Hotărârea nr. 276 privind aprobarea modificarii statului de functii la Teatrul Municipal Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii la Teatrul Municipal Turda, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate inregistrat sub nr. 23850 din 12 decembrie 2006, al directorului Teatrului Municipal Turda ;

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turdal, pentru buget – finante, prognoze economice, investitii, precum si al Comisiei de specialitate nr. 5, pentru invatamant, cultura, sanatate, sport, tinetet, turism ;

In conformitate prevederile art. 38 alin 2 lit “a”, alin 3, lit “b”, art. 46 alin 1 si 5, art. 120^7 alin 1, lit. “b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal Turda, conform anexei 2, care este parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda si Directorul Teatrului Municipal Turda.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local : nr. 1, prin presedintele acesteia dl. Felezeu Eugen si respectiv nr. 5 prin presedintele acesteia d-na Adamosy Clara.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

X