Hotărârea nr. 240 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren (gradina) in suprafata de 63 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, catre Momeu Nicolae

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 19.12.2005;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren (gradina) in suprafata de 63 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, catre Momeu Nicolae, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 99 din 14.12.2005 si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarera domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

In conformitate cu H.C.L. nr. 190/27.11.2003 cu privire la aprobarea procedurii de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda, completata cu H.C.L. nr. 16/29.01.2004;

In temeiul art. 38, alin 1 si 2, lit. “h”, art. 46, alin. 1, 2 si 5 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba vanzarea fara licitatie publica a unui teren (gradina) in suprafata de 63 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, catre Momeu Nicolae.

Art. 2. Pretul de vanzare (fara TVA) stabilit conform H.C.L. nr. 16/29.01.2004 si a fisei de calcul (anexa nr. 1) este de 1381,5396 lei, la care se aplica cota de TVA aferenta. Plata se va face in rate lunare egale, timp de 12 luni. La inceputul anului calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie.

Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia Economica prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Economica, Oficiul Juridic si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate favorabil de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.

VOTURI:

Pentru: 19

Impotriva: –

Abtineri: –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este 19.

ANEXA NR. 1 LA PREZENTA HOTARARE

Fisa de calcul a pretului de vanzare pentru terenul (curte si gradina) situat in Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, teren situat in zona “A”, in suprafata de 63 mp. pentru MOMEU NICOLAE

 • Data intocmirii fisei – 14.12.2005

– Cursul leu/euro– anuntat de BNR si valabil in data de 14.12.2005- 3,65 lei

 • Suprafata – 63 mp.
 • Durata de recuperare – 12 luni

Amplasament : zona “A”

A= 14,6 lei/mp.- calculat la cursul de 40.920 lei/euro (astfel 4 euro/mp. x 3,65 lei = 14,6 lei/mp.)

Dotari tehnico-edilitare

Dotare

Indice Existenta Pozitia Coeficient Valoare

Apa, canal

60% 40%

S Da La gard 16,7 2,4382

Termoficare

T Nu
Gaze naturale G Da La gard 6,7 0,9782
Electricitate E Da La gard 6,7 0,9782
Drumuri D Da Modernizat de asfalt 16,7 2,4382
Telefon Tf Da La gard 3,4 0,4964
Poluare P Nu

Marimea terenului

 • pentru o suprafata < 100 mp.
 • Coefieicent M= 1,25

Frontul la strada

 • la un front cuprins intre 10-15 m
 • coeficient Fs= 1

Natura terenului

 • normal de fundare
 • coeficient F=1

Topografia terenului

 • cu panta sub 10%
 • coeficient Top= 1

Formula de calcul

 • valoarea lei/mp (V)
V= (A+De)x M x Fs x F x Top
De=(S+D+G+T+Tf+E)= 2,4382+0,9782+0,9782+2,4382+0,4964 =7,3292 lei

V= ( 14,6 + 7,3292 ) x 1,25x 1x 1x 1 = 21,9292 lei/mp.

 

 • valoarea totala a vanzarii (Vtotala)

Vtotala= Pxsuprafata terenului =21,9292 lei/mp.x 63 mp.= 1.381,5396 lei

 

Sef serviciu, 

Iosif Dumitru

Intocmit,

Liana Bria

S.U.A.T. 

NR. 99/14.12.2004

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

1. Obiectul Proiectului de hotarare il constituie vanzarea fara licitatie publica a unui teren (gradina) in suprafata de 63 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, catre Momeu Nicolae.

2. Propunerea a fost inaintata Primariei municipiului Turda de catre d-nul Momeu Nicolae, domiciliat in Turda str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40.

3. Acest teren apartine domeniului privat al municipiului Turda, fiind situat in str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40. Terenul este inscris in C.F. 3873 Turda, nr. topo. 1792/1 si poate fi identificat prin planul de situatie anexat.

4. Incadrarea in prevedreile legale, legislatie, regulament

Propunerea de vanzare a acestui teren s-a facut in baza Legii nr. 215/2001, a administratiei publice locale – art. 38, lit. h si art. 125, a H.C.L. nr. 190/27.11.2003 privind aprobarea procedurii de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda si a H.C.L. nr. 16/29.01.2004.

Pretul de vanzare (fara TVA) stabilit conform fisei de calcul aprobata prin H.C.L. nr. 16/29.01.2004 este de 1381,5396 lei, la care se aplica cota de TVA aferenta si se va achita in rate lunare egale timp de 12 luni. La inceputul anului calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie.

Plata se va face in rate lunare egale pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata, dupa aceasta data se percep majorari de intarziere, calculate conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare zi de intarziere. Nerespectarea obligatiilor de plata cu inca 30 de zile de la expirarea termenului de plata va duce la rezilierea contractului de vanzare – cumparare.

Avand in vedere specificatiile de mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local vanzarea fara licitatie publica a terenului (gradina) in suprafata de 63 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Dr. Ioan Ratiu nr. 40, catre Momeu Nicolae.

Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia economica prin compartimentul de resort.

Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

SEF SERVICIU,

IOSIF DUMITRU

 

Intocmit,

Liana Bria

X