Hotărârea nr. 269 privind aprobarea amenajării de staţii în municipiul Turda, pentru activitatea de transport de persoane prin curse regulate speciale de către SC Tours Claus SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit in sedinţa extraordinară la data de 09.12.2013;

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea amenajării de staţii în municipiul Turda, pentru activitatea de transport de persoane prin curse regulate speciale de către SC Tours Claus SRL, elaborat din iniţiativa grupurilor USL şi PP-DD, prin reprezentanţii săi: Molnar Emil, Roş Nicolae, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu, Panait Radu, Corpodean Dorel, Nemeş Lucian Bogdan, Costişor Nicolae Vasile, Crişan Rozalia, Dobra Mariana, Varo Lucian;

Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, precum şi raportul de specialitate al Administratorului Public, domnul Radu Crişan;

Tinand cont de prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale ordinului 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2005, privind transporturile rutiere;

În temeiul prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala actualizată şi republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă amenajarea de staţii în locaţiile prevăzute în anexele nr. 1-22, părţi integrante din prezenta hotărâre, care vor fi utilizate pentru efectuarea de servicii de transport de persoane prin curse regulate speciale.

Art. 2. Amenajarea de staţii se va realiza de către SC Tours Claus SRL pentru desfăşurare servicii de transport de persoane prin curse regulate speciale şi în vederea dobândirii licenţei de traseu. Societatea va suporta costurile legate de amenajare, obţinând în acest sens avizele necesare. În vederea amenajării, terenurile aferente stabilite în anexele nr. 1-22 vor fi predate operatorului de transport pe bază de proces verbal de predare – primire.

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 121/25.04.2013..

Art. 4. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directiei Tehnice si operatorului de transport SC Tours Claus SRL.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Molnar Emil

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

pentru 16

împotriva –

abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 17.

X