Hotărârea nr. 277 privind impozitele si taxele locale pe anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la impozitele si taxele locale pe anul 2007, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

In temeiul art. 46 alin.2, lit “c”, art. 120^7 alin 1 lit “b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a

autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997.

Avind in vedere prevederile:

-art.38 alin.(2) lit.”b”, alin 4 lit. “c”din Legea administratiei publice nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

-O.U.G.45/2003 privind finantele publice locale;

-Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal art.288 alin.(1) si H.G. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile in anul fiscal 2007;

-H.C.L. nr.258/29.11.2006 privind stimularea introducerii in circuitul economic a cladirilor si terenurilor neutilizate.

Analizand nomenclatura stradala aprobata prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Turda, precum si planul urbanistic general;

Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2007 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte precum si de conditiile locale specifice zonei pe de alta parte,

In baza Raportului de specialitate al Directiei Venituri – Serviciul Constatare, Impunere, Control nr. 3333/07.12.2006;

HOTARASTE:

Art.1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2007 dupa cum urmeaza:

 1. nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2007 – constituie ANEXA 1;
 2. cota prevazuta de art.253 alin (2) din Legea 571/2003 cu completarile ulterioare se stabileste la 1,5%;
 3. cota prevazuta de art.253 alin (6) din Legea 571/2003 cu completarile ulterioare se stabilieste la 10%;
 4. cota prevazuta de art.270 alin. (4) din Legea 571/2003 cu completarile ulterioare se stabileste la 3%;
 5. cota prevazuta la art.279 alin.(2) din Legea 571/2003 cu completarile ulterioare se stabileste la 5% ;

Art. 2 Bonificatia pentru persoanele prevazuta de art.255 alin.(2), art.260 alin.(2) si art.265 alin. (2) se stabileste dupa cum urmeaza:

 1. in cazul impozitului pe cladiri la 10%;
 2. in cazul impozitului pe teren la 10%;
 3. in cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.

Art.3 Majorarea prevazuta de art.287 alin.(1) din Legea 571/2003 cu completarile ulterioare se stablileste dupa cum urmeaza:

1.in cazul impozitului pe cladiri:

a1) in cazul impozitului pe cladiri-persoane fizice la -%;

a2) in cazul impozitului pe cladiri- persoane juridice:

a2.1.) pentru cladirile utilizate, atrase in circuitul economic -%;

a2.2.) pentru cladirile neutilizate, care nu sunt atrase in circuitul economic la 5%

2.in cazul impozitului pe teren:

b1) pentru terenul intravilan incadrat la categoria ,, terenuri cu constructii’ ( curti ) apartinand persoanelor fizice la -%;

b2) pentru terenul intravilan incadrat la categoria ,, terenuri cu constructii”

(curti ) apartinand persoanelor juridice, neutilizat, neatras in circuitul economic la 5%;

b3) pentru terenul intravilan incadrat la categoria ,, terenuri cu constructii” ( curti ) apartinand persoanelor juridice, neutilizat, neatras in circuitul economic, dar amenajat ca spatiu verde la -%

b4) pentru terenul situat in intravilanul localitatii incadrat la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii la 15%;

 1. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport prevazute la art.263 alin.(6) la 15%;
 2. in cazul taxelor pentru:

d1) eliberarea certificatelor de urbanism, la 15 %;

d2) eliberarea autorizatiei de construire, la – %;

d3) eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, la 15 %;

d4) eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrari de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, la – %;

d5) eliberarea autorizatiei de amenajare de corturi, carute sau rulote ori campinguri,la – %;

d6) eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a filmelor si reclamelor, la 15 %;

d7) eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat, la – %;

d8) eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii, la -%;

d9) eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la 15%;

d10) prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire, la -%;

d11) avizarea certificatului de urbanism de catre Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, la 15 %;

d12) eliberarea cetificatului de nomenclatura stradala si adresa, la 15 %;

d13) taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, la 10%;

d14) taxa pentru eliberarea unei autorizatii de functionare, la 10%;

d15) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, la 10%

 1. in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la 10 %;
 2. in cazul impozitului pe spectacole, la -%;
 3. in cazul taxei hoteliere, la -%;
 4. in cazul altor taxe locale, la -%

Art.4 Pentru determinarea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren pentru anul 2007 se va avea in vedere H.C.L

/ privind nomenclatura stradala.

Art.5 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale inclusiv hotararile Consiliului Local al Municipiului Turda prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de cinci ani anteriori anului fiscal curent este prevazuta in ANEXA nr.2.

Art.6 Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al Municipiului Turda, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de cinci ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in ANEXA nr.3.

Art.7 Se aproba reducerea cu 50 % a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru locuinta de domiciliu pentru persoanele a caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori consta in exclusivitate din ajutor de somaj si /sau pensie de asistenta sociala.

