Hotărârea nr. 238 privind stabilirea taxelor de folosinta a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Turda, ocupate cu retele edilitare subterane

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinarã în data de 19.12.2005;

Luând în dezbatere Proiectul de hotãrâre cu privire la stabilirea taxelor de folosinta a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Turda ocupate cu retele subterane, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local pentru buget – finanţe, prognoze economice, investitii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul art. 38, alin. 1, alin 2, lit. “d” şi art. 46 alin. 1, 3 si 5 şi art. 48 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publicã localã şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda

HOTÃRÃŞTE:

Art. 1. Se aproba stabilirea taxei de folosinta a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Turda, ocupat cu retele edilitare subterane in valoare de:

    • persoane fizice 2,00 RON/ml./zi
    • persoane juridice, cu exceptia regiilor autonome de subordine locala 4,00 RON/ml./zi

Art. 2. Aceasta taxa se va achita in momentul depunerii documentatiei in vederea eliberarii autorizatiei de construire.

Art. 3. Cu comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinteazã Primarul municipiului Turda, Viceprimarul, Secretarul Consiliului Local, Serviciile din cadrul Primariei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate şi avizate favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1 , prin preşedintele acesteia d l. Eugen Felezeu

VOTURI :

Pentru: 19

Impotrivã: –

Abţineri: –

Numãrul total al consilierilor locali este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este 19.

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

RAPORT DE SPECIALITATE

Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2006 se propune, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea taxei de folosinta a terenurilor aflate in patrimoniul Consiliului Local al municipiului Turda, ocupat cu retele edilitare subterane in valoare de:

    • persoane fizice 2,00 RON/ml./zi
    • persoane juridice, cu exceptia regiilor autonome de subordine locala 4,00 RON/ml./zi

Aceste taxe se vor achita in momentul depunerii documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

DIRECTOR TEHNIC

EMIL DARDAI

ARHITECT SEF

IOSIF DUMITRU

SEF SERVICIU

DELIA CULCUS

SR/SR/2ex.

X