Hotărâre nr. 216 privind darea in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, către Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinară la data de 12.12.2012;

Luand in dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la darea in folosinta gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, către Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A, elaborat din iniţiativa d-lui primar Tudor Ştefănie;

Având in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, nr. 4615/06.12.2012;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului , investitii;

Ţinând cont de prevederile art. 49, alin. 1 din OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5 lit. a, art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b”, art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului situat in Turda, str. Avram Iancu, nr. 12, în suprafaţă de 103 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Turda, pentru o perioadă de 5 ani, având destinaţia de sediu pentru Asociaţia Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A, conform schiţei prezentate în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda , Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS şi Asociaţiei Turdamont a Alpiniştilor Turda – A.T.A.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

X