Procedura de acordare a facilitatilor fiscale prevazuta de art.286 alin.(3) din Legea 571/2003 se regaseste in ANEXA nr. 4.

Art.8 Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.9 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Directia Venituri, Serviciile si Institutiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda.

Art.10 (1) Prezenta hotarare se comunica la Prefectura Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului Municipiului Turda.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice locale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1, prin presedintele acesteia dl. Eugen Felezeu.

 

VOTURI:

Pentru 18

Împotriva –

Abţineri 2

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

APROBAT

PRIMAR

EC.TUDOR STEFANIE

 

PRIMARIA TURDA 

DIRECTIA VENITURI

SERVICIUL CONSTATARE,

IMPUNERE SI CONTROL

 

NR.____________ / ___________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007 si procedura de acordare a facilitatilor fiscale pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din ajutor de somaj si / sau pensie de asistenta sociala

In conformitate cu H.G. nr.1.514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenziile aplicabile in anul fiscal 2007 art. 2 cosiliile locale au obligatia ca in termen de 45 de zile lucratoare de la aparitia hotararii privind indexarea sa adopte hotarari privind impozitele si taxele locale pe anul fiscal 2007

Conform prevederilor din Codul fiscal impozitul pe cladiri la persoane fizice in mediul urban se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.Valoarea impozabila in lei /mp este cea stabilita in ANEXA la Normele de aplicare a Legii 571/2003 aprobate prin H.G.nr.44/2004 si modificata prin H.G.nr.1.514/2006. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii cu coeficientul de corectie prevazut pentru rangul localitatii si zona.

Impozitul pe caldiri la persoane juridice se calculeaza prin aplicarea unei cote intre 0,25-1,5% la valoarea de inventar inregistrata in evidenta contabila pentru caldirile a caror valoare a fost reevaluata sau dobindite in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta si o cota cuprinsa intre 5-10% pentru cele nereevaluate sau achizitionate inainte de 01.01.2004.

Propunem Consiliului Local aprobarea cotei de 1,5% pentru primul caz si 10% pentru al doilea caz.

Taxa pe cladiri

Conform art. 249 alin.(3) se stabileste taxa pe cladiri pentru persoanele juridice care au inchiriate, concesionate, in administrare ori in folosinta cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

Taxa pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta si se stabileste in conditii similare impozitului pe cladiri.

Impozitul pe teren intravilan se stabileste luand in calcul suprafata de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona conform incadrarii facute de consiliul local si categoria de folosinta a terenului. Suprafata terenului exprimata in hectare se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in ANEXA la Normele de aplicare a Legii 571/2003 cap.III si modificata prin H.G.1.514 /2006.

Impozitul pe terenul situat in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare categoriei de folosinta a terenului si inmultita cu coeficientul de corectie prevazut la art.251 alin. (5) din Legea 571/2003 modificata si completata prin Legea 343/2006.

Taxa pe teren

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta persoanelor fizice ori juridice se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz. Taxa se stabileste in conditii similare impozitului pe teren.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza:

 • in functie de tipul mijlocului de transport, capacitatea cilindrica a acestora, suma in lei pentru fiecare grupa de 200 cmc. sau fractiune din aceasta, pentru mijloacele de transport prevazute de art.263 alin.(2) din legea 571/2003;
 • in functie de numarul de axe, sistemul de suspensie, masa totala maxima autorizata si nivelul stabilit prin ANEXA la Normele de aplicare a Legii 571/2003, pentru mijloacele de transport prevazute la art.263 alin.(4) si (5) din legea 571/2003.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatilor:

Orice persoana fizica sau juridica ce trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta la cap.V din Legea 571/2003 privind Codul fiscal trebuie sa achite o taxa la nivelul aprobat de Consiliul Local inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Conform art. 268 alin. (11) din Legea 571/2003 autorizatiile pentru desfasurarea unei activitati economice se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa viza reprezinta 50% din cuantumul taxei pentru eliberare, respectiv 32 lei.

Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530- restaurante si 5540- baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa pentru eliberare/viza anuala a autorizatiei, in suma de pana la 3.000 lei.

Propunem Consiliului Local al municipiului Turda aprobarea urmatoarelor taxe:

– 500 lei pentru activitatea 5540- baruri;

-1.000 lei pentru activitatea 5530- restaurante.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate se stabileste prin aplicarea cotei stabilita de Consiliul Local la valoarea serviciilor de pubicitate si reclama. Cota prevazuta in Legea 571/2003 este cuprinsa intre 1 si 3 %.

Propunem Consiliul Local al municipiului Turda aprobarea cotei de 3%.

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si pubicitate intr-un loc public datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate la nivelul prevazut in ANEXA la Normele de aplicare a Legii nr.571/2003, cap.VI.

