Hotărârea nr. 239 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,15 mp., situat in Turda, pe str. Calea Victoriei nr. 114, ap. 3, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial, pentru d-na Minteuan Amalia-Mihaela

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2005;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,15 mp., situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, ap. 3, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial pentru d- na Minteuan Amalia- Mihaela, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

In conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic;

In baza art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in anul 2004 .

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 1 si 2, lit. “f” si “ h” si art. 46, alin. 1 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al municipiului Turda

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba trecerea terenului situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, in suprafata de 3,15 mp. din domeniul public in domeniul privat al municipiului Turda.

Art. 2. Se aproba concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,15 mp., situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial pentru d- na Minteuan Amalia- Mihaela.

Art. 3. Pretul concesiunii (fara TVA), stabilit conform H.C.L. nr. 38/27.03.2003 si a fisei de calcul (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare) este de 323,782 lei RON, pentru intreaga suprafata concesionata, si se va achita in termen de 30 de zile de la data intocmirii contractului de concesionare. Pretul concesiunii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/ euro la data intocmirii contractului de concesionare, dar acesta nu poate fi mai mic decat pretul aprobat prin hotarare. Contractul de concesionare va fi intocmit de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Art. 4. Durata concesiunii va fi de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de concesionare si cu stabilirea noului pret al concesiunii.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primaria municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Vasile Miclaus .

VOTURI : Pentru: 19

Impotriva: –

Abtineri: –

Numarul total al consilierilor este de 21 .

Numarul consilierilor prezenti este 19.

S.U.A.T.

NR. /09.12.2005

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

Obiectul Proiectului de hotarare il constituie concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 3,15 mp., situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial pentru d-na Minteuan Amalia- Mihaela.

Propunerea a fost inaintata Primariei municipiului Turda si inregistrata cu nr. 18662/18.11.2005 de catre d- na Minteuan Amalia- Mihaela, domiciliata in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, ap. 3.

Terenul solicitat apartine domeniului public al municipiului Turda si poate fi identificat prin planul de situatie anexat.

Incadrarea in prevedreile legale, legislatie, regulament.

Conform art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia trecerea unui bun din domeniul public in domeniul privat se face dupa caz prin hotarare a Guvernului, a Consilului Judetean sau a Consiliului Local daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel;

Conform art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica cu plata unei taxe de redeventa stabilita potrivit legii, pentru extinderea constructiilor pe terenurile alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

Avand in vedere cele sus mentionate supunem spre aprobarea Consiliului Local trecerea terenului situat in Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, in suprafata de 3,15 mp., din domeniul public in domeniul privat al municipiului Turda si concesionarea lui fara licitatie publica in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial pentru d- na Minteuan Amalia-Mihaela, pe o perioada de 5 ani.

Pretul concesiunii (fara TVA) stabilit conform H.C.L. nr. 38/27.03.2003 si a fisei de calcul (anexa nr. 1) este de 323,782 lei RON, pentru intreaga suprafata concesionata, care se va achita in termen de 30 de zile de la data intocmirii contractului de concesionare.

Pretul concesiunii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data intocmirii contractului de concesionare de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar. Pretul actualizat nu poate fi mai mic decat pretul aprobat prin hotarare.

ARHITECT SEF

IOSIF DUMITRU

Intocmit, Parjol Lucia

ANEXA NR. 1 LA PREZENTUL PROIECT DE HOTARARE

Fisa de calcul a pretului de concesionare pentru terenul din Turda, str. Calea Victoriei nr. 114, teren situat in zona A, in suprafata 3,15 mp., in vederea extinderii constructiei prin crearea unui acces in spatiul comercial pentru d- na Minteuan Amalia- Mihaela

 • Data intocmirii fisei – 09.12.2005
 • Cursul leu/euro–anuntat de BNR si valabil in data de 09.12.2005- 3,6500 lei RON
 • Suprafata – 3,15 mp.
 • Durata concesionarii – 5 ani
 • Durata de recuperare a concesiunii – 30 de zile de la data intocmirii contractului de concesionare

1.Amplasament : zona “A”

A= 14,6 lei RON/mp.- calculat la cursul de 3,6500 lei/ euro (astfel 4 euro/mp. x 3,6500 lei = 14,6 lei/mp.)

2. Dotari tehnico-edilitare

Dotare Indice Existenta Pozitia Coeficient Valoare
Apa, canal

60% 40%

S Da La gard 16,7 2,438
Termoficare T Nu
Gaza naturale G Da La gard 6,7 0,978
Electricitate E Da La gard 6,7 0,978
Drumuri D Da Modernizat de asfalt 16,7 2,438
Telefon Tf Da La gard 3,4 0,496
Poluare P Nu

3.Marimea terenului

 • pentru o suprafata de pana la 300 mp.
 • Coeficient M= 1,25

4.Frontul la strada si raportul dimensiunilor

– la un front cuprins intre 10- 15 m, coeficient = 1

– raport al dimensiunilor, coeficient = 1

– Coeficient Fs= 1

5.Natura terenului

 • normal de fundare
 • coeficient F= 1

6.Regim de inaltime

 • P+M+1 ÷ 3
 • Coeficient H= 1

7.Utilizare

 • extindere constructie prin creare unui acces in spatiul comercial;
 • coeficient U=3
 1. Topografia terenului
 • cu panta sub 10%
 • coeficient Top= 1
 1. Ponderea suprafetei terenului construibil fata de toata suprafata terenului concesionat
 • construibil peste 60%
 • coeficient Ms = 1,25
 1. Formula de calcul
 • valoarea lei/mp (V)
V= (A+De)x M x Fs x F x H x Top x U x Ms
De=(S+D+G+T+Tf +E+ P)= 2,438+ 2,438+ 0,978+ 0,496+ 0,978= 7,328 lei RON

V= ( 14,6+7,328 ) x 1,25 x 1 x 1 x 1 x 1 x 3 x 1,25= 102,788 lei RON/mp.

 • Valoarea totala a concesiunii ( Vt ) :

Vt= V x suprafata terenului = 102,788 x 3,15 = 323,782 lei RON

 

Pretul concesiunii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data intocmirii contractului de concesionare, dar pretul actualizat nu poate fi mai mic decat pretul aprobat prin hotarare.

 

Arhitect sef

Iosif Dumitru

Intocmit

Parjol Lucia

X