ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

La procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru: Servicii de publicitate in mass-media.
MUNICIPIUL TURDA invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica pentru: Servicii de publicitate in mass-media .

Denumirea: MUNICIPIUL TURDA

1. Cod unic de inregistrare: 4378930.
2. Sediul: Turda , P-ta 1 Decembrie 1918 nr.28, jud. Cluj.
3. Telefon/fax: 0264-313160, 0264-311153.
4. Pagina de internet: www.primariaturda.ro.
5. Procedura de atribuire: achizitie directa.
6. Sursa de finantare a contractului: buget local.
7. Obiectul contractului: Servicii de publicitate in mass-media.
8. Durata contractuala: de la 01.05.2021 pana la 31.12.2021 cu posibilitatea de prelungire pentru primele patru luni din 2022.
9. Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate ( Rev.2).
10. Informatii si clarificari: ofertantii interesati pot sa solicite informatii suplimentare la e-mail: achizitii@primariaturda.ro, telefon: 0264-311153.
11. Data limita pentru depunerea ofertei: 26.04.2021, ora 14.00.
12. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.04.2021, ora 14.00, la sediul autoritatii contractante.
13. Valoarea estimata a achizitiei: 75.000 lei fara TVA.
14. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.
15. Moneda in care se transmite oferta de pret: lei fara TVA.
16. Limba in care se redacteaza oferta: limba romana.
17. Modalitati de plata: plata se va efectua lunar, in lei, in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarea facturii la registratura autoritatii contractante.
18. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 40 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
19. Ofertantul trebuie sa aiba posibilitatea sa presteze serviciul ofertat, conform cerintelor caietului de sarcini.
20. Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii serviciului. Oferta de pret va include toate cheltuielile ofertantului.
21. Achizitia directa se va realiza prin catalogul electronic.
Atribuirea se va realiza dupa cum urmeaza (pentru ofertele care respecta specificatiile solicitate in Caietul de Sarcini):
a) pentru presa scrisa: – in functie de tirajul pe saptamana;
b) pentru presa online – in functie de numarul de vizitatori unici
22. Legislatie aplicabila:
a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
b) HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertantii care doresc sa depuna oferte, vor posta pe site-ul:
http://sicap-prod.e-licitatie.ro la rubrica proceduri-cumparari directe-catalog de produse/servicii/1ucrari, sub denumirea: ” Servicii de publicitate in mass-media pentru MUNICIPIUL TURDA „, Cod CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev. 2) pana la data de: 26.04.2021 ora 14.00 si vor trimite o adresa la adresa de mail achizitii@primariaturda.ro prin care vor instiinta autoritatea contractanta ca au postat oferta in catalogul electronic. De asemenea, ofertantii vor trimite odata cu adresa: propunerea tehnica, copia certificatulului constatator si descrierea experientei similare. Oferta financiara se va posta in SICAP.
Se vor incheia contracte cu toti ofertantii a caror oferta este admisibila (respecta conditiile minime obligatorii prevazute in Caietul de Sarcini).
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, e-mail: achizitii@primariaturda.ro sau tel: 0264-311153 pana la data limita pentru postarea ofertelor in catalogul electronic SICAP.

Intocmit,
Compartiment Achizitii Publice
Ilinca Salajean

Documente atasate
Caiet de sarcini

X