Impozitul pe spectacole se datoreaza de orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in cotele si conditiile stabilite in cap.VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru activitatiile distractive care au loc in discoteci sau videoteci, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei si suma stabilita de catre Consiliul Local, care conform legii este de:

 1. in cazul videotecilor, suma este de pana la 1 leu;
 2. in cazul discotecilor, suma este de pana la 2 lei;

Suma stabilita se ajusteaza prin inmultirea cu coeficientul de corectie aferent rangului localitatii, care in cazul mun.Turda este 4.

Propunem Consiliului Local pentru videoteci taxa de 1 leu /zi/ mp si pentru discoteci suma de 2 lei/ zi/mp.

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilita de Consiliul Local la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare. Cota taxei este cuprinsa intre 0,5 si 5%.

Propunem Consiliului Local aprobarea taxei hoteliere de:

-1% pentru primii 2 ani de activitate hoteliera:

-5% pentru perioada ce depaseste 2 ani de activitate hoteliera.

Alte taxe locale

Taxa pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice este stabilita pana la 13 lei/ zi.

Propunem Consiliului Local aprobarea taxei la nivelul a :

 • 2 lei pentru copii, elevi, studenti, militari in termen;
 • 4 lei pentru adulti.

Taxa pentru descarcarea de sarcina arheologica:

Propunem Consiliului Local aprobarea urmatoarelor taxe:

 • 4 lei/ mp sapatura – pentru lucrari de sapaturi;

– 25 lei / pag. – pentru elaborarea documentatiilor.

Taxa pe perioada ocuparii domeniului public sau privat al Consiliului Local pentru executarea lucrarilor de bransamente, racorduri si extinderi de retele edilitare subterane, de catre persoane fizice si juridice cu exceptia regiilor autonome de subordonare locala.

Propunem Consiliului Local aprobarea urmatoarelor taxe:

 • 10 lei/ml/zi pentru persoanele juridice;
 • 2 lei/ml/zi pentru persoanele fizice.

Taxa pentru eliberarea acordului unic in vederea emiterii autorizatiilor de construire

Propunem Consiliului Local aprobatea unei taxe in suma de 10 lei atat pentru persoanele fizice cat si juridice.

Taxa pentru utilizarea infrastructurii

In conformitate cu art. 283 alin.(2) din Legea 571/2003 modificata prin Legea 494/ 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/ 2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, propunem mentinerea “ taxei pentru utilizarea infrastructurii” care va fi achitata de catre detinatorii de masini autopropulsoare pentru lucrari, masini agricole sau forestiere precum si alte vehicule si atelaje pentru care nu exista obilgativitatea inmatricularii, dar care sunt iregistrate in evidenta Consiliului Local Turda.

Propunem Consiliului Local aprobarea urmatoarelor taxe:

 • pentru atelaje 20 lei/an/atelaj;
 • pentru masini si vehicule 50 lei/an/masina, vehicul.

Taxa se va achita integral pana la primul termen de plata-31 martie, fiind in cuantum de pana la 50 lei inclusiv.

Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie a impozitului pe intregul an la caldiri, teren, mijloace de transport se poate acorda bonificatie de pana la 10% .

Propunem Consiliului Local acoradrea unei bonificatii de 10% pentru plata pana la 31 martie 2007 a impozitului pe caldiri, teren si mijloace de transport.

Nedepunerea declaratiilor la impozite si taxe locale sau depunerea peste termenul prevazut de lege, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, costituie contraventie si se sanctioneaza cu amenzi conform cap.XIII art. 294 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Taxele judiciare de timbru sunt stabilite prin Legea nr. 146/1997 cu modificarile si complectarile ulterioare si se prezinta in ANEXA la Normele de aplicare a Codului fiscal.

Potrivit art.VI pct.9 din Legea nr.343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 01.01.2007 se abroga dispozitiile O.G.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, in consecinta pentru anul 2007 nu sunt prevazute niveluri ale taxelor respective.

Taxele extrajudiciare de timbru sunt aprobate prin Legea nr.117/1999 si sunt prezentate in ANEXA la Normele de aplicare a Codului fiscal.

Conform art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 Consiliul Local poate acorda scutire sau o reducere de la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren pentru locuinta de domiciliul pentru persoanele a caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din ajutor de somaj si / sau pensie de asistenta sociala.

Propunem Consiliului Local ca pentru aceasta situatie sa aprobe reducerea cu 50% la plata impozitului pe caldiri si impozitului pe teren pentru locuinta de domiciliu.

Procedura de acordare a facilitatiilor fiscale se prezinta in anexa.

DIRECTOR EXECUTIV

EC. TURCEAN MARIA

SEF SERVICIU

EC. FARCASAN ELENA

.

 

 

X