
• întreprinde toate demersurile necesare înregistrării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, în vederea eliberării extraselor de carte funciară (procedurile legale pentru dovedirea proprietății)
• face propuneri pentru completarea și modificarea patrimoniului public și privat pe care le supune aprobării Consiliului Local al municipiului Turda
• asigură și urmărește încheierea contractelor de concesiune, vânzare, închiriere și dare în folosință a patrimoniului public/privat, după caz, conform prevederilor legale și hotărârilor de consiliu adoptate, cu respectarea procedurii de sistem aprobate la nivelul instituției
• asigură întocmirea evidenței contractelor de concesiune, vânzare, închiriere și dare în folosință a patrimoniului public/privat, după caz
• asigură comunicarea unui exemplar din contractele încheiate Direcției impozite și taxe locale în vederea încasării valorii acestora, precum și Direcției economice în vederea înregistrării lor în contabilitate
• asigură organizarea procedurii de licitație pentru concesionarea sau închirierea de imobile (terenuri și /sau clădiri cu altă destinație decât locuință) aparținând domeniului public și privat al municipiului Turda, în baza hotărârilor Consiliului Local al municipiului Turda și în conformitate cu prevederile legale în vigoare
• asigură verificarea documentațiilor din punct de vedere tehnic și juridic, precum şi a situațiilor din teren
• elaborează proiecte de hotărâre, rapoarte de specialitate din zona de competență și le supune aprobării Consiliului Local în vederea reglementării scriptice a patrimoniului public și privat al municipiului Turda
• asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate cu privire la domeniul de activitate
• urmărește actualizarea anuală a valorilor de circulație a bunurilor proprietate publică sau privată a municipiului Turda, în baza unor expertize evaluatorii conform prevederilor legale
• asigură începerea demersurilor necesare în vederea vânzării unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului Turda
• colaborează cu Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Turda în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către această Comisie
• colaborează cu Comisia de inventariere constituită în baza legii 165/2013, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Comisie
• asigură întocmirea contractele de vânzare – cumpărare a bunurilor proprietate privată înstrăinate, comunică un exemplar al acestora Direcției economice în vederea radierii din evidențele contabile și încasării prețului de vânzare
• asigură încheierea în termenele legale a contractelor de închiriere și concesionare a clădirilor și terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat al municipiului Turda
• asigură actualizarea, modificarea sau rezilierea în termenul legal a contractelor de închiriere și concesionare a clădirilor și terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Turda
• primește, analizează și soluționează în termenele prevăzute de lege, cererile prin care se solicită închirierea, concesionarea clădirilor si terenurilor, modificarea clauzelor contractuale la contractele existente și propune conducerii instituției soluții de rezolvare a acestora
• face propuneri pentru tarifele de inchiriere a clădirilor și terenurilor ce intră în competența sa și le supune aprobarii de către Consiliul local al municipiului Turda
• stabileşte taxe pentru planurile parcelare, conform prevederilor legale şi actelor administrative incidente
• face propuneri privind perioada de concesionare si sumele reprezentând concesiuni la clădiri si terenuri și le supune aprobarii de către Consiliul local al municipiului Turda
• asigură comunicarea către chiriași sau concesionari, în termenele legale, a oricăror modificari contractuale
• programează data, locul și ora la care se vor face evacuări de spații, pregătește documentele necesare și solicită participarea unui reprezentant al Direcției tehnice și a altor organe abilitate la acțiunea de evacuare
• face propuneri pentru repartizarea locuințelor și terenurilor rămase libere în vederea redistribuirii acestora în condițiile legii
• transmite o copie a contractelor de inchiriere si/sau concesionare Directiei tehnice in vederea urmăririi modului de respectare a contractelor de către chiriași sau concesionari în ce privește respectarea destinației, amplasamentului, păstrării integrității și întreținerii corespunzătoare
• pe baza documentelor primite de la Direcția impozite și taxe locale – Serviciul evidență, încasare impozite și taxe întocmește documentele necesare pentru cei care nu au respectat termenele contractuale privind plata la termen și transmite dosarele la S.A.P.L- Compartimentul contencios administrativ în vederea acționării în instanță pentru recuperarea debitelor, rezilierea contractelor sau evacuarea din spațiu
• pe baza informărilor și documentelor transmise de Direcția tehnică întreprinde măsurile pentru intrarea in legalitate a celor care nu respectă contractele de închiriere și/sau concesionare sau întocmește documentațiile în vederea acționării în instanță, rezilierea contractelor și evacuarea chiriașilor sau concesionarilor
• propune conducerii instituției măsuri de valorificare, utilizare și întreținere a clădirilor și terenurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Turda
• primește de la Direcția tehnică și înregistrează toate Notele de constatare, Procese-verbale de sigilare, Procese verbale de predare – primire a spațiilor locative, a altor spații și terenuri
• primește de la Direcția tehnică situația cu lucrările de întreținere și reparații ce sunt necesare a fi efectuate la clădirile proprietatea municipiului Turda, cu evaluare estimativă a acestor lucrări pentru care obligația executării este în sarcina Primăriei municipiului Turda
• respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare si Regulamentului intern aprobat la nivelul instituției;
• respectă normele de protecția și securitatea muncii, PSI și ale regulamentului GDPR;

Bibliografie:

Șef Serviciul achiziții publice și contracte
1. Constituția României, republicată
2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, art. 365-537
3. Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. OG 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
6. HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
7. Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Șef Serviciul evidență și încasare impozite și taxe
1. Constituția României, republicată
2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, art. 365-537
3. Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. OG 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite si taxe locale
6. HGR 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX Impozite şi taxe locale
7. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale, Capitolele I-VII (cu privire la organele fiscale locale)

Șef Serviciul evidență patrimoniu
1. Constituția României, republicată
2. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a V-a, Reguli specifice privind propietatea publică și privată a statului sau unităților administrativ – teritoriale, art. 284 – 364, Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, art. 365 – 537
3. Legea 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. OG 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 114/1996, legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare
6. OUG nr. 40/1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
7. Legea 7/1996, legea cadastrului si publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

DOCUMENTE

Formular de inscriere concurs
Adeverinta de vechime
Nota de informare GDPR

REZULTATE

Selecție dosare
Proba scrisă
Probă interviu
Rezultat final

X