Hotărâre nr. 217 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local  Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din iniţiativa dnei. consilier local Crişan Rozalia, a d-lui consilier local Matei Cristian Octavian şi a dlui. consilier local Roş Nicolae.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se desemnează domnul Molnar Emil reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a S.C. TETAROM S.A.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Molnar Emil reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., pentru:

 1. Revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al SC TETAROM SA;.
 2. Propunerea şi desemnarea în calitate de membri ai Consiliului de administraţie, format din 9 membri, pentru un mandat de 4 ani, a următoarelor persoane:
 • Cîineanu Alina Ligia;
 • Crişan Alexandru Gigi;
 • Găvrea Viorel;
 • Irimie Andrei;
 • Kerekes Sandor;
 • Matei Cristian Octavian;
 • Oprea Laurenţiu – administrator economist;
 • Săutean Romulus;
 • Todea Mircea Dorin.

3. Propunerea şi aprobarea remuneraţiei noilor membrii al Consiliului de administraţie a S.C. TETAROM S.A, formată dintr-o indemnizaţie lunară fixă în sumă brută de 900 lei;
4.Propunerea şi aprobarea Contractului de mandat încheiat între S.C. TETAROM S.A., reprezentată de AGA şi membrii Consiliului de Administraţie, conform modelului – cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 261/31.10.2012 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 la SC Tetarom SA.;
5.Semnarea Contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administraţie a S.C. TETAROM S.A.;

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează; reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., precum şi S.C. TETAROM S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. TETAROM S.A., S.C. TETAROM S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– împotriva –

– abţineri 1

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

 

 

X